అఘనాశక గాయత్రీ స్తోత్రమ్ (Aghanasaka Gayatri Stotram)

భక్తానుకమ్పిన్సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ ।
గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్గాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరయ ॥ ౧॥

ఆదిశక్తే జగన్మాతర్భక్తానుగ్రహకారిణి ।
సర్వత్ర వ్యాపికేఽనన్తే శ్రీసన్ధ్యే తే నమోఽస్తు తే ॥ ౨॥

త్వమేవ సన్ధ్యా గాయత్రీ సావిత్రీ చ సరస్వతీ ।
బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌద్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతరా । ౩॥।

ప్రాతర్బాలా చ మధ్యాహ్నే యౌవనస్థా భవేత్పునః ।
బ్రహ్మా సాయం భగవతీ చిన్త్యతే మునిభిః సదా ॥ ౪॥

వృద్ధా సాయం హంసస్థా గరుడారూఢా తథా వృషభవాహినీ ।
ఋగ్వేదాధ్యాయినీ భూమౌ దృశ్యతే యా తపస్విభిః ॥ ౫॥

యజుర్వేదం పఠన్తీ చ అన్తరిక్షే విరాజతే ।
సా సామగాపి సర్వేషు భ్రామ్యమాణా తథా భువి ॥ ౬॥

రుద్రలోకం గతా త్వం హి విష్ణులోకనివాసినీ ।
త్వమేవ బ్రహ్మణో లోకేఽమర్త్యానుగ్రహకారిణీ ॥ ౭॥

సప్తర్షిప్రీతిజననీ మాయా బహువరప్రదా ।
శివయోః కరనేత్రోత్థా హ్యశ్రుస్వేదసముద్భవా ॥ ౮॥

ఆనన్దజననీ దుర్గా దశధా పరిపఠ్యతే ।
వరేణ్యా వరదా చైవ వరిష్ఠా వరవర్ణినీ ॥ ౯॥

గరిష్ఠా చ వరార్హా చ వరారోహా చ సప్తమీ ।
నీలగఙ్గా తథా సన్ధ్యా సర్వదా భోగమోక్షదా ॥ ౧౦॥

భాగీరథీ మర్త్యలోకే పాతాలే భోగవత్యపి ।
త్రిలోకవాహినీ దేవీ స్థానత్రయనివాసినీ ॥ ౧౧॥

భూర్లోకస్థా త్వమేవాసి ధరిత్రీ లోకధారిణీ ।
భువో లోకే వాయుశక్తిః స్వర్లోకే తేజసాం నిధిః ॥ ౧౨॥

మహర్లోకే మహాసిద్ధిర్జనలోకే జనేత్యపి ।
తపస్వినీ తపోలోకే సత్యలోకే తు సత్యవాక్ ॥ ౧౩॥

కమలా విష్ణులోకే చ గాయత్రీ బ్రహ్మలోకగా ।
బ్రహ్మలోకదా రుద్రలోకే స్థితా గౌరీ హరార్ధాఙ్గనివాసినీ ॥ ౧౪॥

అహమో మహతశ్చైవ ప్రకృతిస్త్వం హి గీయసే ।
సామ్యావస్థాత్మికా త్వం హి శబలబ్రహ్మరూపిణీ ॥ ౧౫॥

తతః పరాపరా శక్తిః పరమా త్వం హి గీయసే ।
ఇచ్ఛాశక్తిః క్రియాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిస్త్రిశక్తిదా ॥ ౧౬॥

గఙ్గా చ యమునా చైవ విపాశా చ సరస్వతీ ।
సరయూర్దేవికా సిన్ధుర్నర్మదేరావతీ తథా ॥ ౧౭॥

గోదావరీ శతద్రుశ్చ కావేరీ దేవలోకగా ।
కౌశికీ చన్ద్రభాగా చ వితస్తా చ సరస్వతీ ॥ ౧౮॥

గణ్డకీ తాపినీ తోయా గోమతీ వేత్రవత్యపి ।
ఇడా చ పిఙ్గలా చైవ సుషుమ్ణా చ తృతీయకా ॥ ౧౯॥

గాన్ధారీ హస్తిజిహ్వా చ పూషాపూషా తథైవ చ ।
అలమ్బుషా కుహూశ్చైవ శఙ్ఖినీ ప్రాణవాహినీ ॥ ౨౦॥

నాడీ చ త్వం శరీరస్థా గీయసే ప్రాక్తనైర్బుధైః ।
హృతపద్మస్థా ప్రాణశక్తిః కణ్ఠస్థా స్వప్ననాయికా ॥ ౨౧॥

తాలుస్థా త్వం సదాధారా బిన్దుస్థా బిన్దుమాలినీ ।
మూలే తు కుణ్డలీ శక్తిర్వ్యాపినీ కేశమూలగా ॥ ౨౨॥

శిఖామధ్యాసనా త్వం హి శిఖాగ్రే తు మనోన్మనీ ।
కిమన్యద్ బహునోక్తేన యత్కిఞ్చిజ్జగతీత్రయే ॥ ౨౩॥

తత్సర్వం త్వం మహాదేవి శ్రియే సన్ధ్యే నమోఽస్తు తే ।
ఇతీదం కీర్తితం స్తోత్రం సన్ధ్యాయాం బహుపుణ్యదమ్ ॥ ౨౪॥

మహాపాపప్రశమనం మహాసిద్ధివిధాయకమ్ ।
య ఇదం కీర్తయేత్ స్తోత్రం సన్ధ్యాకాలే సమాహితః ॥ ౨౫॥

అపుత్రః ప్రాప్నుయాత్ పుత్రం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ ।
సర్వతీర్థతపోదానయజ్ఞయోగఫలం లభేత్ ॥ ౨౬॥

భోగాన్ భుక్త్వా చిరం కాలమన్తే మోక్షమవాప్నుయాత్ ।
తపస్విభిః కృతం స్తోత్రం స్నానకాలే తు యః పఠేత్ ॥ ౨౭॥

యత్ర కుత్ర జలే మగ్నః సన్ధ్యామజ్జనజం ఫలమ్ ।
లభతే నాత్ర సన్దేహః సత్యం చ నారద ॥ ౨౮॥

శృణుయాద్యోఽపి తద్భక్త్యా స తు పాపాత్ ప్రముచ్యతే ।
పీయూషసదృశం వాక్యం సన్ధ్యోక్తం నారదేరితమ్ ॥ ౨౯॥ ॥

ఇతి శ్రీ దేవీ భాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశ స్కందే పఞ్చమోఽధ్యాయే శ్రీ అఘనాశక గాయత్రీ స్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: