శౌనక మహర్షి విరచిత గర్భరక్షాంభికా స్తోత్రం (Garbha Rakshambika Stotram)

శౌనక మహర్షి విరచిత శ్రీ గర్భరక్షా స్తోత్రం 

ఏహ్యేహి భగవాన్ బ్రహ్మన్ ప్రజా కర్తా, ప్రజా పతే
ప్రగృహ్షీణివ బలిం చ ఇమం ఆపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 1 ||

అశ్వినీ దేవ దేవేసౌ ప్రగృహ్ణీతం బలిం ద్విమం
సాపత్యాం గర్భిణీం చ ఇమం చ రక్షతాం పూజ యనయా || 2||

రుద్రాశ్చ ఏకాదశ ప్రోక్తా ప్రగృహనంతు బలిం ద్విమం
యుష్మాకం ప్రీతయే వృతం నిత్యం రక్షతు గర్భిణీం || 3||

ఆదిత్య ద్వాదశ ప్రోక్తా ప్రగ్రహ్ణీత్వం బలిం ద్విమం
యుష్మాగం తేజసాం వృధ్య నిత్యం రక్షత గర్భిణీం || 4 ||

వినాయక గణాధ్యక్షా శివ పుత్రా మహా బల
ప్రగ్రహ్ణీష్వ బలిం చ ఇమం సపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 5||

స్కంద షణ్ముఖ దేవేశా పుత్ర ప్రీతి వివర్ధన
ప్రగ్రహ్ణీష్వ బలిం చ ఇమం సపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 6||

ప్రభాస, ప్రభవశ్శ్యామా ప్రత్యూషో మరుత నల దృవూ ధురా ధురశ్చైవ
వసవోష్టౌ ప్రకీర్తితా ప్రగ్రహ్ణీత్వం బలిం చ ఇమం నిత్యం రక్ష గర్భిణీం || 7 ||

పితుర్ దేవీ పితుశ్రేష్టే బహు పుత్రీ మహా బలే భూత శ్రేష్టే, నిశావాసే
నిర్వృతే, శౌనక ప్రియే ప్రగ్రహ్ణీష్వ బలించ ఇమం సపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 8||

రక్ష రక్ష మహాదేవ, భక్తానుగ్రహకారక
పక్షి వాహన గోవిందా సపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 9 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: