మను కృత సూర్య స్తుతి (Manu Krutha Surya Stuti)

నమో నమో వరేణ్యాయ వరదాయాంశుమాలినే |
జ్యోతిర్మయ నమస్తుభ్యం అనంతా యాజితాయతే || 1 ||

త్రిలోకచక్షుషె తుభ్యం త్రిగుణా యామృతాయా చ |
నమో ధర్మాయ హంసాయ జగజ్జననహేతవే || 2 ||

నరనారీ శరీరాయ నమో మీడుష్టమాయ తే |
ప్రజ్ఞానా యాఖిలేశాయ సప్తాశ్వాయ త్రిమూర్తయే || 3 ||

నమో వ్యాహృతిరూపాయ త్రిలక్షాయశుగామినే |
హర్యశ్వాయ నమస్తుభ్యం నమో హరితబాహవే || 4 ||

ఏకలక్షవిలక్షాయ బహులక్షాయ దండినే |
ఏక సంస్థ ద్విసంస్థాయ బహు సంస్థాయ తే నమః || 5 ||

శక్తి త్రయాయ శుక్లాయ రవయే పరమేష్టినే |
త్వం శివ స్త్వం హరి ర్దేవ త్వం బ్రహ్మ త్వం దివస్పతి : || 6 ||

త్వాం మృతే పరమాత్మానం న తత్పశ్యామి దైవతం ||

ఇతి శ్రీ సౌరపురాణే మనుకృత సూర్యస్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: