నవగ్రహా పీడా హార స్తోత్రం  (Navagraha Peeda hara Stotram)

గ్రహాణామాది రాదిత్యోలోక రక్షణకారకః
విషమ స్థాన సంభూతం పిడాం హరతుమే రవిహి ||

రోహిణిసస్సుధామూ ర్తిస్సుధాగాత్రస్సు రాలనః
విషమస్థాన సంభూతం పీడాం హరతు మే విదు: ||

భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయ క్రుత్సదా
వృష్టికృదృష్టిహర్తచ పీడాం హరతు మేకుజః ||

ఉత్పాతరూపో జగతాం చంద్రపుత్రో మహాద్యుతిహి
సూర్యప్రియకరో విద్వాన్ పీడాం హరతుమే బుధః ||

దేవమంత్రీ విశాలాక్షః సదాలోకహితేరతః
అనేకశిష్య సంపూర్ణః పీడాం హరతుమే గురు: ||

దైత్యమంత్రీ గురుస్తేషాం ప్రాణాదశ్చ మహామతిహి
ప్రభుస్తారాగ్రహాణంచ పీడాంహరతు మే భ్రుగుహు ||

సూర్యపుత్రో దీర్ఘదేహో విశాలాక్షః శివప్రియ:
మంధచారః ప్రసనాత్మా పీడాం హరతుమే శనిహి ||

మహాశిరామ మహావక్త్రో దీర్గదంష్ట్రో మహాబలః
అతనుశ్చోర్ధ్వకేశశ్చ పీడాం హరతుమే శిఖీ ||

అనేకరూపవర్త్యైశ్చ శతశో ధసహ స్రశః
ఉత్పాతరుజోజగతాం పీడా హరతుమేతమః ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: