సర్వ దేవ కృత లక్ష్మీ స్తోత్రం (sarva deva krutha lakshmi stotram)

Sarva deva kruta lakshmi stotram

క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమాశీలే పరాత్పరే |
శుద్ధసత్త్వస్వరూపే చ కోపాదిపరివర్జితే || 1 ||

ఉపమే సర్వసాధ్వీనాం దేవీనాం దేవపూజితే |
త్వయా వినా జగత్సర్వం మృతతుల్యం చ నిష్ఫలమ్ || 2 ||

సర్వసంపత్స్వరూపా త్వం సర్వేషాం సర్వరూపిణీ |
రాసేశ్వర్యధిదేవీ త్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః || 3 ||

కైలాసే పార్వతీ త్వం చ క్షీరోదే సింధుకన్యకా |
స్వర్గే చ స్వర్గలక్ష్మీస్త్వం మర్త్యలక్ష్మీశ్చ భూతలే || 4 ||

వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మీర్దేవదేవీ సరస్వతీ |
గంగా చ తులసీ త్వం చ సావిత్రీ బ్రహ్మలోకతః || 5 ||

కృష్ణప్రాణాధిదేవీ త్వం గోలోకే రాధికా స్వయం |
రాసే రాసేశ్వరీ త్వం చ బృందావన వనే వనే || 6 ||

కృష్ణప్రియా త్వం భాండీరే చంద్రా చందనకాననే |
విరజా చంపకవనే శతశృంగే చ సుందరీ || 7 ||

పద్మావతీ పద్మవనే మాలతీ మాలతీవనే |
కుందదంతీ కుందవనే సుశీలా కేతకీవనే || 8 ||

కదంబమాలా త్వం దేవీ కదంబకాననేఽపి చ |
రాజలక్ష్మీః రాజగేహే గృహలక్ష్మీర్గృహే గృహే || 9 ||

ఇత్యుక్త్వా దేవతాస్సర్వాః మునయో మనవస్తథా |
రురుదుర్నమ్రవదనాః శుష్కకంఠోష్ఠ తాలుకాః || 1౦ ||

ఇతి లక్ష్మీస్తవం పుణ్యం సర్వదేవైః కృతం శుభం |
యః పఠేత్ప్రాతరూత్థాయ స వై సర్వం లభేద్ధ్రువమ్ || 11 ||

అభార్యో లభతే భార్యాం వినీతాం సుసుతాం సతీం |
సుశీలాం సుందరీం రమ్యామతిసుప్రియవాదినీమ్ || 12 ||

పుత్రపౌత్రవతీం శుద్ధాం కులజాం కోమలాం వరాం |
అపుత్రో లభతే పుత్రం వైష్ణవం చిరజీవినమ్ || 13 ||

పరమైశ్వర్యయుక్తం చ విద్యావంతం యశస్వినం |
భ్రష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం భ్రష్టశ్రీర్లభతే శ్రియమ్ || 14 ||

హతబంధుర్లభేద్బంధుం ధనభ్రష్టో ధనం లభేత్ |
కీర్తిహీనో లభేత్కీర్తిం ప్రతిష్ఠాం చ లభేద్ధ్రువమ్ || 15 ||

సర్వమంగలదం స్తోత్రం శోకసంతాపనాశనం |
హర్షానందకరం శశ్వద్ధర్మ మోక్షసుహృత్ప్రదమ్ || 16 ||

ఇతి సర్వ దేవ కృత లక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: