శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తోత్రం (Sri Deepa Lakshmi Stotram)

దీపస్త్వమేవ జగతాం దయితా రుచిస్తే,
దీర్ఘం తమః ప్రతినివృత్యమితం యువాభ్యామ్ ।
స్తవ్యం స్తవప్రియమతః శరణోక్తివశ్యం
స్తోతుం భవన్తమభిలష్యతి జన్తురేషః ॥

దీపః పాపహరో నౄణాం దీప ఆపన్నివారకః
దీపో విధత్తే సుకృతిం దీపస్సమ్పత్ప్రదాయకః ।
దేవానాం తుష్టిదో దీపః పితౄణాం ప్రీతిదాయకః
దీపజ్యోతిః పరమ్బ్రహ్మ దీపజ్యోతిర్జనార్దనః ॥

దీపో హరతు మే పాపం సంధ్యాదీప నమోస్తుతే ॥

ఫలశ్రుతిః
యా స్త్రీ పతివ్రతా లోకే గృహే దీపం తు పూరయేత్ ।
దీపప్రదక్షిణం కుర్యాత్ సా భవేద్వై సుమఙ్గలా ॥

ఇతి శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణం ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: