శ్రీ గణపతి అష్టకం (Sri Ganapthi Ashtakam)

ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం
లంభోధరం విశాలాక్షం వందేహం గణనాయకం || 1 ||

మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినం
బాలేందు శకలం మౌళం వందేహం గణనాయకం || 2 ||

చిత్రరత్న విచిత్రాంగం చిత్రమాలా విభూషితం
కామరూప ధరం దేవం వందేహం గణనాయకం || 3 ||

గజవక్త్రం సురశ్రేష్టం కర్ణచామర భూషితం
పాశాంకుశధరం దేవం వందేహం గణనాయకం || 4 ||

మూషికోత్తమ మారూహ్య దేవాసుర మహాహవే
యోద్దుకామం మహావీర్యం వందేహం గణనాయకం || 5 ||

యక్షకిన్నెర గంధర్వ సిద్ధ విద్యాధరై స్సదా
స్తూయమానం మహాబాహుం వందేహం గణనాయకం || 6 ||

అంబికా హృదయనందం మాతృబిహి పరివేష్టితం
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం వందేహం గణనాయకం || 7 ||

సర్వవిఘ్నం హరం దేవం సర్వవిఘ్న వివర్జితం
సర్వసిద్ది ప్రదాతారం వందేహం గణనాయకం || 8 ||

గణాష్టకమిదం పుణ్యం యః పటేత్ సతతం నరః
సిద్ధ్యంతి సర్వ కార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్ || 9 ||

Sri Ganesha Ashtakam in Hindi

एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम् ।
लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ १॥

मौञ्जीकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम् ।
बालेन्दुसुकलामौलिं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ २॥

अम्बिकाहृदयानन्दं मातृभिः परिवेष्टितम् ।
भक्तिप्रियं मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ३॥

चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषितम् ।
चित्ररूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ४॥

गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितम् ।
पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ४॥

मूषकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे
योद्धुकामं महावीर्यं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ५॥

यक्षकिन्नरगन्धर्वक्ष् सिद्धविद्याधरैस्सदा
स्तूयमानं महाबाहुं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ६॥

सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितम् ।
सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ८॥

गणाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे सततं नरः
सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यावान् धनवान् भवेत् ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: