శ్రీ హనుమత్ పంచరత్నం స్తోత్రం

వీతా ఖిలవిషయేచ్చం జాతానందాసృపులకమత్యచ్చమ్
సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మాజమద్య భావయే హృద్యం || 1 ||

తరుణాఋణముఖ కమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగం
సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమాన మంజునాభాగ్యం || 2 ||

శంబర వైరిశరాతి గమంబుజదల విపులలో చనోధారం
కంబుగల మనిలదిస్టం బిమ్బజ్వలి తోస్టమే కమవలంబే || 3 ||

దూరీకృత సీతార్తి: ప్రకటీకృత రామవైభవ స్పూర్తి:
దారిత దశముఖ కీర్తి: పురతో మమభాతు హనుమతో మూర్తి: || 4 ||

వానర నిఖరాధ్యక్షం దానవకుల కుముదర వికార సదృశం
దీనజనావన దీక్షం పవనతపః పాక పుంజమద్రాక్షం || 5 ||

ఏతత్ప వనసుతస్య స్తోత్రం యః పటతి పంచరత్నాఖ్యాం
చిరమిహ నిఖిలాన్బోగాన్భుంక్త్వా శ్రీ రామ భక్తి భాగ్బవతి ||

శ్రీ మత్ శంకరాచార్య కృత హనుమత్ పంచరత్నం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: