శ్రీ మంగళ చండికా స్తోత్రం (Sri Mangala Chandika Stotram)

రక్ష రక్ష జగన్మాత దేవి మంగళ చండికే
సంహర్తి విపదాం రాశే దేవి మంగళ చండికే
హర్ష మంగళదక్షే చ హర్ష మంగళ చండికే
శుభే మంగళదక్షే చ శుభే మంగళ చండికే
మంగళే మంగళార్హే చ సర్వ మంగళ మంగళే
సతాం మంగళ దే దేవీ సర్వేషాం మంగళాలయేం
పూజ్యే మంగళవారే చ మంగళాబీష్ట దైవతే
పూజ్యే మంగళ భూపస్య మనువంశస్య సంతతం
మంగళాధిష్ట్టాతృ దేవీ మంగళానాం చ మంగళే
సంసారే మంగళాధారే మోక్ష మంగలదాయినీ
సారే చ మంగళా ధారే పారే త్వం సర్వకర్మణాo
ప్రతీ మంగళవారం చ పూజ్యే త్వం మంగళప్రదే
స్తోత్రేణానేన శంభుశ్చ స్తుత్వా మంగళ చండికాం
ప్రతీ మంగళవారే చ పూజాం కృత్వా గతః శివః

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: