శ్రీ శివ అష్టకం (Sri Shiva Ashtakam)

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం
జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజాం
భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 1 ||

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం
జటాజూట గంగోత్తరంగై ర్విశాలం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 2 ||

ముదామాకరం మండనం మండయంతం
మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తమ్
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 3 ||

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశమ్
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం
మహేశం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 4 ||

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం
గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహమ్
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాది భిర్వంద్యమానం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 5 ||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదామ్భోజ నమ్రాయ కామం దదానమ్
బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 6 ||

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 7 ||

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం
శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 8 ||

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే
పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నం
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం
విచిత్రై స్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి

Prabhum prananatham vibhum visvanatham jagannatha natham sadananda bhajam |
bhavadbhavya bhutesvaram bhutanatham, shivam shankaram shambhu meshanamide || 1 ||

Gaḷe rundamalam tanau sarpajalam mahakala kalam ganesadi palam |
jatajuta gangottarangai rvisalam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 2 ||

Mudamakaram mandanam mandayantam maha mandalam bhasma bhuṣadharam tam |
anadim hyaparam maha mohamaram, shivam shankaram shambhu meshanamide || 3 ||

Vatadho nivasam mahattattahasam mahapapa nasam sada suprakasam |
girisam ganesam suresam mahesam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 4 ||

Girindratmaja sangṛhitardhadeham girau samsthitam sarvadapanna geham |
parabrahma brahmadibhir vandyamanam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 5 ||

Kapalam trisulam karabhyam dadhanam padambhoja namraya kamam dadanam |
balivardhamanam suranam pradhanam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 6 ||

Saracchandra ghatram gananandapatram trinethram pavithram dhanesasya mitram |
aparna kaḷatram sada saccaritram, shivam shankaram shambhu meshanamide || 7 ||

Haram sarpaharam cita bhuviharam bhavam vedasaram sada nirvikaram|
smasane vasantam manojam dahantam, shivam shankaram shambhu meshanamide || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: