శ్రీ సుదర్శన అష్టకం (Sri Sudarshana Ashtakam)

ప్రతిభటి  శ్రేణి బీషణ వరగుణ స్తోమ భూషణ
జని భయస్తానతారణ జగదవస్థానకారణ
నిఖల దుష్కర్మ కర్శన నిగమసుదర్శన
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 1 ||

శుభజగద్రూపమందన సురజన త్రాసఖండన
శతమఖ బ్రహ్మవందిత శతపథ బ్రహ్మనందిత
ప్రదిత విధ్వత్స పక్షీత బజదహిర్భుద్నా లక్షిత
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 2 ||

స్పుటతటిజ్ఞాలపింజర పృథు తరజ్వాలపంజర
పరిగత ప్రత్న విగ్రహ పటుతర ప్రజ్ఞదుర్ధర
పరహరణ గ్రామ మండిత పరిజనత్రాణ పండిత
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 3 ||

నిజపద ప్రీత సద్గుణ నిరుపధి స్పీతషడ్గుణ
నిగమ నిర్వ్యూడవైభవ నిజపరవ్యూహవైభవ
హరిహయ ద్వేషిదారుణ హర పురఫ్లోష కారణ
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 4 ||

ధనుజ విస్తార కర్తన జనితిమిస్ర్రావి కర్తన
ధనుజవిద్యాని కర్తన భజ దవిధ్యా నికర్తన
అమర దృష్ట స్వవిక్రమ సమరజుష్టభ్రమికమ
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 5 ||

ప్రతిముఖాలీడబంధుర పృథు మహాహేతి దంతురు
వికటమాయా బహిశ్రుత వివిధ మాలాపరిష్కృత
స్థిరమహా యంత్ర యంత్రిక ధృడదయాతంత్ర యంత్రిత
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 6 ||

మహిత సంపత్షడక్షర – విహితసంపత్షడక్షర
షడరచక్ర ప్రతిష్టిత సకలతత్వప్రతిస్టత
వివిధ సంకల్ప కల్పక విభుధ సంకల్ప
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 7 ||

భువన నేతస్త్రయీమయ సవన తేజస్త్రయీమయీ
నిరవిధి స్వాదు చిన్మయ నిఖిల శక్తే జగన్మయ
అమిత విశ్వక్రియా మయ శమిత విశ్వగ్భయామయ
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 8 ||

దిచతుష్కమిదం ప్రభూతసారం
పటతాం వేంకట నాయాక ప్రణీతం
విశామేసి మనోరదః ప్రదావన నవిహన్యేతరధాంగ ధుర్య గుప్తః

ఇతి శ్రీ వేదాంతచార్యస్య కృతిషు సుదర్షనఅష్టకం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: