శ్రీ సుదర్శన మహా మంత్రం (Sri Sudarshana Maha Mantram)

ఓం  శ్రీం  హ్రీo  క్లీo  కృష్ణాయ  గోవిందాయా  గోపిజన  వల్లభాయ  పరాయ  పరమ  పురుషాయ  పరమాత్మనే  పర కర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర  ఔషద విష ఆభిచార అస్త్ర శస్త్రాన్ సంహార  సంహార  మృథ్యొర్  మొచయ  మొచయ  ఓం నమో భగవతే మహా సుదర్శనాయ

ఓం ప్రొ౦ రీం ర౦ దీప్త్రే జ్వాలా పరీథాయ సర్వ ధిక్షోబనకరాయ హుం ఫట్ పరఃబ్రాహ్మనే పరం జ్యోతిషే స్వాహా |

ఓం నమో భగవతే సుదర్శనాయ |  ఓం నమో భగవతే మహా సుదర్శనాయ ||

మహా చక్రాయా మహా జ్వాలయ సర్వ రోగ ప్రశమనాయ కర్మ బంధ విమొచనాయ పాదాధిమాస్త్యపర్యంతం వాత జనిత రోగాన్ పిత్హా జనిత రోగాన్ శ్లేష్మ జనిత రోగాన్ ధాతుసన్గలి గొధ్భవ నానా వికార రోగాన్ నాశయ నాశయ ప్రశమయ ప్రశమయ ఆరోగ్యం దేహి దేహి ఓం సహస్రార  హుం ఫట్ స్వాహా  ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: