Stotras

Collection of Devotional Stotras, Slokas and Stutis in Telugu, English and Hindi of all God and Goddess.

article placeholder

Sri Lingashtakam

శ్రీ లింగాష్టకం బ్రహ్మమురారిసురార్చితలిఙ్గమ్ నిర్మలభాసితశోభితలింగం । జన్మజదుఃఖవినాశకలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం ॥ 1॥ దేవమునిప్రవరార్చితలిఙ్గమ్ కామదహమ్ కరుణాకర లింగం । రావణదర్పవినాశనలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమా...
article placeholder

Sri Shiva Ashtottara Shatanama Stotram

శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం శివో మహేశ్వరశ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః || 1 || శంకరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః శిపివిష్టోఽంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః || 2 || భవ...
article placeholder

Sri Durga Devi Chandrakala Stuti

దుర్గా దేవీ చంద్రకళా స్తుతి వేధోహరీశ్వరస్తుత్యాం విహర్త్రీం వింధ్య భూధరే! హర ప్రాణేశ్వరీం వన్దే హన్త్రీం విబుధవిద్విషామ్!!  || 1 || భావం: బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులచే స్తోత్రింపబినది - వింధ్య పర్వతమున విహరించున...
aditya hrudayam stotram

Aditya Hrudayam Stotram

ఆదిత్యహృదయం (Aditya Hrudayam Stotram) తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || ౧ || అర్థము : యుద్ధము చేసి చేసి మిక్కిలి అలసియున్న శ్రీరాముడు సమరరంగమున చింతా క్ర...
kali santaraka stotram

Kali Santaraka Stotram

కలి సంతారక స్తోత్రం శేషాచలం సమాసాద్య కశ్య పాద్యా మహర్షయః వేంకటేశం రమానాథం శరణం ప్రాపురంజసా! కలి సంతారకం ముఖ్యం స్తోత్రమేతజ్జపేన్నరః సప్తర్షి వాక్ప్రసాదేన విష్ణుస్తస్మై ప్రసీదతి!! కశ్యప ఉవాచ: కాది హ్రీమం...
article placeholder

Vishnu Panjara Stotram

విష్ణు పంజరస్తోత్రం నమో నమస్తే గోవింద చక్రం గృహ్య సుదర్శనమ్ | ప్రాచ్యాం రక్షస్వ మాం విష్ణో త్వామహం శరణం గతః || 1 || గదాం కౌమోదకీం గృహ్య పద్మనాభామితద్యుతే | యామ్యాం రక్షస్వ మాం విష్ణోత్వమహం శరణం గతః || 2 |...
sri rama dandakam

Sri Rama Dandakam

శ్రీ రామ దండకం ‘శ్రీరామ రామా, త్రిలోకాభి రామా, పరంధామ, నిష్కామ సంపూర్ణ కామా, బుదేన్ద్రాంత రంగాబ్ది సోమా, లసద్దివ్య నామా, విరాజద్గురు స్తోమ, యుష్మత్ ప్రకాశ స్వరూపంబు అవాచ్యం, అచింత్యం, అనంతం, అసంగం, అఖండం అబాధ్...
achyutashtakam

Achyutashtakam

అచ్యుతాష్టకం (Achyutashtakam) అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || 1 || అచ్యుతం కేశవం సత్యభామా మాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితమ్ ...
dwadasaaryula surya sthuti

Dwadashaaryula Surya Stuthi

ద్వాదశార్యలు సూర్య స్తుతి (Dwadashaaryula Surya Stuthi) సూర్యభగవానుడి సర్వరోగ నివారణకు స్తోత్రం ఉద్యన్నద్య వివస్వాన్ ఆరోహన్నుత్తరాం దివందేవః | హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాశునాశయతు || 1 || తా|| ఇప్పుడే ...
kala bhairava kavacham

Sri Kalabhairava Kavacham

శ్రీ కాలభైరవ కవచం (Sri KalaBhairava Kavacham) ఓం అస్య శ్రీ భైరవ కవచస్య ఆనంద భైరవ ఋషిః అనుష్టుప్ చందః శ్రీ వటుక బైరవో దేవతా బం బీజం హ్రీం శక్తిః ప్రణవ కీలకం మమ అభీష్ట సిద్యర్థె జపే వినియోగః ఓం సహస్రారే మహ...
chatush ashtakam

Chatush ashtakam

చతుష్షష్ట్యకం (Sri Chatuh Shashtyashtakam) దేవదేవ జగతాంపతే విభో భర్గ భీమ భవ చంద్రభూషణ | భూతనాథ భవభీతిహార్క నతోస్మి నతవాంఛితప్రద || 1 || చంద్రచూడ మృడ దూర్జటే హరత్ర్యక్ష దక్ష శత తంతుశాతన | శాంత శాశ్వత శివాప...
siddha mangala stotram

Siddha Mangala Stotram

సిద్ధ మంగళ స్తోత్రం (Siddha Mangala Stotram) శ్రీ మదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పలలక్ష్మి నరసింహ రాజా జయవిజయీభవ ధిగ్విజయీభవ శ్రీ మధఖండ శ్రీ జయవిజయీభవ Shreemadanantha Shree Vibhooshitha Appala Laxmee Narasimha Raaj...
error: Content is protected !!