Stotras

Collection of Devotional Stotras, Slokas and Stutis in Telugu, English and Hindi of all God and Goddess.

saraswathi stotram

Vedavyasa Kruta Saraswati stotram

శ్రీ వేదవ్యాస కృత సరస్వతీ స్తోత్రమ్ (Sri Saraswati Stotram) సరస్వతి నమస్తేస్తు పరమాత్మ స్వరూపిణి జగతామాదిభూతా త్వం జగత్వం జగదాకృతిః ఇంద్రనీలాలకా చంద్రబింబాననా పక్వబింబాధరా రత్నమౌళీధరా చారువీణాధరా చారు పద...
lalitha devi panchratna stotram

Sri Lalitha Pancharatnam Stotram

శ్రీ లలితా పంచరత్నం (Sri Lalitha Pancharatnam) ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశొభినాసమ్| ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం మన్దస్మితం మృగమదొజ్జ్వలఫాలదేశమ్ ||1|| దొండ పండు వంటి క్రింది ప...
article placeholder

Sri Katyayani Saptha Sloki Stuti

శ్రీ కాత్యాయనీ సప్తశ్లోకీస్తుతి (Sri Katyayani Saptha Sloki Stuti) కరోపాంతే కాంతే వితరణ వంతే విదధతీం నవాం వీణాం శోణామభిరుచిభరేణాంకవదనామ్, సదావందే మందేతరమతిరహం దేశికవశా త్కృపాలంబామంబాంకుసుమిత కదంబాంకణగృహామ్ ...
article placeholder

Sri Tripurasundari Ashtakam Stotra

శ్రీ త్రిపురసుందరి అష్టకం (Sri Tripurasundari Ashtakam) కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం నితంబజితభూధరాం సురనితంబినీసేవితామ్ నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౧ || ...
article placeholder

Sri Durgashtakam

శ్రీ దుర్గాష్టకం (Sri Durgashtakam) ఉద్వపయతునశ్శక్తి - మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్‌ తత్వం యస్యమాహత్సూక్ష్మం - మానన్దోవేతి సంశయః || 1 || జ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం - స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా యదిస్వ స్య స్వరూపేణ - వైశిష...
article placeholder

Pithru Devatha Stuthi

పితృ దేవతా స్తుతి (Pithru Devatha Stuthi) శ్రాద్ధాదులలో, మహాలయ పక్షాలలో దీనిని పఠించితే పితరుల కృప లభిస్తుంది. పితృదేవతా విజ్ఞానంతో కూడిన ఈ స్తుతి ఇంట్లో ఉంటే చాలు – పితృకృప చేత ఆ యిల్లు ఆనందైశ్వర్య నిలయమవుతుం...
sri narasimha ashtakam

Sri Narasimha Ashtakam

శ్రీ నృసింహాష్టకమ్  (Sri Narasimha Ashtakam) శ్రీమదకలఙ్క పరిపూర్ణ! శశికోటి- శ్రీధర! మనోహర! సటాపటల కాన్త!। పాలయ కృపాలయ! భవాంబుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 1॥ పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకద...
yamastakam

Yama Ashtakam

యమాష్టకం (Yama Ashtakam) తపసా ధర్మమారాధ్య పుష్కరే భాస్కరః పురా | ధర్మం సూర్యసుతం ప్రాప ధర్మరాజం నమామ్యహమ్ || 1 || సమతా సర్వభూతేషు యస్య సర్వస్య సాక్షిణః | అతో యన్నామ శమనమితి తం ప్రణమామ్యహమ్ || 2 || యేవ...
sri kala bhairava brahma kavacham

Sri Kala bhairava Brahma Kavacham

శ్రీ కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం (Sri Kala bhairava Brahma Kavacham) ఓం పాతు నిత్యం శిరసి పాతు హ్రీం కంఠదేశకే | వటుః పాతు నాభౌ శాపదుద్ధారణాయ చ || 1 || కురుద్వయం లింగమూలే త్వాధారే వటుకః స్వయం చ | సర్వదా పాతు హ్రీం...
sri pratyandira devi mala mantram

Sri Pratyangira Devi Mala Mantram

శ్రీ ప్రత్యంగిరా మాలా మంత్రః (Sri Pratyangira Mala Mantram) ఓం నమః కృష్ణ వాససే శత సహస్ర కోటి సింహాసనే సహస్ర వదనే అష్టా దశ భుజే మహా బలే మహా బల పరాక్రమే | అజితే అపరాజితే మహా ప్రత్యంగిరే ప్రత్యంగిరసే అన్య పరాక్రమ...
article placeholder

Devi Shatkam

దేవీషట్కం (Devi Shatkam) అంబ శశిబింబవదనే కంబుగ్రీవే కఠోరకుచకుంభే అంబరసమానమధ్యే శంబరరిపువైరిదేవి మాం పాహి || 1 || కుందముకులాగ్రదంతాం కుంకుమపంకేన లిప్తకుచభారాం ఆనీలనీలదేహామంబామఖిలాండనాయకీం వందే || 2 || స...
ganapathi thalam

Sri Ganapathi Thalam

గణపతి తాళం (Ganapthi Thalam) అగణిత ఫణి ఫణ మణి గణ కిరణై | రరు నిత నిజ తను రవి థథ వధన, థట థట లుట ధలి కుల కళ వినధో గణపతి రభ మత మీహ దిశ తనుః లంభోధర వర కుంజా వస్తిత కుంకుమ వర్ణ ధరం శ్వేత శృంగం బీనసుహస్తం ప్రీతి...
error: Content is protected !!