శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్ కరావలంబ స్తోత్రం

Subramanya Ashtakam Karavalamba Stotram

subrahmanya ashtakam

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

He swaminatha karuṇakara deenabandho, Sriparvateesa mukhapankaja padmabandho |
Srishadhi devagaṇapoojitha paadapadhma, vallisanatha mama dehi karavalambam || 1 ||

దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద |
దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Devadhi devanutha devaganadhinatha, Devendravandya mrudupankaja manjupadha |
devarshii narada muneendra sugeetakeerthe, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 2 ||

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్, తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ |
శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Nityannadhana nirathakhila rogaharin, tasmath pradhana paripuritha bhakthakaama |
Shruthyagama pranava vachya nijaswaroopa, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 3 ||

క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల, పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే |
శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Kraunchasurendra parikhaṇḍana saktisoola, pasadisastra parimandita divyapane |
Srikundalisa dhrutathunda sikhindravaha, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 4 ||

దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య, దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Devadideva rathamandala madhya vedya, Devendra peeta nagaraṃ dhrudachaapahastham  |
Sooram nihatya surakoti bhireedyamana, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 5 ||

హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార, కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ |
హే వీర తారక జయాౙ్మరబృందవంద్య, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Haaradiratna maniyukta kireetahara, keyurakundala lasatkavachabhirama |
he veera taraka jaya marabrunda vandhya, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 6 ||

పంచాక్షరాదిమనుమంత్రిత గాంగతోయైః, పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Panchaksharadhi manumantrita gaangatoyaih, panchamrutaih pramuditendramukhairmunindraih  |
pattabishikta hariyukta parasanatha, Vallisanatha mama dehi karavalambam  || 7 ||

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా, కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ |
భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||

Sri Karthikeya Karunamrutha poornadrustya, Kaamadiroga kalushikruta dushtachitham |
bhakthwa tu mamavakaladhara kanthikanthya, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 8 ||

సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః , తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః |
సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్,  కోటిజన్మకృతం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి ||

Subrahmanya karavalambam punyam ye patandhi dwijotamah | te sarve mukti mayanthi subrahmanya prasadatah |
Subrahmanya karavalambamidam pratrutthaya yah pateth | Koti janma krutam papam tat kshana deva nasyati ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: