వ్యాస కృత నవగ్రహ స్తోత్రం (Navagraha Stotram)

navagrahaluఓం ఆదిత్యయ, సోమయ మంగళాయ భుధయ చ
గురు శుక్ర శనిభ్యస్య రాహవే కేతవే నమః

జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్
తమోరిం సర్వ పాపగన్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం

దధి శంక తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవం
నమామి శశినం సోమం శంభోర్మకుట భూషణం

ధరణీ గర్భ సంభూతం విధ్యుత్ కాంతి సమప్రభం
కుమారం శక్తి హస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహం

ప్రియంగు కలిశ్యామం – రూపేణా ప్రతిమం బుధం
సౌమ్యం సౌమ్య గుణోపెతం తం బుధం ప్రణమామ్యహం

దేవానాంచ బుషీనాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం
భుధ్ధిమతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిం

హిమ కుంద మృణలాభం దైత్యానాం పరమం గురుం
సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహం

నీలాంజన సమాభాసం – రవిపుత్రం యమాగ్రజం
ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైచ్చరం

అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనం
సింహీకాగర్బ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం

పలాశపుష్ప సంకాశం తారకాగ్రహ మస్తకం
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం

ఇతి శ్రీవ్యాసవిరచితం నవగ్రహస్తోత్రం సంపూర్ణమ్‌

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: