Navagrahas

runa vimochaka angaraka stotram

Runa Vimochaka Angaraka Stotram

ఋణవిమోచక అంగారక స్తోత్రం (Runa Vimochaka Angaraka Stotram) స్కంద ఉవాచ ఋణగ్రస్తరానాంతు ఋణముక్థిః  కధం భవేత్ బ్రహ్మఉవాచః వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్ధం హితకామదం శ్రీమత్ అంగారక స్తోత్రమహామంత్రస్య గౌతమ ఋషి అ...
article placeholder

Aditya Dwadasa Nama Stotram

ఆదిత్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Aditya Dwadasa Nama Stotram) ఆదిత్యం  ప్రధమం నామ ద్వితీయం తు దివాకరః తృతీయం భాస్కరః ప్రోక్తం చతుర్డంతు ప్రభాకరః పంచమంతు సహస్రాంశు: షష్టం చైవ త్రిలోచనః సప్తమం హరి దశ్వశ్చ అష్టమం త...
shanischara saptha namavali

Shani Saptha Namavali

శని సప్త నామావళిః (Shani Saptha namavali) నమో శనేశ్వరా పాహిమాం నమో మందగమన పాహిమాం నమో సూర్యపుత్రా పాహిమాం నమో ఛాయాసుతా పాహిమాం నమో జ్యేష్టపత్ని సమేతా పాహిమాం నమో యమప్రత్యది దేవా పాహిమాం నమో గృద్...
nava graha peeda stotram

Navagraha Peeda hara Stotram

నవగ్రహా పీడా హార స్తోత్రం  (Navagraha Peeda hara Stotram) గ్రహాణామాది రాదిత్యోలోక రక్షణకారకః విషమ స్థాన సంభూతం పిడాం హరతుమే రవిహి || రోహిణిసస్సుధామూ ర్తిస్సుధాగాత్రస్సు రాలనః విషమస్థాన సంభూతం పీడాం హరతు మ...
navagraha kavacha stotram

Navagraha Kavacham

నవగ్రహ కవచం (Navagraha Kavacham) ఓం శిరో మే పాతు మార్తండః కపోలం రోహిణీ పథిహ్ ముఖ మంగారకః పాతు కంతం ఛ శశినందనః || 1 || బుద్ధిం జీవః సదాపాతు హృదయం బృగునందనః జతరం ఛ శని: పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || 2 || ...
dasaradha prokta shani stotram

Dasaradha Prokta Shani Stotram

దశరథ ప్రోక్త శని స్తోత్రం (Dasaradha Prokta Shani Stotram) అస్య శ్రీ శనైశ్చర స్తోత్ర మంత్రస్య దశరథ ఋషిః శనైశ్చరో దేవతాః త్రిష్టుపా చందః శనైశ్చర ప్రీత్యర్దే జపే వినియోగః దశరథ ఉవాచ కోణస్థ రౌద్ర మయోథ బభ్ర...
sri surya narayana stotram

Agastya Kruta Sri Surya Stotram

అగస్త్య కృత శ్రీ సూర్య స్తోత్రం (Agastya Kruta Sri Surya Stotram) ధ్యానమ్ ధ్యాయేత్సూర్య మనంతకోటి కిరణం తేజోమయం భాస్కరమ్ భక్తానా మభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శంకరమ్ ఆదిత్యం జగదీశ మచ్యుత మజం త్రైలోక్యచూడామణి...
navagraha stotram

Navagraha Stotram

వ్యాస కృత నవగ్రహ స్తోత్రం (Navagraha Stotram) ఓం ఆదిత్యయ, సోమయ మంగళాయ భుధయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యస్య రాహవే కేతవే నమః జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ తమోరిం సర్వ పాపగన్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం దధి శంక త...
dasanama shani stotram

Dasanama Shani Stotram

దశనామ శనిస్తోత్రము (Dasanama Shani Stotram) పిప్పలాద మహర్షి చే స్తుతించిన దశనామ శనిస్తోత్రము కోణస్థః పింగళో బభ్రుః కృష్ణోరౌద్రాంతకో యమః సౌరి: శ్శనైశ్చరో మందః పిప్పలాదేవ సంస్తుతః | ఏతాని ధశనామాని ప్రాతరుత్...
aditya hrudayam stotram

Aditya Hrudayam Stotram

ఆదిత్యహృదయం (Aditya Hrudayam Stotram) తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || ౧ || అర్థము : యుద్ధము చేసి చేసి మిక్కిలి అలసియున్న శ్రీరాముడు సమరరంగమున చింతా క్ర...
dwadasaaryula surya sthuti

Dwadashaaryula Surya Stuthi

ద్వాదశార్యలు సూర్య స్తుతి (Dwadashaaryula Surya Stuthi) సూర్యభగవానుడి సర్వరోగ నివారణకు స్తోత్రం ఉద్యన్నద్య వివస్వాన్ ఆరోహన్నుత్తరాం దివందేవః | హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాశునాశయతు || 1 || తా|| ఇప్పుడే ...
Aditya kavacham stotram

Aditya Kavacham Stotram

ఆదిత్య కవచం స్తోత్రం ఓం అస్య శ్రీ ఆదిత్య కవచ మహా మంత్రస్య అగస్త్యొ భగవాన్ ఋషి: అనుష్టుప్ చంధః ఆదిత్యొ దేవతా గ్రుమ్బీజం నీమ్ శక్తిః సూం కీలకం మమ ఆదిత్య ప్రసాద సిద్ధయర్దె ఆదిత్య కవచ స్తోత్ర మంత్ర జపే వినియోగహ ...

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.