Pancharatnam

article placeholder

Sri Lakshmi Nrusimha Pancharatnam

శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ పంచరత్నం (Sri Lakshmi Nrusimha Pancharatnam) త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతం ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే | చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం భజ ...
article placeholder

Sri Jagannatha Panchakam

శ్రీ జగన్నాథ పంచకం (Sri Jagannatha Panchakam) రక్తాంభోరుహదర్పభంజనమహా సౌందర్య నేత్రద్వయం ముక్తాహార విలంబిహేమ ముకుటం రత్నోజ్జ్వలత్కుండలం | వర్షామేఘసమాననీలవపుషం గ్రైవేయహారాన్వితం పార్శ్వే చక్రధరం ప్రసన్నవదనం న...
sri durga pancharatna stotram

Sri Durga Pancharatna Stotram

శ్రీ  దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Durga Pancharatnam Stotram) తే ధ్యాన యోగానుగతాపస్యన్ త్వామేవ దేవీం స్వగునైర్నిగూడాం త్వమేవ శక్తిహి పరమేశ్వరస్య మాం పాహి సర్వేశ్వరీ మోక్షధాత్రి || 1 || భావం : ఓ సర్వాధిష్ఠ...
maheshwara pancharatna stotram

Maheshwara Pancharatna Stotram

మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం (Maheshwara Pancharatna Stotram) ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్ భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ || ప్రా...
sri rama pancharatna stotram

Sri Rama Pancharatna Stotram

శ్రీ రామపంచరత్నం (Sri Rama Pancharatna Stotram) కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయ కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ || 1 || విద్యున్నిభాంభోద సువిగ్రహాయ విద్యాధరైస్సంస్తుత సద్గుణా...
article placeholder

Sri Jonnawada Kamakshi Taayi Pancharathnam

శ్రీ జొన్నవాడ కామాక్షి తాయి పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Jonnawada Kamakshi Pancharathnam) శ్రీ శ్వేతాచల వాసినీ భగవతీ చిన్ముద్రికా రూపిణీ హ్రీంకారైక పరాయిణీ రసమయీ సానంద సమ్మోహినీ వందే ఆశ్రిత భాక్తరక్షిణీ సతీ శ్రీ య...
sri sainatha pancharatna stotram

Sri Sainatha Pancharatna Stotram

శ్రీ సాయినాథ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Sainatha Pancharatna Stotram) ప్రత్యక్ష దైవం ప్రతిబంధ నాశనం సత్యరూపం సకలార్తి నాశనం సౌక్యప్రదం శాంత మనోజ్ఞాన రూపం సాయినాధం సద్గురుం చరణం నమామి || 1 || భక్తావనం భక్తిమతాం ...
subrahmanya pancha ratna stotram

Sri Subramanya Pancharatna Stotram

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం (Sri Subramanya Pancharatna Stotram) షడాననం చందన లేపితాంగం మహారసం దివ్యమయూర వాహనం రుత్రస్య సూనం సురలోకనాథం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య శరణం ప్రపద్యే || 1 || జాజ్వాల్యమానం సురబృంద వం...
ganesha pancharatna stotram

Sri Ganesha Pancharatna Stotram

శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Ganesha Pancharatna Stotram) ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకమ్ కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకమ్ నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 || ...
article placeholder

Sri Hanumat Pancharatna Stotram

శ్రీ హనుమత్ పంచరత్నం స్తోత్రం వీతా ఖిలవిషయేచ్చం జాతానందాసృపులకమత్యచ్చమ్ సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మాజమద్య భావయే హృద్యం || 1 || తరుణాఋణముఖ కమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగం సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమాన మంజునాభాగ్యం || 2...
ayyappa pancharatna stotram

Sri Ayyappa Pancharatnam stotram

శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం స్తోత్రం (Sri Ayyappa Pancharatnam stotram) లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ | పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ || విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ | ...
lalitha devi panchratna stotram

Sri Lalitha Pancharatnam Stotram

శ్రీ లలితా పంచరత్నం (Sri Lalitha Pancharatnam) ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశొభినాసమ్| ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం మన్దస్మితం మృగమదొజ్జ్వలఫాలదేశమ్ ||1|| దొండ పండు వంటి క్రింది ప...

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!