శ్రీ హనుమత్ పంచరత్నం స్తోత్రం

వీతా ఖిలవిషయేచ్చం జాతానందాసృపులకమత్యచ్చమ్
సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మాజమద్య భావయే హృద్యం || 1 ||

తరుణాఋణముఖ కమలం కరుణారసపూరపూరితాపాంగం
సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమాన మంజునాభాగ్యం || 2 ||

శంబర వైరిశరాతి గమంబుజదల విపులలో చనోధారం
కంబుగల మనిలదిస్టం బిమ్బజ్వలి తోస్టమే కమవలంబే || 3 ||

దూరీకృత సీతార్తి: ప్రకటీకృత రామవైభవ స్పూర్తి:
దారిత దశముఖ కీర్తి: పురతో మమభాతు హనుమతో మూర్తి: || 4 ||

వానర నిఖరాధ్యక్షం దానవకుల కుముదర వికార సదృశం
దీనజనావన దీక్షం పవనతపః పాక పుంజమద్రాక్షం || 5 ||

ఏతత్ప వనసుతస్య స్తోత్రం యః పటతి పంచరత్నాఖ్యాం
చిరమిహ నిఖిలాన్బోగాన్భుంక్త్వా శ్రీ రామ భక్తి భాగ్బవతి ||

శ్రీ మత్ శంకరాచార్య కృత హనుమత్ పంచరత్నం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!