Sri Ganapathy

sri ganesha sooktam

Sri Ganesha Sooktam

శ్రీ గణేశ సూక్తం (Sri Ganesha Sooktam) ఓం || ఆ తూ ణ ఇంద్రో క్షుమన్తం చిత్ర గ్రాభం సం గృభాయ | మహాహస్తీ దక్షిణేన || విద్మా హి త్వా తువి కూర్మిం తువిదేష్ణ0 తువీమాఘం | తువిమాత్రమవోభి || ణ హి త్వా శూర దేవా న మర్తా...
ganesha suprabhatha stuthi

Sri Ganesha Suprabhatha Stuthi

శ్రీ గణేశ సుప్రభాత స్తుతి (Sri Ganesha Suprabhatha Stuthi) శాంకరీసుప్రజా దేవ ప్రాతః కాలః ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట శ్రీ గణాధీశ త్రైలోక్యం మంగళం కురు || 1 || ఉత్తిష్ట భో! దయసింధో! కవినాం త్వం కవి: ప్రభో | అస్మాకమ...
article placeholder

Sri Haridra Ganesha Kavacham

श्री हरिद्रा गणेश कवचम् (Sri Haridra Ganesha Kavacham) श्रीगणेशाय नमः ईश्वर उवाच  शृणु वक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिकरं प्रिये ।  पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सर्वसङ्कटात् ॥ १॥ अज्ञात्वा कवचं देवि गणेशस्य...
article placeholder

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Vinayaka Ashtottara Sathanamavali) ఓం గజాననాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః ఓం ద్వైమాతురాయ నమః ఓం ద్విముఖాయ నమః ఓం ప్రమ...
article placeholder

Sri Ganesha Dwadasa nama Stotram

శ్రీ గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (Sri Ganesha Dwadasa nama Stotram) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః || 1 || అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః | సర్వవ...
vinayaka dandakam

Sri Vinayaka Dandakam

శ్రీ వినాయక దండకం (Sri Vinayaka Dandakam) శ్రీ పార్వతీపుత్ర లోకత్రయీస్తోత్ర, సత్పణ్యచారిత్ర, భద్రేభవక్త్రా మహాకాయ, కాత్యాయనీ నాధ సంజాతస్వామి శివాసిద్ధి విఘ్నేశ,     నీ పాద పద్మంబులన్, నిదు కంటంబు నీ   బొజ్జ నీ...
article placeholder

Sri Lakshmi Ganapathi Stotram

శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్త్రోత్రం (Sri Lakshmi Ganapathi Stotram) ఓం నమో విఘ్న రాజాయ సర్వ సౌఖ్య ప్రదాయినే దుష్టారిష్ట వినాశాయ పరాయ పరమాత్మనే లంబోదరం మహావీర్యం నాగ యజ్ఞోప శోభితం అర్ధచంద్రధరం దేవం విఘ్నవ్యూహ వినా...
article placeholder

Sri Vinayaka Chavithi Vratam

శ్రీ వినాయక చవితి వ్రతము (Sri Vinayaka Chavithi Vratam) వినాయక చవితి రోజు చంద్రున్ని చూస్తే, సిద్ధి వినాయక వ్రతము చేసి శాపవిముక్తులు అవుతారు. పూర్వం గజముఖుడైన అసురుడు పరమేశ్వరుని మెప్పించి కోరరాని వరమకోరి, తన...
sri ashta vinayaka prardhana

Sri Ashta Vinayaka Prarthana

శ్రీ అష్ట వినాయక ప్రార్థనా( Sri Ashta Vinayaka Prarthana) స్వస్తి శ్రీ గణనాయకం గజముఖం మోరేశ్వరం  సిద్ధిదం బల్లాలం మురుళం వినాయక మిదం చింతామణి ధేవరం లేహ్యాద్రి గిరిజాత్మజం సువరధం విఘ్నేశ్వర ఓక్షరం గ్రామే రంజ...
sri vinaya stotram

Sri Vinayaka Stotram

శ్రీ వినాయక స్తోత్రం (Sri Vinayaka Stotram) తొండమునేకదంతమును తోరపుబొజ్జయు వామహస్తమున్ మెండుగ మ్రోయగజ్జెలను మెల్లని చూపులు మంద హాసమున్ కొండొక గుజ్జ రూపమున కోరిన విద్యలకెల్ల నొజ్జయై యుండెడు పార్వతి తనయయోయి గణాది...
sri ganapathy ashtakam

Sri Ganapathi Ashtakam

శ్రీ గణపతి అష్టకం (Sri Ganapthi Ashtakam) ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం లంభోధరం విశాలాక్షం వందేహం గణనాయకం || 1 || మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినం బాలేందు శకలం మౌళం వందేహం గణనాయకం || 2 || చిత్రరత్...
article placeholder

Sri Rathnagarbha Ganesha Stuti

శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ స్తుతి (Sri Rathnagarbha Ganesha Stuti) వామదేవ తనూభవం నిజవామభాగ నమాశ్రితం వల్లభామాశ్లిష్య తన్యుఖ వల్లు వీక్షణ దీక్షితం వాతనంధన వామ్చితార్ధ విదాయినీం సుఖదాయనం వారణానన మాశ్రయే వందారు విఘ్నన...

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.