శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమ్ కరావలంబ స్తోత్రం

Subramanya Ashtakam Karavalamba Stotram

subrahmanya ashtakam

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

He swaminatha karuṇakara deenabandho, Sriparvateesa mukhapankaja padmabandho |
Srishadhi devagaṇapoojitha paadapadhma, vallisanatha mama dehi karavalambam || 1 ||

దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద |
దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Devadhi devanutha devaganadhinatha, Devendravandya mrudupankaja manjupadha |
devarshii narada muneendra sugeetakeerthe, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 2 ||

నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్, తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ |
శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Nityannadhana nirathakhila rogaharin, tasmath pradhana paripuritha bhakthakaama |
Shruthyagama pranava vachya nijaswaroopa, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 3 ||

క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల, పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే |
శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Kraunchasurendra parikhaṇḍana saktisoola, pasadisastra parimandita divyapane |
Srikundalisa dhrutathunda sikhindravaha, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 4 ||

దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య, దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Devadideva rathamandala madhya vedya, Devendra peeta nagaraṃ dhrudachaapahastham  |
Sooram nihatya surakoti bhireedyamana, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 5 ||

హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార, కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ |
హే వీర తారక జయాౙ్మరబృందవంద్య, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Haaradiratna maniyukta kireetahara, keyurakundala lasatkavachabhirama |
he veera taraka jaya marabrunda vandhya, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 6 ||

పంచాక్షరాదిమనుమంత్రిత గాంగతోయైః, పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||

Panchaksharadhi manumantrita gaangatoyaih, panchamrutaih pramuditendramukhairmunindraih  |
pattabishikta hariyukta parasanatha, Vallisanatha mama dehi karavalambam  || 7 ||

శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా, కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ |
భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||

Sri Karthikeya Karunamrutha poornadrustya, Kaamadiroga kalushikruta dushtachitham |
bhakthwa tu mamavakaladhara kanthikanthya, Vallisanatha mama dehi karavalambam || 8 ||

సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః , తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః |
సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్,  కోటిజన్మకృతం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి ||

Subrahmanya karavalambam punyam ye patandhi dwijotamah | te sarve mukti mayanthi subrahmanya prasadatah |
Subrahmanya karavalambamidam pratrutthaya yah pateth | Koti janma krutam papam tat kshana deva nasyati ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!