శ్రీ కాత్యాయనీ అష్టకం (Sri Katyayani Ashtakam)

అవర్షిసంజ్ఞం పురమస్తి లోకే కాత్యాయనీ తత్ర విరాజతే యా ।
ప్రసాదదా యా ప్రతిభా తదీయా సా ఛత్రపుర్యాం జయతీహ గేయా || 1 ||

త్వమస్య భిన్నైవ విభాసి తస్యాస్తేజస్వినీ దీపజదీపకల్పా ।
కాత్యాయనీ స్వాశ్రితదుఃఖహర్త్రీ పవిత్రగాత్రీ మతిమానదాత్రీ || 2 ||

బ్రహ్మోరువేతాలకసింహదాఢోసుభైరవైరగ్నిగణాభిధేన ।
సంసేవ్యమానా గణపత్యభిఖ్యా యుజా చ దేవి స్వగణైరిహాసి || 3 ||

గోత్రేషు జాతైర్జమదగ్నిభారద్వాజాఽత్రిసత్కాశ్యపకౌశికానామ్ ।
కౌండిన్యవత్సాన్వయజైశ్చ విప్రైర్నిజైర్నిషేవ్యే వరదే నమస్తే || 4 ||

భజామి గోక్షీరకృతాభిషేకే రక్తామ్బరే రక్తసుచన్దనాక్తే ।
త్వాం బిల్వపత్రీశుభదామశోభే భక్ష్యప్రియే హృత్ప్రియదీపమాలే || 5 ||

ఖడ్గం చ శఙ్ఖం మహిషాసురీయం పుచ్ఛం త్రిశూలం మహిషాసురాస్యే ।
ప్రవేశితం దేవి కరైర్దధానే రక్షానిశం మాం మహిషాసురఘ్నే || 6 ||

స్వాగ్రస్థబాణేశ్వరనామలిఙ్గం సురత్నకం రుక్మమయం కిరీట్మ ।
శీర్షే దధానే జయ హే శరణ్యే విద్యుత్ప్రభే మాం జయినం కురూష్వ || 7 ||

నేత్రావతీదక్షిణపార్శ్వసంస్థే విద్యాధరైర్నాగగణైశ్చ సేవ్యే ।
దయాఘనే ప్రాపయ శం సదాస్మాన్మాతర్యశోదే శుభదే శుభాక్షి || 8 ||

ఇదం కాత్యాయనీదేవ్యాః ప్రసాదాష్టకమిష్టదం ।
కుమఠాచార్యజం భక్త్యా పఠేద్యః స సుఖీ భవేత్ ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీకాత్యాయనీ అష్టకం సమ్పూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: