Home » Durga Saptashati

Durga Saptashati

Sri Devi Mahatmyam Chapter 13

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి త్రయోదశోఽధ్యాయః సురథవైశ్యయోర్వరప్రదానం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం బాలార్క మండలాభాసాం చతుర్బాహుం త్రిలోచనాం । పాశాంకుశ వరాభీతీర్ధారయంతీం శివాం భజే ॥ ఋషిరువాచ ॥ 1 ॥ ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమం ।...

Sri Devi Mahatmyam Chapter 12

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి ద్వాదశోఽధ్యాయః ఫలశ్రుతిర్నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం% విధ్యుద్ధామ సమప్రభాం మృగపతి స్కంధ స్థితాం భీషణాం। కన్యాభిః కరవాల ఖేట విలసద్దస్తాభి రాసేవితాం హస్తైశ్చక్ర గధాసి ఖేట విశిఖాం గుణం తర్జనీం విభ్రాణ మనలాత్మికాం శిశిధరాం దుర్గాం...

Sri Durga Saptashati Chapter 11

  దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి ఏకాదశోఽధ్యాయః నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం బాలార్కవిద్యుతిం ఇందుకిరీటాం తుంగకుచాం నయనత్రయయుక్తాం । స్మేరముఖీం వరదాంకుశపాశభీతికరాం ప్రభజే భువనేశీం ॥ ఋషిరువాచ॥1॥ దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తాం। కాత్యాయనీం...

Sri Durga Saptashati Chapter 10

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి దశమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 10) శుంభోవధో నామ దశమోఽధ్యాయః ॥ ఋషిరువాచ॥1॥ నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరంప్రాణసమ్మితం। హన్యమానం బలం చైవ శుంబః కృద్ధోఽబ్రవీద్వచః ॥ 2 ॥ బలావలేపదుష్టే త్వం మా...

Sri Durga Sapthashati Chapter 9

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి నవమోఽధ్యాయః నిశుంభవధోనామ నవమోధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం బంధూక కాంచననిభం రుచిరాక్షమాలాం పాశాంకుశౌ చ వరదాం నిజబాహుదండైః । బిభ్రాణమిందు శకలాభరణాం త్రినేత్రాం- అర్ధాంబికేశమనిశం వపురాశ్రయామి ॥ రాజోఉవాచ॥1॥ విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ ।...

Sri Durga Saptashati Chapter 8

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి అష్టమోఽధ్యాయః రక్తబీజవధో నామ అష్టమోధ్యాయ ॥ ధ్యానం అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపాం । అణిమాధిభిరావృతాం మయూఖై రహమిత్యేవ విభావయే భవానీం ॥ ఋషిరువాచ ॥1॥ చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ...

Sri Durga Saptashati Chapter 7

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి సప్తమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 7) చండముండ వధో నామ సప్తమోధ్యాయః ॥ ధ్యానం ధ్యాయేం రత్న పీఠే శుకకల పఠితం శ్రుణ్వతీం శ్యామలాంగీం। న్యస్తైకాంఘ్రిం సరోజే శశి శకల ధరాం వల్లకీం వాద...

Sri Durga Saptashati Chapter 6

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి షష్ఠోఽధ్యాయః శుంభనిశుంభసేనానీధూమ్రలోచనవధో నామ షష్టో ధ్యాయః ॥ ధ్యానం నగాధీశ్వర విష్త్రాం ఫణి ఫణోత్తంసోరు రత్నావళీ భాస్వద్ దేహ లతాం నిభొఉ నేత్రయోద్భాసితాం । మాలా కుంభ కపాల నీరజ కరాం చంద్రా అర్ధ చూఢాంబరాం...

Sri Durga Saptashati Chapter 5

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి పంచమోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 5) దేవ్యా దూత సంవాదో నామ పంచమో ధ్యాయః ॥ అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః । శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా । అనుష్టుప్ఛంధః ।భీమా శక్తిః...

Sri Durga Saptashati Chapter 4

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి చతుర్థోఽధ్యాయః (Sri Durga Saptashati Chapter 4) శక్రాదిస్తుతిర్నామ చతుర్ధోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైర్ అరి కుల భయదాం మొఉళి బద్ధేందు రేఖాం శంఖ చక్ర కృపాణం త్రిశిఖ మపి కరైర్ ఉద్వహంతీం త్రిన్ఱ్త్రాం...

Sri Durga Sapthashati Chapter 3

Sri Durga Sapthashati Chapter 3 దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి తృతీయోఽధ్యాయః మహిషాసురవధో నామ తృతీయోఽధ్యాయః ॥ ధ్యానం ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రకాంతిం అరుణక్షౌమాం శిరోమాలికాం రక్తాలిప్త పయోధరాం జపవటీం విద్యామభీతిం వరం । హస్తాబ్జైర్ధధతీం త్రినేత్రవక్త్రారవిందశ్రియం దేవీం బద్ధహిమాంశురత్నమకుటాం వందేఽరవిందస్థితాం...

Sri Devi Mahatmyam Chapter 2

దేవీ మహాత్మ్యం దుర్గా సప్తశతి ద్వితీయోఽధ్యాయః (Sri Devi Mahatmyam Chapter 2) మహిషాసుర సైన్యవధో నామ ద్వితీయోఽధ్యాయః ॥ అస్య సప్త సతీమధ్యమ చరిత్రస్య విష్ణుర్ ఋషిః । ఉష్ణిక్ ఛందః । శ్రీమహాలక్ష్మీదేవతా। శాకంభరీ శక్తిః । దుర్గా...

Durga Saptasahati Devi Mahatmyam

దేవీ మాహాత్మ్యం (Devi Mahatmyam) ॥ శ్రీదుర్గాయై నమః ॥ ॥ అథ శ్రీదుర్గాసప్తశతీ ॥ ॥ మధుకైటభవధో నామ ప్రథమోధ్యాయః ॥ అస్య శ్రీ ప్రధమ చరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః । మహాకాళీ దేవతా । గాయత్రీ ఛందః ।...
error: Content is protected !!