Home » Sri Dattatreya

Sri Dattatreya

Sri Datta Hrudayam

శ్రీ దత్త హృదయము (Sri Datta Hrudayam) దత్త స్సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం  నిరామయం హరిం శివం మహాదేవం సర్వభుతోపకారకం || ౧ || నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థత్యోంతకారణం నిరాకారంచ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదం || 2 || అత్రిపుత్రం మహాతేజం మునివంద్యం...

Sri Dattatreya Kavacham

శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచం (Sri Dattatreya Kavacham) శ్రీ పాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థతః పాయా ద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిహి పాతు మే కటిం || ౧ || నాభిం పాతు జగ త్ర్సాష్టదరం పాతు దలోదరః కృపాళు:...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali) ఓం శ్రీ దత్తాయ నమః ఓం దేవదత్తాయ నమః ఓం బ్రహ్మదత్తాయ నమః ఓం శివదత్తాయ నమః ఓం విష్ణుదత్తాయ నమః ఓం అత్రిదత్తాయ నమః ఓం ఆత్రేయాయ నమః...

Sri Dattatreya Mala Mantram

శ్రీ దత్తాత్రేయా మాలా మంత్రం (Sri Dattatreya Mala Mantram) ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ, స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ, మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ, చిదానన్దాత్మనే బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ, మహాయోగినే అవధూతాయ, అనసూయానన్దవర్ధనాయ అత్రిపుత్రాయ, ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ, ఆం అసాధ్యసాధనాయ, హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ, క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ, ఐం...

Sri Datta Panjara Stotram

శ్రీ దత్త పంజర స్తోత్రం (Sri Datta Panjara Stotram) ఓం నమో భగవతే దత్తత్రేయాయ, మహాగంభీరాయ, వైకుంట వాసాయ శంఖచక్రగాధాత్రి శూల ధారిణే, వేణునాదాయ, దుష్టసంహారకాయ, శిష్టపరిపాలకాయ, నారాయణాస్త్రధారిణే, చిద్రూపాయ, ప్రజ్ఞాన బ్రహ్మమహా వాక్యాయ, సకలోకైక సన్నుతాయ, సచ్చిదానందాయ, సకలలోక...

Sri Dattatreya Avataram

శ్రీ దత్తు జయంతి (Sri Datta Jayanthi) దత్తాత్రేయుడు అత్రి మహర్షి, అనసూయాదేవి కుమారుడు. అత్రి మహర్షి పుత్ర సంతానము కొరకై ఘోర తపస్సు చేసి దివ్యశక్తులు కలిగిన కుమారుడు కావాలని త్రిమూర్తులను కోరుకున్నాడు. తన తపస్సు ఫలితంగా బ్రహ్మ అంశమున...