శ్రీ తులసీ షోడశ నామావళి (Sri Tulasi Shodasa Namavali)

తులసీ శ్రీ మహలక్ష్మీ: విద్యాః విద్యాయశస్వినీ
ధర్మ్యా ధర్మాననా దేవీ దేవ దేవ మనః ప్రియా ||

లక్ష్మీ ప్రియసఖీ దేవీ దౌర్భుమిరచలా చలా
షోడశై తాని నామాని తులస్యాః కీర్తయన్నరః
లభతే సుతరాం భక్తిం అంతే విష్ణుపదం లభేత్ ||

తులసీ భూర్మహాలక్ష్మీ: పద్మినీ శ్రీర్హరిప్రియా
తులసీ శ్రీసఖీ శుభే పాపహారిణీ పుణ్య దే
నమస్తే నారదనుతే నారాయణ మనః ప్రియే ||

Tulasi sri mahalakshmi: Vidhyah vidhyayasasvini
dharmya dharmanana devi deva deva manah priya ||

lakshmi priyasakhi devi daurbhumirchala chala
shodasaithani namaani tulasyah kirthiyannarah
labhathe sutharam bhakthim anthe vishnupadham labheth ||

tulasi bhurmahalakshmi: Padmini sriharipriya
tulasi srisakhi subhe papaharini punya dhe
namasthe naradhanuthe narayana manah priye ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!