Home » Ashtakam

Ashtakam

Sri Varahi Nigraha Ashtakam

శ్రీ వారాహీ నిగ్రహాష్టకం (Sri Varahi Nigrahashtakam ) దేవి క్రోడముఖి త్వదంఘ్రికమల ద్వంద్వానురక్తాత్మనే | మహ్యం ద్రుహ్యతి యో మహేశి మనసా కాయేన వాచా నరః ॥ తస్యాతు త్వదయోగ్ర నిష్టుర హలాఘాత ప్రభూత వ్యథా  | పర్యస్యాన్మనసో భవంతు...

Sri Dhanvantari Ashtakam

శ్రీ ధన్వంతరి అష్టకం (Sri Dhanvantari Ashtakam) ఆదిత్యాన్తః స్థితం విష్ణుం శంఖచక్రగదాధరమ్‌ దైత్యారిం సుమన స్సేవ్యం వన్దే ధన్వన్తరిం హరిమ్‌ || 1 || మధ్నన్తం క్షీరధిం దేవైః వహన్తం మందరం గిరిమ్‌ ఆవిర్భూతం సుధావల్గ్యా వన్దే ధన్వన్తరిం హరిమ్‌...

Sri Chandika Ashtakam

శ్రీ చండికా అష్టకం (Sri Chandika Ashtakam) श्री चण्डिकाष्टकम् (Sri Chandika Ashtakam in Hindi) सहस्रचन्द्रनित्दकातिकान्त-चन्द्रिकाचयै- दिशोऽभिपूरयद् विदूरयद् दुराग्रहं कलेः । कृतामलाऽवलाकलेवरं वरं भजामहे महेशमानसाश्रयन्वहो महो महोदयम् ॥ १॥ विशाल-शैलकन्दरान्तराल-वासशालिनीं त्रिलोकपालिनीं कपालिनी...

Sri Radha Ashtakam

శ్రీ రాధాష్టకమ్ (Sri Radha Ashtakam) ఓం దిశిదిశిరచయన్తీం సఞ్చయన్నేత్రలక్ష్మీం విలసితఖురలీభిః ఖఞ్జరీటస్య ఖేలామ్ । హృదయమధుపమల్లీం వల్లవాధీశసూనో- రఖిలగుణగభీరాం రాధికామర్చయామి ॥ ౧॥ పితురిహ వృషభానో రత్నవాయప్రశస్తిం జగతి కిల సయస్తే సుష్ఠు విస్తారయన్తీమ్ । వ్రజనృపతికుమారం ఖేలయన్తీం సఖీభిః...

Namaskara Ashtakam

నమస్కారాష్టకం (Namaskara Ashtakam) అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే అనంతా తులాతే కసేరే నమావే అనంతాముఖాచా శిణే శేష గాత నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా || 1 || స్మరావేమనీత్వత్పదా నిత్యభావే ఉరావేతరీ భక్తిసాఠీ స్వభావే తరావే జగా తారునీమాయా తాతా...

Sri Durga Apadudhara Ashtakam

శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారాష్టకం (Sri Durga Apadudhara ashtakam) నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే | నమస్తే జగద్వంద్యపాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౧ || నమస్తే జగచ్చింత్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిజ్ఞానరూపే | నమస్తే...

Siva Mangala Ashtakam

శివ మంగళాప్టకము (Siva Mangala Ashtakam) భవాయ చంద్రచూడాయు, నిర్గుణాయ గుణాత్మనే కాల కాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్‌ వృషారూఢాయ భీమాయ, వ్యాఘ్ర చర్మాంబరాయ చ పశూనాంపతయే తుభ్యం, గౌరీ కాంతాయ మంగళమ్‌ భస్మోధూళిత దేహోయ వ్యాళ యజ్ఞోపవీతినే రుద్రాక్షమాలా భూషాయ,...

Sri Dandapani Ashtakam

శ్రీ దండపాణి అష్టకం (Sri Dandapani Ashtakam) రత్నగర్భాంగజోద్భూత పూర్ణభద్రసుతోత్తమ। నిర్విఘ్నం కురు మే యక్ష కాశివాసం శివాప్తయే॥ 1 ॥ ధన్యో యక్షః పూర్ణభద్లో ధన్యా కాంచనకుండలా। యయోర్జఠరపీఠేఽభూ ర్దండపాణే మహామతే॥ 2 ॥ జయ యక్షపతే ధీర! జయ పింగలలోచన। జయ...

Vaidyanatha Ashtakam

వైద్యనాథాష్టకము (Vaidyanatha Ashtakam) శ్రీ రామ సౌమిత్రి జటాయు వేద షడాననాదిత్య కుజార్చితయ శ్రీ నీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీ వైద్యనాథాయ నమశ్శివాయ || 1 || గంగా ప్రవాహేందు జటాధరయ త్రిలోచనాయ స్మర కాల హంత్రే సమస్త దేవైరపి పూజితాయ శ్రీ వైద్యనాథాయ...

Sri Mangala Gowri Ashtakam

శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టకం (Sri Mangala Gowri Ashtakam) శివోమాపరమాశక్తి రనంతా నిష్కళా మలా శాంతామహేశ్వరీ నిత్యాశాశ్వతీ పరమా క్షరా || 1 || అచింత్యాకేవలా నందా శివాత్మా పరమాత్మికా అనాది రవ్యయా శుద్ధా సర్వత్మా సర్వగా చలా || 2...

Sri Bhavani Ashtakam

శ్రీ భవానీ అష్టకం (Sri Bhavani Ashtakam) న తాతో న మాతా న బంధుర్న దాతా న పుత్రో న పుత్రీ న భృత్యో న భర్తా న జాయా న విద్యా న వృత్తిర్మమైవ గతిస్త్వం గతిస్త్వం త్వమేకా...

Sri Sarwamandala Ashtakam

श्री सर्वमङ्गलाष्टकम्श्री (Sri Sarwamandala Ashtakam) गणेशाय नमः । लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहः कमलभूः सूनुर्गरुत्मान् रथः पौत्रश्चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषश्च शय्यासनः । ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभोः सेवकाः स त्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्यात् सदा मङ्गलम् ॥...

Sri Lalitha Devi Ashtakam

శ్రీ లలితా అష్టకం (Sri Lalitha Ashtakam) జయ జయ వైష్ణవి దుర్గే లలితే జయ జయ భారతి దుర్గే లలితే జయ జయ భార్గవి దుర్గే లలితే మమ ప్రణమామి సదాశ్రీ లలితే! బ్రహ్మద్యమర సేవిత లలితే ధర్మాదర్వ విచక్షణి...

Sri Sadashiva Ashtakam

శ్రీ సదాశివాష్టకం (Sri Sadashiva Ashtakam) సదా ఇందుమౌళిం సదా జ్ఞానగమ్యం సదా చిత్ప్రకాశం సదా నిర్వికారం సదానందరూపం సదా వేదవేద్యం సదా భక్తమిత్రం సదా కాలకాలం భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 1 || సదా నీలకంఠం సదా...

Sri Devi Mangalashtakam

శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము (Sri Devi Mangalashtakam) శ్రీ విద్యా శివనామభాగనిలయా కామేశ్వరీ సుందరీ సూక్ష్మస్థూలదశావిశేషిత జగద్రూపేణ విద్యోతినీ స్వాంశీభూత సమస్తభూత హృదయాకాశ స్వరూపా శివా లోకాతీత ఏదాశ్రయా శివసతీ కుర్యా త్సదా మంగళం || 1 || దుర్గా భర్గమనోహరా...

Bala Mukundashtakam

బాల ముకుందాష్టకం (Bala Mukundashtakam) కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతమ్ | వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || 1 || సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపమ్ | సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి...

Sri Katyayani Ashtakam

శ్రీ కాత్యాయనీ అష్టకం (Sri Katyayani Ashtakam) అవర్షిసంజ్ఞం పురమస్తి లోకే కాత్యాయనీ తత్ర విరాజతే యా । ప్రసాదదా యా ప్రతిభా తదీయా సా ఛత్రపుర్యాం జయతీహ గేయా || 1 || త్వమస్య భిన్నైవ విభాసి తస్యాస్తేజస్వినీ దీపజదీపకల్పా ।...

Sri Surya Mandalashtaka Stotram

శ్రీ సూర్య మండలాష్టకం ( Sri Surya Mandalashtakam Stotram) నమః సవిత్రే జగదేకచక్శుషే జగత్ప్రసూతీ స్థితి నాశ హేతవే| త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరఞ్చి నారాయణ శఙ్కరాత్మన్‌|| ౧|| యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం | రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్‌| దారిద్ర్య...

Sri Durga Apaduddharaka Ashtakam

శ్రీ దుర్గాపదుద్ధార స్తోత్రం (Sri Durga Apaduddharaka Ashtakam) నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకమ్పే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే  | నమస్తే జగద్వన్ద్యపాదారవిన్దే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే  || ౧|| నమస్తే జగచ్చిన్త్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిఙ్యానరూపే  | నమస్తే నమస్తే...

Sri Venkateshwara Ashtakam

శ్రీ వేంకటేశ్వరా అష్టకం (Sri Venkateshwara Ashtakam) శేషాద్రివాసం శరదిందుహాసం  – శృంగారమూర్తిం శుభదాన కీర్తిం శ్రీ శ్రీనివాసం శివదేవ సేవ్యం – శ్రీ వేంకటేశ్వర శిరసా నమామి || 1 || సప్తాద్రి దేవం సురరాజ సేవ్యం – సంతాపనాశం...

Sri Dharma Sastha Ashtakam

శ్రీ ధర్మ శాస్త్ర (Sri Dhardhrma Sastha Ashtakam) గిరిచరం కరునామృత సాగరం పరిచకం పరమం మృగయా  పరమం సురుచిం సచరాచర గోచరం హరిహరాత్మజ మీశ్వర మాశ్రయేత్ || ౧ || ప్రణత సంజయ చింతిత కల్పకం ప్రణుత మాది గురుం...

Sri Sudarshana Ashtakam

శ్రీ సుదర్శన అష్టకం (Sri Sudarshana Ashtakam) ప్రతిభటి  శ్రేణి బీషణ వరగుణ స్తోమ భూషణ జని భయస్తానతారణ జగదవస్థానకారణ నిఖల దుష్కర్మ కర్శన నిగమసుదర్శన జయ జయ శ్రీ సుదర్శన – జయ జయ శ్రీ సుదర్శన || 1...

Sri Govinda Ashtakam

శ్రీ గోవిందాష్టకం (Sri Govinda Ashtakam) సత్యం ఙ్ఞానమనన్తం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ | గోష్ఠప్రాఙ్గణరిఙ్ఖణలోలమనాయసం పరమాయాసమ్ | మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ | క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || 1 || మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సన్త్రాసమ్ | వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోక చతుర్దశలోకాలిమ్ |...

Sri Siva Ashtakam

శ్రీ శివ అష్టకం (Sri Siva Ashtakam) ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వానాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజం భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే! || 1 || గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది...

Sri Ranganatha Ashtakam

శ్రీ రంగనాథా అష్టకం (Sri Ranganatha Ashtakam) పద్మాదిరాజే గురుదౌదిరాజే విరచరాజే సుర రాజరాజే | త్రైలోక్య రాజే అఖిల రాజరాజే శ్రీ రంగరాజే నమతా నమామి || 1 || శ్రీ చిత్తశాయీ భజగేంద్రశాయీ, నాదార్కశాయీ, ఫణిభోగశాయీ అంబోదిశాయీ, వతత్రశాయీ,...

Sri Pashupati Ashtakam

శ్రీ పశుపతి అష్టకం(Sri Pashupati Ashtakam) పశుపతీన్దుపతిం ధరణీపతిం భుజగలోకపతిం చ సతీపతిం | ప్రణతభక్తజనార్తిహరం పరం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిం || 1 || న జనకో జననీ న చ సోదరో న తనయో న చ...

Sri Govardhana Ashtakam

శ్రీ గోవర్ధన అష్టకం (Sri Govardhana Ashtakam) గుణాతీతం పరం బ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్ గోకులానందదాతారం, వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 1 || గోలోకాధిపతి కృష్ణ విగ్రహం పరమేశ్వరమ్ చతుష్పాదార్థదం నిత్యం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 2 || నానా...

Sri Anjaneya Mangalashtakam

శ్రీ ఆంజనేయ మంగలాష్టకం (Sri Anjaneya Mangalashtakam) వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మంద వాసరే పూర్వాభాద్ర ప్రభూతాయ మంగళం శ్రీ హానూమతే || 1 || కరుణారస పూర్ణాయ, ఫలా పూప ప్రియాయచ మాణిక్య హార కం థాయ మంగళం...

Sri Ganapathi Ashtakam

శ్రీ గణపతి అష్టకం (Sri Ganapthi Ashtakam) ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం లంభోధరం విశాలాక్షం వందేహం గణనాయకం || 1 || మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినం బాలేందు శకలం మౌళం వందేహం గణనాయకం || 2 || చిత్రరత్న విచిత్రాంగం...

Sri Annapurna Ashtakam Stotram

Sri Annapurna Ashtakam Stotram నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్యరత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిలఘోరపాపనికరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౧ || నానారత్నవిచిత్రభూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ ముక్తాహారవిడంబమాన విలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ కాశ్మీరాగరువాసితాంగరుచిర కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౨...

Sri Sheetala Devi Ashtakam

శ్రీ శీతలా దేవి అష్టకం (Sri Sheetala Devi Ashtakam) అస్యశ్రీ శీతలాస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛన్దః శీతలా దేవలా దేవతా లక్ష్మీర్బీజం – భవానీశక్తిః సర్వ విస్ఫోటక నివృత్తయే జపే వినియోగః ఈశ్వర ఉవాచ: వన్దేహం శీతలాం దేవీం...

Sri Ganesha Mangala Ashtakam

శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకమ్ (Sri Ganesha Mangala ashtakam) గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ || 1 || నాగయఙ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ || 2 || ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాది...

Sri Sainatha Ashtakam

శ్రీ సాయినాథ అష్టకం (Sri Sainatha Ashtakam) బ్రహ్మస్వరూపా సాయినాథా విష్ణు స్వరూపా సాయినాథా | ఈశ్వర రూప సాయినాథా తత్ప్రణ మామి సద్గురు దేవా || 1 || బ్రహ్మస్వరూపా సాయినాథా అద్భుతచరితా సాయినాథా అభయ ప్రదాత సాయినాథా |...

Sri PanduRanga Ashtakam

శ్రీ పాండురంగాష్టకం (Sri PanduRanga Ashtakam) మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యా వరం పుండరీకాయ దాతుం మునీంద్రైః, సమాగత్య తిష్ఠంత మానందకందం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగం || 1 || తటిద్వాసనం నీలమేఘావభాసం రమామందిరం సుందరం చిత్ప్రకాశమ్‌, పరం త్విష్టకాయాం సమన్యస్తపాదం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగం...

Totakashtakam

తోటకాష్టకం గురుర్నామ్నా మహిమ్నాచ శంకరో యో విరాజతే | తదీయాంఘ్రిగళద్రేణు కణాయాస్తు నమో మమ || విదితాఖిల శాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్ధ నిధే హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 1 || కరుణా వరుణాలయ...

Sri Rama Chandra Ashtakam

శ్రీ రామాచంద్రాష్టకం (Sri Ramachandra Ashtakam) భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనమ్ | స్వభక్తచిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయమ్ || 1 || జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్ | స్వభక్తభీతిభంజనం భజేహ రామమద్వయమ్ || 2 || నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాపహమ్ | సమం శివం...

Sri Shiva Ashtakam

శ్రీ శివా అష్టకం (Sri Shiva Ashtakam) ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజాం భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే || 1 || గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం...

Sri Mahalakshmi Ashtakam

మహాలక్ష్మి అష్టకం నమస్తే‌స్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌స్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి | సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌స్తు తే || 2 || సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే...

Sri Mahalakshmi Ashtakam

శ్రీ మహా లక్ష్మీ అష్టకం (Sri Mahalakshmi Ashtakam) ఇంద్ర ఉవాచ  నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || 1 || మహామాయరూపినివై, శ్రీపీఠ నివాసినివై, దేవతలచే సేవించబడుతూ, శంఖ, చక్ర, గదలు ధరించిన ఓ మహాలక్ష్మీ...

Sri Lingashtakam

శ్రీ లింగాష్టకం (Sri Lingashtakam) బ్రహ్మమురారిసురార్చితలిఙ్గమ్ నిర్మలభాసితశోభితలింగం । జన్మజదుఃఖవినాశకలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం ॥ 1॥ దేవమునిప్రవరార్చితలిఙ్గమ్ కామదహమ్ కరుణాకర లింగం । రావణదర్పవినాశనలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 2॥ సర్వసుగన్ధిసులేపితలిఙ్గమ్ బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం । సిద్ధసురాసురవన్దితలిఙ్గమ్ తత్...

Achyutashtakam

అచ్యుతాష్టకం (Achyutashtakam) అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || 1 || అచ్యుతం కేశవం సత్యభామా మాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితమ్ ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం దేవకీనందనం నందజం...

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam (శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అష్టకం) నమో దేవ్యై సుభద్రా యై కన్యకాయై నమో నమః శుభం కురు మహా దేవి వాసవ్యైచ నమో నమః  || 1 || జయయై చంద్ర రూపాయై చండికాయై...

Teekshna Damstra Kalabhairava Ashtakam

తీక్షణదంష్ట్ర కాలభైరవ అష్టకం (Teekshna Damstra Kalabhairava Ashtakam) ఓం యంయంయం యక్షరూపం దశదిశివిదితం భూమి కంపాయమానం సంసంసం సంహారమూర్తిం శిరముకుటజటా శేఖరం చంద్రబింబం । దందందం దీర్ఘకాయం విక్రితనఖ ముఖం చోర్ధ్వరోమం కరాలం పంపంపం పాపనాశం ప్రణమత సతతం భైరవం...

Kashi Viswanatha Ashtakam

కాశీ విశ్వనాథ అష్టకం (Kashi Viswanatha Ashtakam) గంగా తరంగ రమనీయ జఠా కలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామభాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం. || 1 || వాచామ గోచర మనీక గుణ స్వరూపం...

Parvathi Vallabha Neelakanta Ashtakam

పార్వతీవల్లభనీలకంఠాష్ఠకమ్ (Parvathi Vallabha Neelakanta Ashtakam) నమో భూతనాథం నమో దేవదేవం నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజం నమః కామభస్మం నమశ్శాంతశీలం భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం || 1 || సదాతీర్థసిద్ధం సదా భక్తరక్షం సదాశైవపూజ్యం సదా శుభ్ర భస్మం...

Sri Rajarajeshwari Ashtakam

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ స్తోత్రం (Sri Rajarajeshwari Ashtakam) అంబాశాంభవి చంద్రమౌళి రబలా పర్ణా ఉమాపార్వతీ కాళీ హైమావతీ శివాత్రిణయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ సావిత్రీ నవయౌవనీ శుభకరీ సామ్రాజ్య లక్ష్మీప్రదా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ || 1 || అంబామోహినిదేవతా...

Sri Durgashtakam

శ్రీ దుర్గాష్టకం (Sri Durgashtakam) ఉద్వపయతునశ్శక్తి – మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్‌ తత్వం యస్యమాహత్సూక్ష్మం – మానన్దోవేతి సంశయః || 1 || జ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం – స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా యదిస్వ స్య స్వరూపేణ – వైశిష్య్యమనవస్దీతిః || 2 || దుర్గే భర్గ...

Sri Narasimha Ashtakam

శ్రీ నృసింహాష్టకమ్  (Sri Narasimha Ashtakam) శ్రీమదకలఙ్క పరిపూర్ణ! శశికోటి-  శ్రీధర! మనోహర! సటాపటల కాన్త!। పాలయ కృపాలయ! భవాంబుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 1॥ పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకదవానల! పతత్రివర-కేతో!। భావన! పరాయణ! భవార్తిహరయా మాం పాహి కృపయైవ...

Yama Ashtakam

యమాష్టకం (Yama Ashtakam) తపసా ధర్మమారాధ్య పుష్కరే భాస్కరః పురా | ధర్మం సూర్యసుతం ప్రాప ధర్మరాజం నమామ్యహమ్ || 1 || సమతా సర్వభూతేషు యస్య సర్వస్య సాక్షిణః | అతో యన్నామ శమనమితి తం ప్రణమామ్యహమ్ || 2...

Srimanarayana Ashtakshara Stuthi

శ్రీమన్నారాయణాష్టాక్షరీ స్తుతి (Srimanarayana Ashtakshara Stuthi) (ఓం) నమః ప్రణవార్థార్థ స్థూలసూక్ష్మ క్షరాక్షర వ్యక్తావ్యక్త కళాతీత ఓంకారాయ నమో నమః | 1 | (న)మో దేవాదిదేవాయ దేహసంచారహేతవే దైత్యసంఘవినాశాయ నకారాయ నమో నమః | 2 | (మో)హనం విశ్వరూపం...
error: Content is protected !!