శ్రీ గణపతి అష్టకం (Sri Ganapthi Ashtakam)

ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం
లంభోధరం విశాలాక్షం వందేహం గణనాయకం || 1 ||

మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినం
బాలేందు శకలం మౌళం వందేహం గణనాయకం || 2 ||

చిత్రరత్న విచిత్రాంగం చిత్రమాలా విభూషితం
కామరూప ధరం దేవం వందేహం గణనాయకం || 3 ||

గజవక్త్రం సురశ్రేష్టం కర్ణచామర భూషితం
పాశాంకుశధరం దేవం వందేహం గణనాయకం || 4 ||

మూషికోత్తమ మారూహ్య దేవాసుర మహాహవే
యోద్దుకామం మహావీర్యం వందేహం గణనాయకం || 5 ||

యక్షకిన్నెర గంధర్వ సిద్ధ విద్యాధరై స్సదా
స్తూయమానం మహాబాహుం వందేహం గణనాయకం || 6 ||

అంబికా హృదయనందం మాతృబిహి పరివేష్టితం
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం వందేహం గణనాయకం || 7 ||

సర్వవిఘ్నం హరం దేవం సర్వవిఘ్న వివర్జితం
సర్వసిద్ది ప్రదాతారం వందేహం గణనాయకం || 8 ||

గణాష్టకమిదం పుణ్యం యః పటేత్ సతతం నరః
సిద్ధ్యంతి సర్వ కార్యాణి విద్యావాన్ ధనవాన్ భవేత్ || 9 ||

Sri Ganesha Ashtakam in Hindi

एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम् ।
लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ १॥

मौञ्जीकृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम् ।
बालेन्दुसुकलामौलिं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ २॥

अम्बिकाहृदयानन्दं मातृभिः परिवेष्टितम् ।
भक्तिप्रियं मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ३॥

चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालाविभूषितम् ।
चित्ररूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ४॥

गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितम् ।
पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ४॥

मूषकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे
योद्धुकामं महावीर्यं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ५॥

यक्षकिन्नरगन्धर्वक्ष् सिद्धविद्याधरैस्सदा
स्तूयमानं महाबाहुं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ६॥

सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितम् ।
सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ८॥

गणाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे सततं नरः
सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि विद्यावान् धनवान् भवेत् ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!