శ్రీ సాయి ప్రార్ధనాష్టకం (Sri Sai Prardahna Ashtakam)

శాంతచిత్తా మహాప్రజ్ఞా సాయినాథా దయాకరా
దయాసింధో సత్యస్వరూపా మాయాతమ వినాశనా || 1 ||

జాతా గోతాతీతా సిద్దా అచింత్యా కరుణాలయ
పాహిమాం పాహిమాం నాథా షిరిడీ గ్రామనివాసయా || 2 ||

శ్రీ జ్ఞానార్క జ్ఞానదాత్యా సర్వ మంగళకారికా
భక్త చిత్త మరాళ హే శరణాగత రక్షక || 3 ||

సృష్టికర్తా విరించీ తూ పాతాతూ ఇందిరావతి
జగత్రలయానేత రుద్రతో తూచ నిశ్చింతీ || 4 ||

తుజవీణే రితాకోటే టావ నాయా మహీవరీ
సర్వజ్ఞతూ సాయినాథ సర్వాంచ్యా హృదయాంతరీ || 5 ||

క్షమా సర్వపరాథాంఛీ కరానీ హేచీమాగణే
ఆభక్త సంశయాచ్యాత్యాలాటా శ్రీఘ్రనివారిణే || 6 ||

తూధేను వత్సమీతాన్హే తూ ఇందుచంద్రకాంతి మీ
స్వర్ణదీరూప త్వత్పాదా ఆదరేదా సహానమీ || 7 ||

టేవా ఆతా శిరీమాజ్యా కృపేచాకర పంజర
శోకచింతా నివారా నీ గుణూహా తవకింకరః || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!