Home » Stotras » Shri Saibaba Madhyana Harathi

Shri Saibaba Madhyana Harathi

శ్రీ సాయిబాబా మధ్యాహ్న హారతి (Sri Saibaba Madhyana Harathi)

శ్రీ సత్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కీ జై
చేకొనుమా పంచారతి సాయి బాబా నీకే హారతి
ఈయగ హారతి రారే సాయి బాబాకే హారతి
భక్తులార రారండి కలసి ఇవ్వగ సాయికి హారతి
సాయిరామాథవ స్వామి నీకే హారతి
నిశ్చలమున మనసుంచి మదిని ధ్యానించే మంత్రమ్
సాయిరాముని స్మరణమ్ సర్వజీవాధారమె మంత్రమ్
కృష్ణనాథ దత్తసాయి మా చిత్తము నీదోయి
స్వామి సాయినాథ స్వామి మా సర్వము నీవోయి
హారతి సాయిబాబా

సౌఖ్యదాత మా దేవ శరణమయ్యా స్వామి
భక్త దాసా వికాసా దేవా లోకేశ
హారతి సాయిబాబా

కామక్రోధమొదిలించు సత్యమేదో వచించు
ముముక్ష మానవుల వసియించేవు రంగ నీవే శ్రీరంగ
హారతి సాయిబాబా

భావన ఏదైతే అదే అనుగ్రహించె దయాధనా సాయి
ఇది ఏమి మాయ ఇది నీ మాయ
హారతి సాయిబాబా

స్వామి సాయి నామమే సుఖః సంతోష తీరమ్
అనాధ జీవులకే అదె ఆశ్రయసదనమ్ ఆనంద సదనమ్
హారతి సాయిబాబా

కలియుగ అవతార పరబ్రహ్మావతార అవధరించినావయ్య
ఇల దత్తస్వరూప సాయి స్వరూప
హారతి సాయిబాబా

ప్రియమాయె గురువారమ్ పర్వదినమాయె భక్తుల ప్రభుపదసేవలలో
భవభయములు బాపగ నీవే బాసట
హారతి సాయిబాబా

కోరము ఏ వరమూ నీ పదసేవ తప్ప
ఆ అభయముమీద స్వామి సాయిస్వరూప ప్రేమస్వరూప
హారతి సాయిబాబా

దీనుల మము దయతో పాలింపుము దేవ
ఆశ్రిత వదనుడవై ఆలింపుము దేవ మమ్ముల బ్రోవ
హారతి సాయిబాబా

సౌఖ్యదాత మా దేవ శరణమయ్యా స్వామి
భక్త దాసా వికాసా దేవా లోకేశ
హారతి సాయిబాబా

జయదేవ జయదేవ దత్త అవధూత ఓ సాయి అవధూత
శిరమొంచి పదమంటెదమయ్యా నీ చెంత

జయదేవ జయదేవ ధర్మము నిలకావగనే అవతారము దాల్చి
నాస్తికులను సైతము తన ఆస్తికులుగ జేసె
నీలీలు సాగె ఎన్నెన్నో రూపాలై దీనులను కాచేనిక సంకటములు బాపి
జయదేవ జయదేవ దత్త అవధూత ఓ సాయి అవధూత
శిరమొంచి పదమంటెదమయ్యా నీ చెంత

జయదేవ జయదేవ యవన రూపమున మాకు దర్శనమే ఇచ్చి
సంశయముల పిడదీసి సాగిల పడవేసి
మూఢులను కరుణించి తరియింపగజేసి
మోవిన వంశీ జన్ముడ లోకము పాలించె
జయదేవ జయదేవ దత్త అవధూత ఓ సాయి అవధూత
శిరమొంచి పదమంటెదమయ్యా నీ చెంత

జయదేవ జయదేవ భేధములెంచక హిందు ముస్లీమ్ ఒకటంటు
నరులంత ఒకటేయని పరభేధము వలదంటు
పలువురిని ఒకపరినే చూసేవుగ స్వామి
పరమాత్మవు నీవై సర్వమ్ముకు సాయి
జయదేవ జయదేవ దత్త అవధూత ఓ సాయి అవధూత
శిరమొంచి పదమంటెదమయ్యా నీ చెంత

జయదేవ జయదేవ దేవా సాయీనాథ వందనము స్వామి
మాయామోహమునుండి మరలించుము మమ్ము
సంకటములనెల్ల నీ కృపతో తొలగించి
సేవించే భాగ్యమ్మును శక్తిని మాకిమ్మ
జయదేవ జయదేవ దత్త అవధూత ఓ సాయి అవధూత
శిరమొంచి పదమంటెదమయ్యా నీ చెంత

జయదేవ జయదేవ శిరిడి మా పండరీపురమ్ సాయిబాబా రమావరుడు
బాబా రమావరుడు సాయిబాబా రమావరుడు
శుధ్ధభక్తియె చంద్రభాగ భావరూపుడే పుండరీకుడు
పుండరీకునీ భాగ నా భావరూపమె కాగ
రండు రండి భక్తుల్లార చేయగ సాయికి వందనమ్
సాయికి వందనమనరె స్వామి సాయికి వందనమనరె
పరుగునచేరి కావుము తండ్రి పతిత జనులను బ్రోవుము తండ్రి
పరుగునచేరి కావుము తండ్రి పతిత జనులను బ్రోవుము తండ్రి
సాయికి సాష్టాంగ వందనము పావనమూర్తికి వందనము
పండరినాథ వందనము జయ జయ సాయికి వందనము
త్వమేవమాతాచ పితాత్వమేవ త్వమేవ బంధుచ్య సఖత్వమేవ
త్వమేవవిద్యా దర్యంత్వమేవ త్వమేవ సర్వమ్ మమదేవ దేవ
సాయేనవాచ మనసేంద్రియైవ ఉద్యాత్మనావ ప్రకృతి స్వభావ
తరీనియద్యత్ సకలమ్ పరస్మయ్ నారాయణాయైచి సమర్పయామి
అచ్యుతమ్ కేశవమ్ రామనారాయణమ్ కృష్ణ దామోదరమ్ వాసుదేవంభని
శ్రీధరమ్ మాధవమ్ గోపికా వల్లభమ్ జానకీ నాయకమ్ రామచంద్రమ్ భజే
హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
హరిహి ఓం గురుదేవదత్త హరిహి ఓం

Sri Sankata Nashana Ganesha Stotram

శ్రీ సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం( Sri Sankata Nashana Ganesha Stotram) ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం గం గణపతయే నమః నారద ఉవాచ ప్రణమ్య శిరసా దేవం, గౌరీ పుత్రం వినాయకం | భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం, ఆయుః కామార్ధసిద్ధయే...

Sri Neela Saraswati Stotram

శ్రీ నీల సరస్వతీ స్తోత్రం (Sri Neela Saraswathi Stotram) ఘోరరూపే మహారావే సర్వశత్రుక్షయంకరీ | భక్తేభ్యో వరదే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || 1 || సురాఽసురార్చితే దేవి సిద్ధగంధర్వసేవితే | జాడ్యపాపహరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్...

Sri Ganesha Dwadasa nama Stotram

శ్రీ గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం (Sri Ganesha Dwadasa nama Stotram) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః || 1 || అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః | సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః || 2 ||...

Sri Aditya Stavam

శ్రీ మార్కండేయ పురాణం అంతర్గత శ్రీ ఆదిత్య స్తవం (Sri Aditya Stavam) బ్రహ్మోవాచ నమస్యై యన్మయం సర్వమేత త్సర్వ మయశ్చ యః ౹ విశ్వమూర్తి: పరం జ్యోతి:  యత్త ద్యా యంతి యోగినః || 1 || యఋజ్ఞమ్యోయోయజుషం నిధానం...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!