శ్రీ గణేశ సుప్రభాత స్తుతి (Sri Ganesha Suprabhatha Stuthi)

శాంకరీసుప్రజా దేవ ప్రాతః కాలః ప్రవర్తతే
ఉత్తిష్ట శ్రీ గణాధీశ త్రైలోక్యం మంగళం కురు || 1 ||

ఉత్తిష్ట భో! దయసింధో! కవినాం త్వం కవి: ప్రభో |
అస్మాకమాత్మవిద్యాం త్వముపదేష్టుం గణాధిపా || 2 ||

పూజా సంభార సంయుక్తా వర్తంతే ద్వారి పూజకాః |
ఉత్తిష్ట భక్తాన్నుద్ధర్తుం ద్వైమాతుర నమో స్తుతే || 3 ||

భో భో గణపతే నాథ! భో భో గణపతే ప్రభో! |
భో భో గణపతే దేవ జాగృహ్యుత్తిష్ట మామవ || 4 ||

ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో విఘ్నరాజ
ప్రనౌమి ప్రనౌమి ప్రభో తే పదాభ్జే
ప్రతీచ్చ ప్రతీచ్చ ప్రభో మత్క్రుతార్చాం
ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో కామితార్దాన్ || 5 ||

నమస్తే నమస్తే ప్రభో శంభుసూనో
నమస్తే నమస్తే ప్రభో జ్ఞానభానో
నమస్తే నమస్తే ప్రభో పపహారిన్
నమస్తే నమస్తే ప్రభో మోక్షకారిన్ || 6 ||

ఇతి శ్రీ గణేశ సుప్రభాత స్తుతి సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!