రుద్ర స్తుతి

నమో దేవాయా మహతే దేవదేవాయా శూలినే
త్రయంబకాయ త్రినేత్రాయ యోగినం పతయె నమః || 1 ||

నమొస్తూ దేవ దెవాయ మహా దేవాయా వెదసే
సంభావే స్థాణవేయ్ నిత్యం శివాయ పరమత్మనే || 2 ||

నమః సోమాయ రుద్రయ మహా గ్రాసాయ హేతవే
ప్రపధ్యేహంవీరూ పాక్షం శరణ్యం బ్రహ్మ చారినం || 3 ||

మహాదేవం మహా యోగ మిశానం త్వాం బీకా పదిమ్
యోగినం యోగదాతారమ్ యోగమాయా సమా హృుతమ్ || 4 ||

యోగినాం గురుమచార్యం యోగ గమ్యం సనాతనం
సంసార తారణ రుద్రం బ్రహ్మణం బ్రహ్మణోధీ పమ్ || 5 ||

శాశ్వతం సర్వగం సాంతం బ్రహ్మణం బ్రాహ్మణ ప్రియం
కాపార్ధీనం కళామూర్తి మా మూర్తి మమారేశ్వరం || 6 ||

ఏకమూర్తీం మహా మూర్తీం వెదవెద్ధ్యం సతాంగతిం
నీలకంటమ్ విశ్వమూర్తిం వ్యాపినం విశ్వరేతసం || 7 ||

కాలాగ్నిమ్ కాలదహనం కామినమ్ కామనాశనం
నమామి గిరీశం దేవం చంద్రావాయవ భూషనం || 8 ||

త్రిలోచనం లెలీ హానమాదిథ్యం పరమేష్టినం
ఉగ్రమ్ పసుపథిం భీమం భా స్కరం తమసః పరం || 9 ||

ఇతి కూర్మ పురానే వ్యాసో క్త రుద్ర స్తుతి సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!