Home
sticky

Sri NavaDurga Stuti

శ్రీ నవదుర్గా స్తుతి (Sri Nava Durga Stuti) ప్రధమం శైలపుత్రీ చ, ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణి తృతీయం చంద్రఘంటేతి, కూష్మాండేతి చతుర్ధకం | పంచమం స్కందమాతేతి, షష్టం కాత్యాయనీతి చ సప్తమం కాళ రాత్రీ చ, మహాగౌరీతి చాష్టమం | నవమం...

Sri Subrahmanya Mangala Pancharatna Stotram

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళపంచరత్న స్తోత్రం (Sri Subrahmanya Mangala Pancharatna Stotram) 1) సచ్చిదానందరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ఉమాశివాత్మజాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మంగళం || 2) శక్త్యాయుధధరాయ పరమహంసస్వరూపిణే ప్రణవార్థబోధకాయ కార్తికేయాయ మంగళం || 3) తారకాసురహరాయ సంసారార్ణవతారిణే గంగాపావకాత్మజాయ శరవణభవాయ మంగళం...

Sri Varahi Devi Shodasha Namavali

శ్రీ వారాహీ షోడశ నామావలిః (Sri Varahi Devi Shodasha Namavali) ఓం శ్రీ బృహత్ (వారాహాయై) నమః ఓం శ్రీ మూల వరాహాయై నమః ఓం శ్రీ స్వప్న వరాహాయై నమః ఓం శ్రీ వరదలీ వరాహాయై నమః ఓం...

Sri Parvathi Devi Sahasra nama Stotram

శ్రీ పార్వతీ దేవి సహస్ర నామ స్తోత్రం (Sri Parvathi Devi Sahasranama Stotram) శివోమా పరమా శక్తిరనన్తా నిష్కలాఽమలా । శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతీ పరమాక్షరా ॥ అచిన్త్యా కేవలాఽనన్త్యా శివాత్మా పరమాత్మికా । అనాదిరవ్యయా శుద్ధా దేవాత్మా...

Sri Varahi Nigraha Ashtakam

శ్రీ వారాహీ నిగ్రహాష్టకం (Sri Varahi Nigrahashtakam ) దేవి క్రోడముఖి త్వదంఘ్రికమల ద్వంద్వానురక్తాత్మనే | మహ్యం ద్రుహ్యతి యో మహేశి మనసా కాయేన వాచా నరః ॥ తస్యాతు త్వదయోగ్ర నిష్టుర హలాఘాత ప్రభూత వ్యథా  | పర్యస్యాన్మనసో భవంతు...

Sri Baglamukhi Mala Mantram

శ్రీ భగళాముఖి మాలా మంత్రం (Sri Baglamukhi Mala Mantram) ఓం నమో వీర ప్రతాప విజయ భగవతీ బగళాముఖీ మమ సర్వనిందకానాం సర్వేను నాం వాచం ముఖం పదం స్తంభయ స్తంభయ జిహ్వాం కీలయికలయి, బాంబుద్ధి వినాశయ, ఆత్మవిరో ధీనాం...

Sri Vallabha Maha Ganapathi Trishati

శ్రీ వల్లభ మహాగణపతి త్రిశతీనామావళిః (Sri Vallabha Maha Ganapathi Trishati) అస్య శ్రీ మహాగణపతి మహామంత్రస్య గణక ఋషిః గాయత్రీ ఛందః శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా | గాం బీజం, గీం శక్తిః, గూం కీలకం, శ్రీ మహాగణపతి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః...

Sri Medha Dakshinamoorthy Trishati

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి త్రిశతీ (Sri Medha Dakshinamoorthy Trishati) ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః గురవే సర్వలోకానమ్ భీషజే భవ రోగినాం నిధయే సర్వ విద్యానామ్ శ్రీ దక్షిణా మూర్తయే నమః ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం...

Sri Ahobila Narasimha Stotram

శ్రీ అహోబిల నారసింహ స్తోత్రం (Sri Ahobila Narasimha Stotram) లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం గోక్షీరసార ఘనసార పటీరవర్ణం వందే కృపానిధిం అహోబలనారసింహం || 1 || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయ మప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచన మాదిదేవం అబ్జాముఖాబ్జ మదలోలుప మత్తభ్రుంగం వందే కృపానిధిం అహోబలనారసింహం...

Adi Shankaracharya Puja Vidhi

ఆదిశంకరాచార్య పూజావిధిః (Adi Shankaracharya Puja Vidhi) వైశాక శుద్ధ పంచమి శంకర జయంతి శ్రీ శంకరభగవత్పాదా విజయంతే మఙ్గలాచరణమ్ నమో బ్రహ్మణ్య దేవ్యాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ | జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిన్దాయ నమో నమః || గురుర్బహ్మా గురుర్విష్ణుః...

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Namavali

శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవీ చతుర్వింశతి నామవళి (Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Namavali) ఓం శ్రీ శ్రియై నమః ఓం శ్రీ లోకధాత్ర్యై నమః ఓం బ్రహ్మమాత్రే నమః ఓం పద్మనేత్రాయై నమః ఓం పద్మముఖ్యై నమః ఓం ప్రసంనముఖ పద్మాయై నమః...

Sri Hanumat Stotram

శ్రీ ఆదిశంకరకృత హనుమత్ స్తోత్రం (Sri Hanumat Stotram) నీతాఖిల విషయేచ్ఛం – జాతానం దాశ్రుపులక మత్యచ్ఛమ్ సీతాపతి దూతాద్యం – వాతాత్మజ మద్య భావయే హృద్యమ్॥ 1 ॥ తరుణారుణ ముఖకమలం కరుణారసపూర పరితాపాంగం – సంజీవన మాశాసే –...

Sri Saravanabhava Mantrakshara Shatakam

శ్రీ శరవనభవ మంత్రాక్షరషట్కం (Sri Saravanabhava Mantrakshara Shatakam) శక్తిస్వరూపాయ శరోద్భవాయ శక్రార్చితాయాథ శచీస్తుతాయ | శమాయ శంభుప్రణవార్థదాయ శకారరూపాయ నమో గుహాయ || 1|| రణన్మణిప్రోజ్జ్వలమేఖలాయ రమాసనాథప్రణవార్థదాయ | రతీశపూజ్యాయ రవిప్రభాయ రకారరూపాయ నమో గుహాయ || 2|| వరాయ...

Sri Skanda Shatkam

శ్రీ స్కంద షట్కం (Sri Skanda Shatkam) షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌంచశైలవిమర్దనం | దేవసేనాపతిం దేవం స్కందం వందే శివాత్మజం || 1 || తారకాసురహంతారం మయూరాసనసంస్థితం | శక్తిపాణిం చ దేవేశం స్కందం వందే శివాత్మజం || 2 ||...

Sri Mahalakshmi Rahasya Namavali

శ్రీ మహాలక్ష్మి రహస్య నమావలి (Sri Mahalakshmi Rahasya Namavali) హ్రీం క్లీం మహీప్రదాయై నమః హ్రీం క్లీం విత్తలక్ష్మ్యై నమః హ్రీం క్లీం మిత్రలక్ష్మ్యై నమః హ్రీం క్లీం మధులక్ష్మ్యై నమః హ్రీం క్లీం కాంతిలక్ష్మ్యై నమః హ్రీం క్లీం...

Aadya Kali Kavacha Stotram

ఆద్యా కాళీ స్తోత్రం (Aadya Kali Stotram) త్రిలోక్య విజయస్థ కవచస్య శివ ఋషి, అనుష్టుప్ ఛందః, ఆధ్యా కాళీ దేవతా, మాయా బీజం, రమా కీలకం, కామ్య సిద్ధి వినియోగః || ౧ || హ్రీం ఆధ్యా మే శిరః...

Sri Ayyappa Padi Pata

అయ్యప్ప పడి పాట (Ayyappa Swamy Padi Pata) ఒకటవ సోపానం.. కామం అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప స్వామియే అయ్యప్ప రెండవ సోపానం.. క్రోధం అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప స్వామియే అయ్యప్ప మూడవ సోపానం..లోభం అయ్యప్ప శరణం అయ్యప్ప స్వామియే అయ్యప్ప...

Lingodbhava Gadhyam

Lingodbhava Gadhyam జయ జయ శివ లింగ జ్యోతిర్మహాలింగ లింగోద్భవ శ్రీ మహాలింగ వేదత్రయీ లింగ నిర్లింగ సంస్పర్శ లింగ క్షమా లింగ సద్భావ లింగ స్వభావైక లింగ దిగ్దేశ కాల వ్యవఛ్చేద రాహిత్య లింగ స్వయంభూ మహాలింగ పాతాళలింగ క్రియాలింగ...

Sri Kali Stotram

శ్రీ కాళీ స్తోత్రం (Sri Kali Stotram) నమస్తే నీలశైలస్థే ! యోని పీఠనివాసిని ! భద్రకాళి ! మహాకాళి ! కామాఖ్యే ! కామసుందరి ! ఇహావతరకళ్యాణి ! కామరూపిణి! కామిని ! కామేశ్వరి ! మహామాయే! ప్రాగ్జ్యోతిషపురేశ్వరి !...

Sri Kamakshi Devi Moolakshara Sahasranama Stotram

ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ (Sri Kamakshi Devi Moolakshara Sahasranama Stotram in Kannada) ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ || ಅಥ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಮೂಲಾಕ್ಷರಮೂಲಮಂತ್ರ || ಕಲಾವತಿಂ ಕರ್ಮನಾಶಿನೀಂ ಕಾಂಚೀಪುರನಿವಾಸಿನೀಂ...

Sri Anjaneya Swamy Stotram

శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రమ్ (Sri Anjaneya Swamy Stotram) రంరంరం రక్త వర్ణం దినకరవదనం తీక్షదంష్ట్రాకరాళం రంరంరం రమ్య తేజం గిరిచలనకరం కీర్తిపంచాది వక్త్రం రంరంరం రాజయోగం సకల శుభనిధిం సప్త భేతాళం భేద్యం రం రం రం రాక్షసాంతం సకల...

Sri Maha Ganapathy Sahasranama Stotram

శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Maha Ganapathy Sahasranama Stotram) మునిరువాచ:- కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ । శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర ॥ 1 ॥ బ్రహ్మోవాచ దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే ।...

Sri Budha Graha Stotram

శ్రీ బుధ గ్రహ స్తోత్రము (Sri Budha Graha Stotram) ప్రియంగు గుళికా శ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధం । సౌమ్యం సౌమ్య సత్వ గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహం॥ ధ్యానం భుజైశ్చతుర్భిర్వరదాభయాసి- గదా వహంతం సుముఖం ప్రశాంతమ్ | పీతప్రభం...

Sri Skandamatha Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ స్కంద మాతా ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Skandamatha Dwadasa Nama Stotram) ప్రధమం స్కందమాతా చ, ద్వితీయం పద్మాసనీం తృతీయం ధవళవర్ణాంశ్చ, చతుర్ధం సింహావాహినీం పంచమం అభయముద్రాంశ్చ , షష్టం మోక్షదాయినీం సప్తమం విశుద్ధ చక్రస్తాం, అష్టమం త్రిలోచయనీం...

Sri Vamana Stotram

శ్రీ వామన స్తోత్రం (Sri Vamana Stotram) అదితిరువాచ || యజ్ఞేశ యజ్ఞపురుషాచ్యుత తీర్థపాద తీర్థశ్రవశ్శ్రవణ మంగళనామధేయ | ఆపన్నలోకవృజినోపశమోదాఽఽద్య శం నః కృధీశ భగవన్నసి దీననాథః || ౧ || విశ్వాయ విశ్వభవన స్థితి సంయమాయ స్వైరం గృహీత పురుశక్తి...

Vinaya Chavithi Chandra Darshana Dosha Nivarana Mantram

వినాయక చవితి చంద్ర దర్శన దోష నివారణ మంత్రం (Vinayaka Chavithi Chandra Darshana Dosha Nivarana Mantram) సింహః ప్రసేన మవదీత్, సింహో జాంబవంతాహతః, సుకుమారక మారోధి, స్తవహ్యేశ స్యమంతకః Chandra Darshana Dosha Nivarana Mantram in English...

Sri Kanchi Kamakshi Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ కామాక్షి దేవి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Kanchi Kamakshi Dwadasa Nama Stotram) శ్రీ గురుభ్యో నమః శ్రీ గణేశాయ నమః అథ శ్రీ కామాక్షి దేవి ద్వాదశ నామస్తోత్రం ప్రథమం కళ్యాణి నామ ద్వితీయం చ కరకాచల రక్షిణి...

Sri Datta Shodasha Avatara Dhyana Shloka

శ్రీ దత్త షోడశావతార ధ్యాన శ్లోకాః (Sri Datta Shodasha Avatara Dhyana Shloka) నమస్తే యోగిరాజేంద్ర దత్తాత్రేయ దయానిధే | స్మృతిం తే దేహి మాం రక్ష భక్తిం తే దేహి మే ధృతిమ్ || 1. యోగిరాజ ఓం...

Sri Medha Dakshinamurthy Trishati

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి త్రిశతీ (Sri Medha Dakshinamurthy Trishati) ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః గురవే సర్వలోకానమ్ భీషజే భవ రోగినాం నిధయే సర్వ విద్యానామ్ శ్రీ దక్షిణా మూర్తయే నమః ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం...

Matru Panchakam

మాతృ పంచకం (Matru Panchakam) మనస్సును కదిలించే ఆదిశంకరుల మాతృ పంచకం కాలడి లో ఆది శంకరుల తల్లి ఆర్యాంబ మరణశయ్యపై వుంది. తనను తలుచుకున్న వెంటనే ఆమె దగ్గరకు వచ్చి ఆమెకు ఉత్తర క్రియలు చేశారు. ఆ సందర్భం లో...

Sri Dhanvantari Ashtakam

శ్రీ ధన్వంతరి అష్టకం (Sri Dhanvantari Ashtakam) ఆదిత్యాన్తః స్థితం విష్ణుం శంఖచక్రగదాధరమ్‌ దైత్యారిం సుమన స్సేవ్యం వన్దే ధన్వన్తరిం హరిమ్‌ || 1 || మధ్నన్తం క్షీరధిం దేవైః వహన్తం మందరం గిరిమ్‌ ఆవిర్భూతం సుధావల్గ్యా వన్దే ధన్వన్తరిం హరిమ్‌...

Garbha Stuti

గర్భ స్తుతీ (Garbha Stuti) శ్రీ గణేశాయ నమః దేవా ఊచుః జగద్యోనిరయోనిస్త్వమనన్తోఽవ్యయ ఏవ చ । జ్యోతిఃస్వరూపో హ్యనిశః సగుణో నిర్గుణో మహాన్ ॥ ౧॥ భక్తానురోధాత్సాకారో నిరాకారో నిరఙ్కుశః । నిర్వ్యూహో నిఖిలాధారో నిఃశఙ్కో నిరుపద్రవః ॥ ౨॥...

Sri Vasavi Kanyakaparameshwari Sahasra Nama Stotram

శ్రీ వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరీ సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Vasavi Kanyakaparameshwari Sahasra Nama Stotram) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే న్యాసః అస్య శ్రీవాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య, సమాధి ఋషిః, శ్రీవాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీ దేవతా, అనుష్టుప్ఛందః, వం బీజం, స్వాహా శక్తిః,...

Sri Brahmacharini Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ బ్రహ్మచారిణి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Brahmacharini Dwadasa Nama Stotram) ప్రధమం బ్రహ్మచారిణి నామ ద్వితీయం ఆశ్రమ వాసినీమ్ తృతీయం గౌర వర్ణా చ చతుర్ధo తపః చారిణీం పంచమం శంకర ప్రియా చ షష్టం శాంతదాయినీం సప్తమమ్...

Sri Kalaratri Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ కాళరాత్రి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Kalaratri Dwadasa Nama Stotram) ప్రధమం కారమల రాత్రీ చ ద్వితీయం వ్యఘ్రవాహినీం తృతీయం శుభధాత్రీంశ్చ చతుర్ధం మృత్యురూపిణీమ్ పంచమం సహస్రారాంతస్తాం షష్టం నిధదాయినీం సప్తమం ఖడ్గదరాంశ్చ అష్టమం కల్పాంతకారిణీం నవమం అజ్ఞాన...

Sri Kushmanda Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ కూష్మాండ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri kushmanda dwadasa nama stotram) ప్రధమం కూష్మాండా చ ద్వితీయం అష్టభుజాం తృతీయం కలశధరాంశ్చ చతుర్ధం సింహవాహినీం పంచమం బ్రహ్మండ జననీంశ్చ షష్టం తిమిరనాశినీం సప్తమం సూర్యశక్తీంశ్చ అష్టమం దుర్గతి నాశినీం నవమం...

Sri Chandraghanta Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ చంద్రఘంటా ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Chandraghanta Dwadasa Nama Stotram) ప్రధమం చంద్రఘంటా చ ద్వితీయం ధైర్య కారిణీం తృతీయం వరద ముద్రా చ చతుర్ధం వ్యాఘ్ర వాహినీం పంచమం అభయముద్రాంశ్చ, షష్టం దుష్టనివారిణీం సప్తమం దనుర్భణదరాంశ్చ, అష్టమం...

Sri Naga Kavacham

శ్రీ నాగ దేవత కవచం నాగ రాజస్య దేవస్య కవచం సర్వకామధమ్ | ఋషిరస్య మహాదేవో గాయత్రీ ఛంద ఈరితః || తారా బీజం శివా శక్తిః క్రోధ భీజస్తు కీలకః | దేవతా నాగరాజస్తు ఫణామణి వీరాజితః సర్వకామర్ధ సిధ్యర్ధే...

Sri Bala Mantra Siddhi Stavah

శ్రీ బాలా మంత్ర సిద్ధి స్తవః (Sri Bala Mantra Siddhi Stavah) బ్రాహ్మీరూపధరే దేవి, బ్రహ్మాత్మా బ్రహ్మపాలికా విద్యామంత్రాదికం సర్వం, సిద్ధిం దేహి పరమేశ్వరి || 1 || మహేశ్వరీ మహామాయా మాననందా మోహహారిణీ . మంత్రసిద్ధిఫలం దేహి, మహామంత్రార్ణవేశ్వరి...

Sri Padmavathi Stotram

శ్రీ పద్మావతి స్తోత్రం (Sri Padmavathi Stotram) విష్ణుపత్ని జగన్మాతః విష్ణువక్షస్థలస్థితే | పద్మాసనే పద్మహస్తే పద్మావతి నమోఽస్తు తే || 1 || వేంకటేశప్రియే పూజ్యే క్షీరాబ్దితనయే శుభే | పద్మేరమే లోకమాతః పద్మావతి నమోఽస్తు తే || 2...

Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali

శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలికా నామావళి (Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali) అశేషజగదీశిత్రి అకించన మనోహరే అకారాదిక్షకారాంత నామభిః పూజయామ్యహం సర్వమంగలమాంగల్యే సర్వాభీష్టఫలప్రదే త్వయైవప్రేరితో దేవి అర్చనాం కరవాణ్యహం సర్వ మంగలసంస్కారసంభృతాం పరమాం శుభాం హరిద్రాచూర్ణ సంపన్నాం అర్చనాం స్వీకురు స్వయం ఓం...

Sri Venkateshwara Govinda Namalu

శ్రీ గోవింద నామాలు (Sri Govinda Namalu) ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా శ్రీ భక్త వత్సలా గోవిందా భాగవత ప్రియ గోవిందా నిత్య నిర్మల గోవిందా నీల మేఘ శ్యామ గోవిందా పురాణ...

Sri Ashtalakshmi Mala Mantram

శ్రీ అష్టలక్ష్మీ మాలా మంత్రం (Sri Ashtalakshmi Mala Mantram) అస్య శ్రీఅష్టలక్ష్మీమాలామంత్రస్య భృగు ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః మహాలక్ష్మీర్దేవతా శ్రీం బీజం హ్రీం శక్తిః ఐం కీలకం శ్రీ అష్టలక్ష్మీ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ఓం నమో భగవత్యై...

Sri Angaraka Kavacham

శ్రీ అంగారక కవచ స్తోత్రం (Sri Angaraka Kavacham) శ్రీ గణేశాయ నమః అస్య శ్రీ అఙ్గారకకవచస్తోత్రమన్త్రస్య కశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః అఙ్గారకో దేవతా భౌమప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః| రక్తామ్బరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్| ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ...

Sri Dakshinamurthy Navaratna Malika Stotram

శ్రీ దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలికా స్తోత్రం (Sri Dakshinamurthy Navaratna Malika Stotram) మూలేవటస్య మునిపుఙ్గవసేవ్యమానం ముద్రావిశేషముకులీకృతపాణిపద్మమ్ | మన్దస్మితం మధురవేష ముదారమాద్యం తేజస్తదస్తు హృది మే తరుణేన్దుచూడమ్ ॥ 1 ॥ శాన్తం శారదచన్ద్ర కాన్తి ధవళం చన్ద్రాభిరమాననం చన్ద్రార్కోపమ కాన్తికుణ్డలధరం...

Sri Bala Trishati Stotram

శ్రీ బాలా త్రిశతీ స్తోత్రం (Sri Bala Trishati Stotram) అస్య శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ త్రిశతనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఆనందభైరవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ దేవతా ఐం బీజం సౌః శక్తిః క్లీం కీలకం శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ ప్రీత్యర్థం శ్రీ...

Sri Pratyangira Devi Suktam

శ్రీ ప్రత్యంగిరా సూక్తం (Sri Pratyangira Devi Suktam / Rukkulu) యాం కల్పయంతి వహతౌ వధూమివ విశ్వరూపాం హస్తకృతాం చికిత్సవః | సారాదేత్వప నుదామ ఏనాం || 1 || శీర్షణ్వతీ నస్వతీ కర్ణిణీ కృత్యాకృతా సంభృతా విశ్వరూపా |...

Sri Varahi Devi Pooja Vidhanam

శ్రీ వారాహీ దేవీ పూజా విధానం (Sri Varahi Devi Pooja Vidhanam) గణపతి మరియు గురు ప్రార్థన దీపారాధన ఘంటానాదం భూతోచ్ఛాటనం ఆచమనం ఆసనం ప్రాణాయామం పసుపు గణపతి పూజ , కళశారాధన, ( ఇవన్నీ అన్ని పూజల్లో చెప్పిన...

Ekakshara Krishna Mantram

ఏకాక్షర కృష్ణ మంత్రం (Ekakshara Krishna Mantram) ఓం పూర్ణజ్ఞానాత్మనే హృదయాయ నమః । ఓం పూణైశ్వర్యాత్మనే శిరసే స్వాహా । ఓం పూర్ణపరమాత్మనే శిఖాయై వషట్ । ఓం పూర్ణానన్దాత్మనే కవచాయ హుం । ఓం పూర్ణతేజాత్మనే నేత్రాభ్యాం వౌషట్...
error: Content is protected !!