Home » Pooja Vidhanam » Adi Shankaracharya Puja Vidhi

Adi Shankaracharya Puja Vidhi

ఆదిశంకరాచార్య పూజావిధిః (Adi Shankaracharya Puja Vidhi)

వైశాక శుద్ధ పంచమి శంకర జయంతి

శ్రీ శంకరభగవత్పాదా విజయంతే మఙ్గలాచరణమ్
నమో బ్రహ్మణ్య దేవ్యాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ | జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిన్దాయ నమో నమః ||
గురుర్బహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుదేవో మహేశ్వరః | గురుః సాక్షాత్పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః ||
సుముఖశ్చైకదన్తశ్చ కపిలో గజకర్ణకః | లమ్బోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః||
ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో భాలచన్ద్రో గజాననః| ద్వాదశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి||
విద్యారమ్బే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా| సత్థామే సఙ్కటే చైవ విఘ్నస్తస్య న జాయతే||
అభీప్సితార్థసిద్ధ్యర్థం పూజితో యః సురైరపి| సర్వ విఘ్నచ్ఛిదే తస్మై గణాధిపతయే నమః ||

ఘంటానాదం 
ఆగమార్ధం తు దేవానాం గమనార్ధం తు రక్షసామ్| దేవతాపూ జనార్థాయ ఘణానాదం కరోమ్యహమ్|| [ఇతి ఘణానాదం కృత్వా]

భూతోచ్చాటణం 
అపసర్పను తే భూతా యే భూతా భూమిసంస్థితాః| యే భూతా విఘ్నకర్తారః తే నశ్శ్యన్తు శివాజ్ఞయా||

అపక్రామన్తు భూతాని పిశాచాస్సర్వతో దిశమ్| సర్వేషామవిరోధేన పూజాకర్మ సమారభే ||

సంకల్పః
[ఆచమ్య] [ప్రాణానాయమ్య] [దేశకాలౌ సంకీర్త్య] మమోపాత్త సమస్త దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అస్మాకం సకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ వీర్య అయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం సర్వారిష్ట శాస్త్యర్థం సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థం శ్రీశఙ్కరభగవత్పాద ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీశఙ్కరాచార్య చరణారవిద్దయోః అచంచల నిష్కామ నిష్కపట భక్తి సిద్ధ్యర్థం యథాశక్తి ధ్యానావాహనాది షోడశైరుపచారైః శ్రీమచ్ఛఙ్కరభగవత్పాద పూజాం కరిష్యే ||

కలశార్చనం 
శ్రీకలశాయ నమః| దివ్యగన్ధాన్ ధారయామి || [కలశం గన్ధాక్షత పత్ర పుష్పైరభ్యర్చ్య) పరిమలద్రవ్యాణి నిక్షిప్య కలశం హస్తేనాచ్ఛాద్య]

ఓం కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రః సమాశ్రితః| మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృగణాః స్మృతాః ||

కుక్షౌ తు సాగరాః సర్వే సప్తద్వీపా వసున్దరా| ఋగ్వేదో థయజుర్వేదః సామవేదోఽహ్యథర్వణః||

అఙ్గైశ్చ సహితాః సర్వే కలశామ్బు సమాశ్రితాః| గాయత్రీ చాత్ర సావిత్రీ శాన్తిః పుష్టికరీ తథా||

గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి | నర్మదే సిద్ధు కావేరి జలేఽస్మిన్ సన్నిధిం కురు||

సర్వే సముద్రాః సరితః తీర్థాని జలదా నదాః | ఆయాన్తు గురుపూజార్ధం దురితక్షయకారకాః ||

[కలశముఖే పుష్పాణి నిక్షిప్య – కలశోదకేన ఆత్మానం సర్వోపకరణాని చ ప్రోక్షయేత్]

|| ఆదౌ నిర్విఘ్నతా సిద్ధ్యర్థం శ్రీమహాగణపతిపూజాం కరిష్యే ||

శ్రీమహాగణపతయే నమః – ధ్యాయామి | ధ్యానం సమర్పయామి || శ్రీమహాగణపతయే నమః – అవాహయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – ఆసనం కల్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – పాదారవిద్దయోః పాద్యం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – హస్తేషు అర్ఘ్యం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – ముఖారవిన్దే ఆచమనీయం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – మలాపకర్షణస్నానం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – ఫలపంచామృతస్నానం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – స్నానానంతరమాచమనీయం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – ఆచమనీయం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – ఆచమనీయం సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – ఆభరణాని సమర్పయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – దివ్యగంధాన్ ధారయామి | శ్రీమహాగణపతయే నమః – అక్షతాన్ సమర్పయామి |

అథ నామ పూజా 

ఓం సుముఖాయ నమః | ఓం ఏకదన్తాయ నమః | ఓం కపిలాయ నమః | ఓం గజకర్ణకాయ నమః || ఓం లమ్బోదరాయ నమః | ఓం వికటాయ నమః | ఓం విఘ్నరాజాయ నమః | ఓం గణాధిపాయ నమః | ఓం ధూమ్రకేతవే నమః | ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః | ఓం ఫాలచన్దాయ నమః | ఓం గజాననాయ నమః ||

శ్రీమహాగణపతయే నమః – నానావిధ పరిమలపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ||

శ్రీమహాగణపతయే నమః – ధూపమాఘ్రాపయామి |

శ్రీమహాగణపతయే నమః – దీపం దర్శయామి |

శ్రీమహాగణపతయే నమః – ధూపదీపానన్తరం ఆచమనీయం సమర్పయామి |

శ్రీమహాగణపతయే నమః – అమృతనైవేద్యం సమర్పయామి |

శ్రీమహాగణపతయే నమః – తామ్బూలం సమర్పయామి |

శ్రీమహాగణపతయే నమః – దివ్యమఙ్గలనీరాజనం దర్శయామి |

ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లమ్బోదరాయైకదంతాయ విఘ్న వినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః ||

శ్రీమహాగణపతయే నమః – మన్త్రపుష్పం సమర్పయామి|

శ్రీమహాగణపతయే నమః – ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి |

శ్రీమహాగణపతయే నమః – ప్రసన్నార్ఘ్యం సమర్పయామి |

వక్రతుణ మహాకాయ సూర్యకోటిసమప్రభ | నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ||

శ్రీమహాగణపతయే నమః – ప్రార్థయామి |

శ్రీమహాగణపతయే నమః – సమస్తోపచార పూజాః సమర్పయామి |

అనయా పూజయా శ్రీమహాగణపతిః ప్రీయతామ్ ||

ధ్యానం 
కైలాసాచలమధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ | బ్రహ్మాది ప్రార్థనా ప్రాప్త దివ్యమానుషవిగ్రహమ్ ||

భక్తానుగ్రహధీకాన్త శాన్త స్వాన్త సముజ్జ్వలమ్ | సర్వజ్ఞం సంయమీన్ద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ ||

కిఙ్కరీ భూతభకైనః పఙ్కజాత విశోషణమ్ | ధ్యాయామి శఙ్కరాచార్యం సర్వలోకైకశఙ్కరమ్ ||

చిన్ముద్రాం దక్షహస్తే ప్రణత జనమహాబోధదాత్రీం దధానమ్ | వామేనమ్రేష్టదాన ప్రకటనచతురం చిహ్నమప్యాదధానమ్ ||

కారుణ్యాపారవార్ధిం యతివరవపుషం శఙ్కరం శఙ్కరాంశమ్ | చన్ద్రాహఙ్కారహుఙ్కృత్ స్మితలసితముఖం భావయామ్యన్తరఙ్గే ||

అస్మిన్ బింబమధ్యే శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినం ధ్యాయామి

ఆవాహనం 
సద్గురో శఙ్కరాచార్య రూపాన్తరితవిగ్రహ | సాక్షాచ్చ్ఛ్రీదక్షిణామూర్తే కృపయాఽఽవాహితో భవ || అస్మిన్ బింబమధ్యే శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినం ఆవాహయామి ||

ఆసనం 
ఆర్యామ్బా గర్భసమ్భూత మాతృవాత్సల్య భాజన | జగద్గురు దదామ్యేతద్రత్నసింహాసనం శుభమ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – రత్నసింహాసనం సమర్పయామి ||

పాద్యం 
విద్య ధిరాజసత్పౌత్ర విద్యావ్యాసఙ్గతత్పర | విశ్వవిఖ్యాతవైదుష్య పాద్యమేతద్దదామ్యహమ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్య స్వామినే నమః – పాదారవిన్దయోః పాద్యం సమర్పయామి ||

అర్ఘ్యం 
శివగుర్వన్వయామ్బోధి శరత్పర్వనిశాకర | శివావతార భగవన్ గృహాణార్ఘ్యం నమోఽస్తుతే || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్య స్వామినే నమః – హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ||

ఆచమనం 
దరిద్ర బ్రాహ్మణీసద్మ స్వర్ణామలకవర్షక | విస్మాపకస్వాత్మవృత్త దదామ్యాచమనీయకమ్ || శ్రీ శంకర భగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – ముఖారవిన్దే ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

మధుపర్కం 
జననీసమనుజ్ఞాత సన్యాసాశ్రమసంగ్రహ | గన్ధర్వశాపశమన మధుపర్కం దదామి తే || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – మధుపర్కం సమర్పయామి ||

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

స్నానం 

అభిషేకః 

వారాణసీపురీ రమ్యగజ్జా తీరనిషేవక | గంగాదితీర్థైః శ్రీ రుద్రమన్త్రైస్త్వాం స్నపయామ్యహమ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – స్నానాజమాచమనీయమాచమనీయం సమర్పయామి ||

భాష్య భాగీరథీ పాథః పవిత్రీకృత భూతల | భాష్య ప్రవచనాసక్త వస్త్రయుగ్మం దదామి తే || శంకర భగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ||

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

శ్రీ గధ్ధం 
సనన్దనాది మేధావిపణ్డితచ్ఛాత్ర సంవృత | సర్వశాస్త్రార్థనిపుణ గన్ధాన్ ధారయ సాదరమ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – దివ్యగంధాంధారయామి ||

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – గన్ధస్యోపరి అలఙ్కరణార్థమ్ అక్షతాన్ సమర్పయామి ||

భస్మోద్ధూలనం 
వృద్ధవేష ప్రతిచ్ఛన్న వ్యాససన్దర్శనోత్సుక | భస్మోద్ధూలితసర్వాఙ్గ భస్మ దివ్యం దదామి తే || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – భస్మోద్ధూలనం సమర్పయామి ||

కుఙ్కుమచూర్ణం
వ్యాసదత్త వరప్రాప్త షోడశాబ్దాయురుజ్జ్వల | కిఙ్కరీభూతభూపాల కుఙ్కుమం తే దదామ్యహమ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – కుఙ్కుమచూర్ణం సమర్పయామి ||

రుద్రాక్షమాలికా
శ్రీమన్మణ్డనమిశ్రాది వాదకేళివిశారద | దుర్వాదతూలవాతూల భజ రుద్రాక్షమాలికామ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్య స్వామినే నమః – రుద్రాక్ష మాలికాం సమర్పయామి ||

బిల్వపత్రం
శ్రీమన్మణ్డనకర్ణోక్త మహావాక్యాదిమన్త్రక | సురేశ్వరాఖ్యా సన్దాయిన్ బిల్వపత్రం దదామి తే || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – బిల్వపత్రం సమర్పయామి ||

పుష్పమాలికా
సురేశ పద్మచరణ హస్తామలక తోటకైః | అన్యైశ్చ శిష్యైః సంవీత పుష్పమాలాం దదామి తే || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – పుష్పమాలికాం సమర్పయామి ||

అథః  పత్రపూజా 

ఓం శివరూపాయ నమః – బిల్వ పత్రం సమర్పయామి |
ఓం శక్తిరూపాయ నమః – కదమ్బపత్రం సమర్పయామి |
ఓం విష్ణురూపాయ నమః – తులసీపత్రం సమర్పయామి |
ఓం లక్ష్మీరూపాయ నమః – తామరసపత్రం సమర్పయామి |
ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః – దాడి మీపత్రం సమర్పయామి |
ఓం సరస్వతీ రూపాయ నమః – మల్లికాపత్రం సమర్పయామి |
ఓం గణపతి రూపాయ నమః – దూర్వాపత్రం సమర్పయామి |
ఓం షణ్ముఖరూపాయ నమః – మరువకపత్రం సమర్పయామి |
ఓం శ్రీచక్ర రూపాయ నమః – అశోకపత్రం సమర్పయామి |
ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తి రూపాయ నమః – నానావిధ పత్రాణి సమర్పయామి

అథః  పుష్ప పూజా

ఓం శివరూపాయ నమః – జాతీపుష్పం సమర్పయామి |
ఓం శక్తి రూపాయ నమః – కదమ్బపుష్పం సమర్పయామి |
ఓం విష్ణురూపాయ నమః – తులసీ పుష్పం సమర్పయామి |
ఓం లక్ష్మీరూపాయ నమః – పద్మ పుష్పం సమర్పయామి |
ఓం బ్రహ్మరూపాయ నమః – శ్వేతకమలపుష్పం సమర్పయామి |
ఓం సరస్వతీరూపాయ నమః – మల్లికాపుష్పం సమర్పయామి |
ఓం గణపతిరూపాయ నమః – కల్లారపుష్పం సమర్పయామి |
ఓం షణ్ముఖరూపాయ నమః – జపాపుష్పం సమర్పయామి |
ఓం శ్రీచక్ర రూపాయ నమః – అశోకపుష్పం సమర్పయామి |
ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తి రూపాయ నమః – నానావిధ పుష్పాణి సమర్పయామి ||

శ్రీ శంకరాచార్యాష్టోత్తరశతనామావలిః 

ఓం శ్రీమత్కైలాసనిలయశ జ్కురాయ నమో నమః | ఓం బ్రహ్మవిద్యాఽమ్బికాక్లిష్టవామాజ్ఞాయ నమో నమః ఓం బ్రహ్మోపేన్జమహేగ్దాది ప్రార్థితాయ నమో నమః | ఓం భక్తానుగ్రహథీకానశాన్తస్వాన్తాయ తే నమః |
ఓం నాస్తికాక్రాన్తవసుధా పాలకాయ నమో నమః |
ఓం కర్మకాణావనస్కన్దప్రేషకాయ నమో నమః |
ఓం లోకానుగ్రహణోపాత్తనృదేహాయ నమో నమః | ఓం కాలటీ క్షేత్రవాసాదిరసికాయ నమో నమః |
ఓం పూర్ణానదీతీరవాసలోలుపాయ నమో నమః |
ఓం విద్యాధి రాజసద్వంశపావనాయ నమో నమః | ఓం ఆర్యామ్బికాగర్భవాస నిర్బరాయ నమో నమః | ఓం శివగుర్వాప్తసుకృతసత్ఫలాయ నమో నమః | ఓం ఆర్యా శివగురుప్రీతిభాజనాయ నమో నమః | ఓం ఈశ్వరాఖీయవైశాఖపణ్చు మీజన్మనే నమః |
ఓం నిజావతారానుగుణ శఙ్కరాఖ్యా భృతే నమః | ఓం నామసంఖ్యాసమున్నేయ జన్మకాలాయ తే నమః ఓం శఙ్కరాఖ్యా సువిఖ్యాతమజలాయ నమో నమః ఓం పితృదత్తాన్వర్ణభూతనామధేయాయ తే నమః | ఓం బాలలీలాతోషి తస్వమాతృకాయ నమో నమః | ఓం ప్రథమాబాభ్యస్తనానా భాషాఢ్యాయ నమో నమః | ఓం ద్వితీయాఖకృతస్వీయసచ్చూడాకృతయే నమః |
ఓం నిజతాత వియోగార్త మాత్రాశ్వాసకృతే నమః | ఓం మాతృకారితసద్విప్రసమ్స్కారాయ నమో నమః ఓం పలాశదణ్ణమౌవ్యాదిభాసురాయ నమో నమః | తాయ నమో నమః |
ఓం విద్యాగురుకులైకాన్తనివాసాయ నమో నమః | ఓం విద్యాగ్రహణ నైపుణ్య విస్మాపనకృతే నమః |
ఓం అభ్యస్యవేదవేదాజసన్లోహాయ నమో నమః |
ఓం భిక్షాశనాది నియమపాలకాయ నమో నమః | ఓం విద్యావినయసమ్పత్తి విఖ్యాతాయ నమో నమః ఓం భిక్షామలకసన్గాతృసతీశోకహృతే నమః |
ఓం స్వర్ణామలకసద్వృష్టికారకాయ నమో నమః |
ఓం న్యాయసాంఖ్యా దిశాస్త్రాబ్ది మథనాయ నమో నమః |
ఓం జైమినీయనయాల్గొధికర్ణధారాయ తే నమః |
ఓం పాతజ్ఞులనయారణ్యపశ్చాస్యాయ నమో నమః | ఓం మాతృశుశ్రూషణాసక్తమానసాయ నమో నమః | ఓం పూర్ణాసామీప్య సన్తుష్టమాతృకాయ నమో నమః ఓం కేరలేశకృతగ్రన ప్రేక్షకాయ నమో నమః |
ఓం దత్తరాజోపహారాదినిరాశాయ నమో నమః |
ఓం స్వావతారఫలప్రాప్తి నిరీక్షణకృతే నమః |
ఓం సన్యాసగ్రహణోపాయచినకాయ నమో నమః | ఓం నక్రగ్రహమిషావాప్తమాత్రాజ్ఞాయ నమో నమః | ఓం ప్రైషోచ్చారణసంత్యక్తనక్రపీడాయ తే నమః |
ఓం అన్యకాలస్వసానిధ్యశమ్మకాయ నమో నమః | ఓం గోవిన్దభగవత్పాదాన్వేషకాయ నమో నమః |
ఓం గోవిన్దశిష్య తాప్రాప్తి ప్రశమ్సనకృతే నమః |
ఓం ఆర్య పాదముఖావాప్తబ్రహ్మ విద్యాయ తే నమః | ఓం నర్మదాతటినీ తీరస్తమ్భకాయ నమో నమః |
ఓం గుర్వసుజ్ఞాతవిశ్వేశదర్శనాయ నమో నమః |
ఓం వారాణసీ విశ్వనాథక్షేత్రగాయ నమో నమః |
ఓం చణాలాకృతి విశ్వేశవాదసంశ్రావిణే నమః |
ఓం మనీషాపణ్చుకస్తోత్రతావకాయ నమో నమః | ఓం సాక్షాత్కృతమహాదేవస్వరూపాయ నమో నమః | ఓం గురువిశ్వేశ్వరాజ్ఞప్త భాష్యగ్రస్థకృతే నమః |
ఓం నానాభాష్య ప్రకరణస్తోత్రజాతకృతే నమః |
ఓం దేవతాగురువిప్రాదిభక్తి సంధుక్షిణే నమః |
ఓం భాష్యాద్యధ్యాపనాసక్తమానసాయ నమో నమః | ఓం ఆనన్గాది శిష్యా ఘసంవృతాయ నమో నమః | ఓం పద్మపాదాభిధాలాభహృష్టశిష్యాయ తే నమః | ఓం ఆచార్య భక్తి మాహాత్మ్యనిదర్శనకృతే నమః |
ఓం వృద్దవ్యాసపరామృష్టభాష్యార్థాయ నమో నమః | ఓం వ్యాసప్రశంసితాశేషభాష్యజాతాయ తే నమః | ఓం తత్తత్ప్రశ్నోత్తరశ్రోతృవ్యాసప్రీతికృతే నమః |
ఓం నారాయణావతారత్వస్మారకాయ నమో నమః | ఓం వేదవ్యాసవరప్రాప్త షోడశాబ్దాయుషే నమః |
ఓం కుమారిలజయాశమ్సాశమ్సకాయ నమో నమః | ఓం తుషాగ్ని స్థితభట్టోక్తిశ్లాఘకాయ నమో నమః | ఓం సుబ్రహ్మణ్యావతారశ్రీభట్టనుగ్రాహిణే నమో నమః ఓం మణానాఖ్య మహాసూరివిజయాశమ్సినే నమః | ఓం మాహిష్మతీపురోపానపావనాయ నమో నమః | ఓం శుకసూచితతదేహదర్శకాయ నమో నమః |
ఓం వాదభిక్షాపేక్షణాదిస్వాశయోద్ఘాటినే నమః |
ఓం వ్యాసజైమినిసానిధ్య వావదూకాయ తే నమః | ఓం మణనీయప్రశ్న జాతోత్తరదాత్రే నమో నమః |
ఓం మధ్యస్థ భారతీవాక్యప్రమాణాయ నమో నమః | ఓం మాలామాలిన్యనిర్విణ్ణమణానార్య జితే నమః | ఓం ప్రవృత్తి మార్గపారమ్య వారకాయ నమో నమః | ఓం కర్మకాణీయ తాత్పర్యోద్గారకాయ నమో నమః | ఓం జ్ఞానకాణ్ ప్రమాణత్వ సమర్థనకృతే నమః |
ఓం యుక్తి సాహస్రతో 2 ద్వైతసాధకాయ నమో నమః |
ఓం జీవబ్రహ్మైక్య సిద్ధాన్త సంస్థాపనకృతే నమః |
ఓం నిజాపజయనిర్విజ్ఞమణనేడ్య పదే నమః |
ఓం సన్యాసకృన్మణనాను గ్రాహకాయ నమో నమః | ఓం మహావాక్యోపదేశాదిదాయకాయ నమో నమః | ఓం సురేశ్వరాభిధాజుష్టశిష్యా ను గ్రాహిణే నమః |
ఓం వనదుర్గామన్తబద్ద భారతీవపుషే నమః |
ఓం శృశ్రాద్రి క్షేత్రసానిధ్య ప్రార్థకాయ నమో నమః |
ఓం శ్రీశారదాదివ్యమూర్తి స్థాపకాయ నమో నమః | ఓం శృశ్రాద్రిశారదపీఠసంస్థాపనకృతే నమః |
ఓం ద్వాదశాబ్దని జావాసపూతశృశ్రాద్రయే నమః |
ఓం ప్రత్యహం భాష్య పాఠాదికాలక్షేపకృతే నమః |
ఓం అన్యకాలస్మృతిప్రాప్తమాతృపార్శ్వా య తే నమః |
ఓం మాతృసంస్కారనిర్వ్యూఢ ప్రతిజ్ఞాయ నమో నమః |
ఓం పఖ్చుపాదీసముద్దారవీతపద్మాఙయే నమః |
ఓం స్వవధోద్యుక్తకాపాలికోపేక్షణకృతే నమః |
ఓం స్వశిష్యమారితస్వీయమారకాయ నమో నమః | ఓం పరకాయప్రవేశాదియోగసిద్ధిమతే నమః |
ఓం లక్ష్మీనృసింహకరుణాశాన్తదేహాధయే నమః |
ఓం గోకర్ణనాథమూకామ్బాసన్దర్శనకృతే నమః |
ఓం మృతపుత్రోజ్జీవనాదిమహాశ్చర్యకృతే నమః |
ఓం మూక బాలకసమ్భాషాద్యమానుషకృతే నమః | ఓం హస్తామలకనామాఢ్య శిష్యోపేతాయ తే నమః | ఓం చతుర్దిక్చతురామ్నాయ.పకాయ నమో నమః | ఓం తోటకాభిధసచ్ఛిష్య సంగ్రహాయ నమో నమః | ఓం హస్తతోటక పద్మాంఘిసురేశారాధ్య తే నమః |
ఓం కాశ్మీరగతసర్వజ్ఞపీఠగాయ నమో నమః |
ఓం కేదారాన్తరికైలాసప్రాప్తికర్రే నమో నమః |
ఓం కైలాసాచలసంవాసిపార్వతీశాయ తే నమః |
ఓం మజ్జలౌఘలసత్సర్వమజ్ఞలాపతయే నమః ||

ధూపం 
సర్వజ్ఞపీఠికారోహసముత్సుకితమానస | సర్వజ్ఞమూర్తె సర్వాత్మన్ ధూపమాజిఘ్ర సాదరమ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – ధూపమాఘ్రాపయామి ॥

దీపం 
సరస్వతీకృత ప్రశ్నోత్తరదాన విచక్షణ | శృఙ్గాద్రిస్థానతత్సంస్థాకారిన్ దీపం గృహాణ భోః || శ్రీ శంకర భగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – దీపం దర్శయామి ||

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – ధూపదీపానన్తరం ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – ఆచమనానన్తరం పరిమలపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ||

నైవేద్యం 
షణ్మత స్థాపనాచార్య షడ్దర్శనవిశారద | గృహాణ షడ్రసోపేతం భక్ష్యభోజ్యాదికం ప్రభో || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – నైవేద్యం సమర్పయామి ||

సర్వదిక్ చతురామ్నాయ వ్యవస్థాపక శఙ్కర | సర్వలోకైక సమ్పూజ్య పానీయం ప్రతిగృహ్యతామ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి ||

అమృతా పిధానమసి – ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి |

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – హస్తప్రక్షాళనం సమర్పయామి |

గణ్డూషం సమర్పయామి | పాదప్రక్షాళనం సమర్పయామి | ఆచమనీయమాచమ్నీయం సమర్పయామి | కరోద్వర్తనం సమర్పయామి|

సర్వలోకసువిఖ్యాత యశోరాశినిశాకర | సర్వాత్మ భూత సుగురో తామ్బూలం ప్రదదామి తే || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – పూగీఫల తామ్బూలం సమర్పయామి ||

ప్రస్థానత్రయీభాష్య నిర్మాణైక విశారద | అజ్ఞానతిమిరోత్సారిన్ పశ్య నీరాజనప్రభామ్ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – దివ్యమఙ్గలనీరాజనం దర్శయామి ||

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – నీరాజనానంతరం ఆచమనీయయం సమర్పయామి | ఆచమనానన్తరం పరిమలపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ||

మస్త్రపుష్పం 
శ్రీవిద్యాదిమహామన్త్రమాహాత్మ్యపరిదర్శక | మన్త్రసారజ్ఞ భగవన్ మన్త్రపుష్పం దదామి తే || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – మన్త్రపుష్పం సమర్పయామి ||

ప్రదక్షిణా
ప్రదక్షిణీకృతాశేష భారతాజిర శఙ్కర | ప్రదక్షిణం కరోమి త్వాం ప్రసన్నవదనామ్బుజ || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – అనన్తకోటి ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ||

ప్రసన్నార్ఘ్యమ్
ప్రసన్నహృదయామ్భోజ ప్రపన్నార్తిప్రభఞ్జన | ప్రకృష్టజ్ఞానమాహాత్మ్య ప్రసన్నార్ఘ్యం దదామి తే || శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్య స్వామినే నమః – ఇదమర్ఘ్యమిదమర్ఘ్యమిదమర్ఘ్యమ్ ||

ప్రార్థనా
అనేక జన్మసమ్ప్రాప్త కర్మబన్ధవిదాహినే | ఆత్మజ్ఞానప్రదానేన తస్మై శ్రీగురవే నమః ||

జ్ఞానం దేహి యశో దేహి వివేకం బుద్దిమేవ చ | వైరాగ్యం చ శివాం విద్యాం నిర్మలాం భక్తిమన్వహమ్ ||

అద్వైతసార సర్వస్వ సంగ్రహోత్సుకమానస | శిష్యోపదేశప్రణయిన్ ప్రార్థనాం తే సమర్పయే ||

శ్రీ శంకరభగవత్పాదాచార్యస్వామినే నమః – ప్రార్థయామి ||

పునః పూజా – ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి – చామరం వీజయామి – గీతం శ్రావయామి – వాద్యం ఘోషయామి – నృత్తం దర్శయామి – ఆన్దోలికామారోపయామి – అశ్వమారోపయామి – గజమారోపయామి – రథమారోపయామి – ధ్వజారోహణం సమర్పయామి ||

క్షమాప్రార్థనా
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనమ్ | పుజావిధిం న జానామి క్షమస్వ గురుసత్తమ ||
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ | తస్మాత్కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష జగద్గురో ||
అపరాధసహస్రాణి క్రియన్తేఽహర్నిశం మయా | దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ గురుపుఙ్గవ ||
కాయేన వాచా మనసేన్ద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ | కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై శ్రీశఙ్కరాయేతి సమర్పయామి ||
హృత్పద్మకర్ణికామధ్యం స్వశిష్యైః సహ శఙ్కర | ప్రవిశ త్వం మహాదేవ సర్వలోకైకనాయక ||
యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు | న్యూనం సమ్పూర్ణతాం యాతి సద్యో వన్దే తమచ్యుతమ్ ||
మన్త్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జగద్గురో | యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే ||
అనేన మయా కృత పూజయా శ్రీశఙ్కరభగవత్పాదాచార్యః ప్రీయతామ్ ||
మధ్యే మన్త్ర తప్త స్వర వర్ణ ధ్యాన నియమ న్యూనాతిరిక్త లో పదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం నామత్రయ జపమహం కరిష్యే ||
ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం అనన్తాయ నమః ఓం గోవిన్దాయ నమః (ఏవం త్రిః) ఓం అచ్యుతానన్త గోవిన్దేభ్యో నమో నమః ||
ప్రాయశ్చిత్తాన్య శేషాణి తపఃకర్మాత్మకాని వై | యాని తేషామశేషాణాం కృష్ణానుస్మరణం పరమ్ ||

హర హర శంకర జయజయ శంకర

Sri Mangala Gowri Vrata Vidhanam

మంగళగౌరీ వ్రత విధానం (Mangala Gowri Vrata Vidhanam) ఆచమనం ఓం కేశవాయ స్వాహా, ఓం నారాయణాయ స్వాహా, ఓం మాధవాయ స్వాహా (అని మూడుసార్లు ఆచమనం చేయాలి) ఓం గోవిందాయ నమః (నీళ్ళు వదిలి వెయవలెను) విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ...

Sri Varalakshmi Vrata Pooja Vidhanam

శ్రీ  వరలక్ష్మి వ్రతం (Sri Varalakshmi Vrata Pooja Vidhanam) శ్రీ వర లక్ష్మి పూజ సామగ్రి :- పసుపు – 100 gms కుంకుమ – 100 gms గంధం – 1box విడిపూలు –  1/2 kg పూల...

Sri Saraswati Devi Pooja Vidhanam

శ్రీ సరస్వతీ దేవి పూజా విధానం (Sri Saraswati Pooja Vidhanam) గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుస్సాక్షాత్ పర౦బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః!! అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థా౦ గతోపివా యః స్మరేత్ పు౦డరీకాక్ష౦ స బాహ్యా౦భ్య౦తర శ్శుచిః!! పుండరీకాక్ష...

Sri Varahi Devi Pooja Vidhanam

శ్రీ వారాహీ దేవీ పూజా విధానం (Sri Varahi Devi Pooja Vidhanam) గణపతి మరియు గురు ప్రార్థన దీపారాధన ఘంటానాదం భూతోచ్ఛాటనం ఆచమనం ఆసనం ప్రాణాయామం పసుపు గణపతి పూజ , కళశారాధన, ( ఇవన్నీ అన్ని పూజల్లో చెప్పిన...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!