Home » Sri Narasimha Swamy

Sri Narasimha Swamy

Sri Ahobila Narasimha Stotram

శ్రీ అహోబిల నారసింహ స్తోత్రం (Sri Ahobila Narasimha Stotram) లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం గోక్షీరసార ఘనసార పటీరవర్ణం వందే కృపానిధిం అహోబలనారసింహం || 1 || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయ మప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచన మాదిదేవం అబ్జాముఖాబ్జ మదలోలుప మత్తభ్రుంగం వందే కృపానిధిం అహోబలనారసింహం...

Sri Narasimha Shodasa Ratna Malika Stotram

శ్రీ నరసింహ షోడశరత్నమాలికా స్తోత్రం (Sri Narasimha Shodasa Ratna Malika Stotram) నమస్తే నారసింహభగవన్ జ్వాలామాలాస్వరూపిణే ప్రహ్లాదాహ్లాదవరదాయ నారదవందితాంఘ్రియుగళే ||1|| నమస్తే నారసింహభగవన్ శంఖచక్రధారిణే యోగానందస్వరూపాయ యోగమార్గప్రదర్శినే ||2|| నమస్తే నారసింహభగవన్ నిఠలాక్షస్వరూపిణే అరిషడ్వర్గహంతాయ మహాబలస్వరూపిణే ||3|| నమస్తే నారసింహభగవన్...

Sri Lakshmi Nrusimha Pancharatnam

శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ పంచరత్నం (Sri Lakshmi Nrusimha Pancharatnam) త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతం ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే | చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ || ౧ || శుక్తౌ రజతప్రతిభా జాతా కటకాద్యర్థసమర్థా...

Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple, Mattapalli

శ్రీ మట్టపల్లి లక్ష్మీనృసింహ స్వామి ( Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple, Mattapalli) పదకొండు వందల సంవత్సరాల క్రితం మట్టపల్లికి ఎదురుగా కృష్ణానదికి అవతల ఒడ్డున తంగెడ అనే గ్రామం వుండేది. ఆ ఊరిలో మాచిరెడ్డి అనే మోతుబరి రైతు...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం (Sri Narasimha Ashtottara Satanama stotram) నారసింహో మహాసింహో దివ్యసింహో మహాబలః | ఉగ్రసింహో మహాదేవః స్తంభజశ్చోగ్రలోచనః || ౧ || రౌద్ర సర్వాద్భుతః శ్రీమాన్ యోగానందస్త్రివిక్రమః | హరిః కోలాహలశ్చక్రీ విజయో జయవర్ధనః || ౨...

Sri Narasimha Swamy Avataram

శ్రీ నరసింహా అవతారము (Sri Narasimha Swamy Avataram) శ్రీనారసింహుడు, నరసింహావతారము, నృసింహావతారము, నరహరి, నరసింహమూర్తి, నరసింహుడు (Nrusimha, Narasimha, Narahari incarnation)- ఇవన్నీ శ్రీమహావిష్ణువు నాల్గవ అవతారమును వర్ణించే నామములు. హిందూ పురాణాల ప్రకారం త్రిమూర్తులలో విష్ణువు లోకపాలకుడు. సాధుపరిరక్షణకొఱకు,...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram

లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram) శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే | యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ || బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత | లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ...

Sri Nrusimha Dwadasa Nama Stotram

శ్రీ నృసింహ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Nrusimha Dwadasa Nama Stotram) ప్రథమంతు మహాజ్వాలో ద్వితీయం తు ఉగ్రకేసరీ । తృతీయం తు వజ్రదంష్ట్రశ్చ చతుర్థం తు విశారదః ॥ పంచమం నారసింహశ్చ షష్ఠః కశ్యపమర్దనః । సప్తమో యాతుహంతా...

Sri Narasimha Ashtakam

శ్రీ నృసింహాష్టకమ్  (Sri Narasimha Ashtakam) శ్రీమదకలఙ్క పరిపూర్ణ! శశికోటి-  శ్రీధర! మనోహర! సటాపటల కాన్త!। పాలయ కృపాలయ! భవాంబుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 1॥ పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకదవానల! పతత్రివర-కేతో!। భావన! పరాయణ! భవార్తిహరయా మాం పాహి కృపయైవ...

Runa Vimochana Narasimha Stotram

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం (Runa Vimochana Narasimha Stotram) దేవతా కార్య సిధ్యర్ధం సభాస్తంభ సముత్భవం శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే లక్ష్మా లింగిత వామాంగం భక్తానాం భయదాయకం శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి...