ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం (Runa Vimochana Narasimha Stotram)

nrusimha swamy stotramదేవతా కార్య సిధ్యర్ధం సభాస్తంభ సముత్భవం
శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే

లక్ష్మా లింగిత వామాంగం భక్తానాం భయదాయకం
శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే

అంత్ర మాలాధరం శంక చక్రాబ్జాయుధ ధారిణం
శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే

స్మరణాత్ సర్వ పాపగ్నమ్ కధ్రుజవిషనాశనం
శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే

సింహనాదెన మహతా దిఘ్ధమ్తి భయ నాశనం
శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే

ప్రహ్లాద వరదం శ్రీశం ధైథ్యెశ్వర విధరిణీం
శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే

క్రూరగ్రహైః పీడితానాం, భక్తానామభయప్రదం
శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే

వేదా వేదాంత యగ్నేశం బ్రహ్మ రుద్రాది వన్దితమ్
శ్రీ నృసింహం మహా వీరం నమామి రుణ ముక్తయే

య ఇధం పాటతే నిత్యం ఋణమోచన సంఘ్నితాం
అనృనీ జయతే సత్యొ ధనం సీగ్రాఃమవాప్నుయాత్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!