శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (Sri Durga Stotram)

విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః |
అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ ||

యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియాం
నందగోపకులేజాతాం మంగళాం కులవర్ధనీమ్ || ౨ ||

కంస విద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయంకరీం
శిలాతట వినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ || ౩ ||

వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్యవిభూషితాం
దివ్యాంబరధరాం దేవిం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ || ౪ ||

భావావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివాం
తాన్వైతారయతే పాపాత్పఠకే గామివ దుర్బలామ్ || ౫ ||

స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయో వివిధైః స్తోత్రసంభవైః
ఆమంత్ర్య దర్శనాకాంక్షీ రాజా దేవీం సహానుజః || ౬ ||

నమోస్తు వరదే కృష్ణే కుమారి బ్రహ్మచారిణి
బాలార్కసదృశాకారే పూర్ణ చంద్రనిభాననే || ౭ ||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రే పీనశ్రోణి పయోధరే
మయూరపింఛవలయే కేయూరాంగదధారిణి || ౮ ||

భాసి దేవి యథా పద్మా నారాయణ పరిగ్రహః
స్వరూపం బ్రహ్మచర్యం చ విశదం తవ ఖేచరి || ౯ ||

కృష్ణచ్ఛవిసమా కృష్ణా సంకర్షణ సమాననా
బిభ్రతీ విపులౌ బాహూ శక్రధ్వజ సముచ్ఛ్రయౌ || ౧౦ ||

పాత్రీ చ పంకజీ ఘంటీ స్త్రీ విశుద్ధా చ యా భువి
పాశం ధనుర్మహాచక్రం వివిధాన్యాయుధాని చ || ౧౧ ||

కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం కర్ణాభ్యాం చ విభూషితా
చంద్రవిస్పర్థినా దేవి ముఖేన త్వం విరాజసే || ౧౨ ||

ముకుటేన విచిత్రేణ కేశబంధేన శోభినా
భుజంగాభోగవాసేన శ్రోణీసూత్రేణ రాజతా || ౧౩ ||

విభ్రాజసే చావబద్ధేన భోగేనేవేహ మందరః
ధ్వజేన శిఖిపింఛానాముచ్ఛ్రితేన విరాజసే || ౧౪ ||

కౌమారం వ్రతమాస్థాయ త్రిదివం పావితం త్వయా
తేన త్వం స్తూయసే దేవి త్రిదశైః పూజ్యసేఽపి చ || ౧౫ ||

త్రైలోక్యరక్షణార్థాయ మహిషాసురనాశిని
ప్రసన్నా మే సురజ్యేష్ఠే దయాం కురు శివా భవ || ౧౬ ||

జయా త్వం విజయా చైవ సంగ్రామే చ జయప్రదా
మమాఽపి విజయం దేహి వరదా త్వం చ సాంప్రతమ్ || ౧౭ ||

వింధ్యే చైవ నగశ్రేష్ఠే తవ స్థానం హి శాశ్వతం
కాళి కాళి మహాకాళి సీధుమాంసపశుప్రియే || ౧౮ ||

కృపానుయాత్రా భూతైస్త్వం వరదా కామచారిణీ
భారావతారే యే చ త్వాం సంస్మరిష్యంతి మానవాః || ౧౯ ||

ప్రణమంతి చ యే త్వాం హి ప్రభాతేతు నరా భువి
న తేషాం దుర్లభం కించిత్ పుత్రతో ధనతోఽపి వా || ౨౦ ||

దుర్గాత్తారయసే దుర్గే తత్త్వం దుర్గా స్మృతా జనైః
కాంతారేష్వవసన్నానాం మగ్నానాం చ మహార్ణవే || ౨౧ ||

దస్యుభిర్వా నిరుద్ధానాం త్వం గతిః పరమా నృణాం
జలప్రతరణే చైవ కాంతారేష్వటవీషు చ || ౨౨ ||

యే స్మరంతి మహాదేవి న చ సీదంతి తే నరాః
త్వం కీర్తిశ్శ్రీః ధృతిస్సిద్ధిః హ్రీర్విద్యా సంతతిర్మతిః || ౨౩ ||

సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా నిద్రా జ్యోత్స్నా కాంతిః క్షమా దయా
నృణాం చ బంధనం మోహం పుత్రనాశం ధనక్షయమ్ || ౨౪ ||

వ్యాధిం మృత్యుం భయం చైవ పూజితా నాశయిష్యసి
సోఽహం రాజ్యాత్పరిభ్రష్టః శరణం త్వాం ప్రసన్నవాన్ || ౨౫ ||

ప్రణతశ్చ యథా మూర్ధ్నా తవ దేవి సురేశ్వరి
త్రాహి మాం పద్మపత్రాక్షి సత్యే సత్యా భవస్య నః || ౨౬ ||

శరణం భవ మే దుర్గే శరణ్యే భక్తవత్సలే
ఏవం స్తుతా హి సా దేవీ దర్శయామాస పాండవమ్ || ౨౭ ||

ఉపగమ్యతు రాజానామిదం వచనమబ్రవీత్
శ్రుణు రాజన్ మహాబాహో మదీయం వచనం ప్రభో || ౨౮ ||

భవిష్యత్యచిరా దేవ సంగ్రామే విజయస్తవ
మమ ప్రసాదాన్నిర్జిత్య హత్వా కౌరవవాహినీమ్ || ౨౯ ||

రాజ్యం నిష్కంటకం కృత్వా భోక్ష్యసే మేదినీం పునః
భాత్రృభిస్సహితో రాజన్ ప్రీతిం ప్రాప్స్యసి పుష్కలామ్ || ౩౦ ||

మత్ప్రసాదాచ్చ తే సౌఖ్యమారోగ్యం చ భవిష్యతి
యే చ సంకీర్తయిష్యంతి లోకే విగతకల్మషాః || ౩౧ ||

తేషాం తుష్టా ప్రదాస్యామి రాజ్యమాయుర్వపుస్సుతం
ప్రవాసే నగరే చాపి సంగ్రామే శత్రుసంకటే || ౩౨ ||

అటవ్యాం దుర్గకాంతారే గహనే జలధౌ గిరౌ
యే స్మరిష్యంతి మాం రాజన్ యథాహం భవతా స్మృతా || ౩౩ ||

న తేషాం దుర్లభం కించిదస్మిన్ లోకే భవిష్యతి
య ఇదం పరమం స్తోత్రం శ్రుణుయాద్వా పఠేత వా || ౩౪ ||

తస్య సర్వాణి కార్యాణి సిద్ధిం యాస్యంతి పాండవాః
మత్ప్రసాదాచ్చవస్సర్వాన్ విరాటనగరే స్థితాన్ || ౩౫ ||

నప్రజ్ఞాన్యంతి కురవో సరా వా తన్నివాసినః
ఇత్యుక్త్వా వరదా దేవీ యుధిష్ఠిరమరిందమం
రక్షాం కృత్వా చ పాండూనాం తత్రైవాంతరధీయత || ౩౬ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!