శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానస పూజ (Sri Subrahmanya Manasa Puja)

శ్రీమన్మేరుధరాధరాధిప మహాసౌభాగ్యసంశోభితే మన్దారద్రుమవాటికాపరివృతే శ్రీస్కన్దశైలేమలే సౌధే హాటకనిర్మితే మణిమయే సన్మణ్టపాభ్యన్తరే బ్రహ్మానన్దఘనం గుహాఖ్యమనఘం సింహాసనం చిన్తయే ॥ ౧॥
మదనాయుతలావణ్యం నవ్యారుణశతారుణం నీలజీమూతచికురం అర్ధేన్దు సదృశాలికం ॥ ౨॥
పుణ్డరీకవిశాలాక్షం పూర్ణచన్ద్రనిభాననం చామ్పేయ విలసంనాసం మన్దహాసాఞ్చితోరసం ॥ ౩॥
గణ్డస్థలచలచ్ఛోత్ర కుణ్డలం చారుకన్ధరం కరాసక్తకనః దణ్డం రత్నహారాఞ్చితోరసం ॥ ౪॥
కటీతటలసద్దివ్యవసనం పీవరోరుకం సురాసురాదికోటీర నీరాజితపదామ్బుజం ॥ ౫॥
నానారత్న విభూషాఢ్యం దివ్యచన్దనచర్చితం సనకాది మహాయోగి సేవితం కరుణానిధిం ॥ ౬॥
భక్తవాఞ్చితదాతారం దేవసేనాసమావృతం తేజోమయం కార్తికేయం భావయే హృదయాంభుజే ॥ ౭॥
ఆవాహయామి విశ్వేశం మహాసేనం మహేశ్వరం తేజస్త్రయాతమకంపీఠం శరజన్మన్ గృహాణభోః ॥ ౮॥
అనవద్యం గృహాణేశ పాద్యమద్యషడానన పార్వతీనన్దనానర్ఘ్యం అర్పయామ్యర్ఘ్యమత్భుతం ॥ ౯॥
ఆచమ్యతామగ్నిజాత స్వర్ణపాత్రోద్యతైర్జలైః పఞ్చామృతరసైః దివ్యైః సుధాసమవిభావితైః ॥ ౧౦॥
దధిక్షీరాజ్యమధుభిః పఞ్చగవ్యైః ఫలోదకైః నానాఫలరసైః దివ్యైః నాళికేరఫలోదకైః ॥ ౧౧॥
దివ్యౌషధిరసైః స్వర్ణరత్నోదకకుశోదకైః హిమాంబుచన్దనరసైః ఘనసారాదివాసితైః ॥ ౧౨॥
బ్రహ్మాణ్డోదరమధ్యస్థ తీర్థైః పరమపావనైః పవనం పరమేశాన త్వాం తీర్థైః స్నాపయామ్యహం ॥ ౧౩॥
సుధోర్మిక్షీరధవళం భస్మనోధూళ్యతావకం సౌవర్ణవాససాకాయాం వేష్టయేభీష్టసిద్ధయే ॥ ౧౪॥
యజ్ఞోపవీతం సుగ़్యానదాయినే తేర్పయేగుహం కిరీటహారకేయూర భూషణాని సమర్పయే ॥ ౧౫॥
రోచనాగరుకస్తూరీ సితాభ్రమసృణాన్వితం గన్ధసారం సురభిలం సురేశాభ్యుపగమ్యతాం ॥ ౧౬॥
రచయే తిలకం ఫాలే గన్ధం మృగమదేనతే అక్షయ్యఫలదానర్ఘాన్ అక్షతానర్పయే ప్రభో ॥ ౧౭॥
కుముదోత్పలకల్హారకమలైః శతపత్రకైః జాతీచమ్పకపున్నాగ వకుళైః కరవీరకైః ॥ ౧౮॥
దూర్వాప్రవాళమాలూర మాచీమరువపత్రకైః అకీటాదిహతైర్నవ్యైః కోమళైస్తుళసీదళైః ॥ ౧౯॥
పావనైశ్చన్ద్రకదళీ కుసుమైర్నన్దివర్ధనైః నవమాలాలికాభిః మల్లికాతల్ల్జైరపి ॥ ౨౦॥
కురణ్డైరపి శమ్యాకైః మన్దారైరతిసున్దరైః అగర్హితైశ్చ బర్హిష్ఠః పాటీదైః పారిజాతకైః ॥ ౨౧॥
ఆమోదకుసుమైరన్యైః పూజయామి జగత్పతిం ధూపోఽయం గృహ్యతాం దేవ ఘానేన్ద్రియ విమోహకం ॥ ౨౨॥
సర్వాన్తరతమోహన్త్రే గుహతే దీపమర్పయే సద్యసమాభృతం దివ్యం అమృతం తృప్తిహేతుకం ॥ ౨౩॥
శాల్యాన్నమత్భుతం నవ్యం గోఘృతం సూపసంగతం కదళీనాళికేరామృధాన్యాద్యుర్వారుకాదిభిః ॥ ౨౪॥
రచితైర్హరితైర్దివ్య ఖచరీభిః సుపర్పటైః సర్వసంస్తారసమ్పూర్ణైః ఆజ్యపక్వైరతిప్రియైః ॥ ౨౫॥
రంభాపనసకూశ్మాణ్డాపూపా నిష్పకన్తకైః విదారికా కారవేల్లపటోలీతగరోన్ముఖైః ॥ ౨౬॥
శాకైబహువిధైరన్యైః వటకైర్వటుసంస్కృతైః ససూపసారనిర్గంయ సరచీసురసేనచ ॥ ౨౭॥
కూశ్మాణ్దఖణ్డకలిత తప్తక్రరసేనచ సుపక్వచిత్రాన్నశతైః లడ్డుకేడ్డుమకాదిభిః ॥ ౨౮॥
సుధాఫలామృతస్యన్దిమణ్డక క్షీరమణ్డకైః మాషాపూపగుళాపూప గోధూమాపూప శార్కరైః ॥ ౨౯॥
శశాంకకిరణోత్భాసి పోళికా శష్కుళీముఖైః భక్ష్యైరన్యైసురుచిరైఃపాయసైశ్చరసాయనైః ॥ ౩౦॥
లేహ్యరుచ్చావచైః ఖణ్డచర్కరాఫాణితాదిభిః గుళోదకైనాళికేరరసైరిక్షురసైరపి ॥ ౩౧॥
కూర్చికాభిరనేకాభిః మణ్డికాభిరుపస్కృతం కదళీచూతపనసగోస్తనీ ఫలరాశిభిః ॥ ౩౨॥
నారంగ శృంగగిబేరైల మరీచైర్లికుచాదిభిః ఉపదంశైః శరఃచన్ద్ర గౌరగోదధిసంగతం ॥ ౩౩॥
జంబీరరసకైసర్యా హింగుసైన్ధవనాగరైః లసతాజలతక్రేణపానీయేన సమాశ్రితం ॥ ౩౪॥
హేమపాత్రేషు సరసం సాంగర్యేణచకల్పితం నిత్యతృప్త జగన్నాథ తారకారే సురేశ్వర ॥ ౩౫॥
నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ కృపయా భక్తవత్సల సర్వలోకైక వరద మృత్యో దుర్దైత్యరక్షసాం ॥ ౩౬॥
గన్ధోదకేన తే హస్తౌ క్షాళయామి షడానన ఏలాలవఙ్గకర్పూర జాతీఫలసుగన్ధిలాం ॥ ౩౭॥
వీటీం సేవయ సర్వేశ చేటీకృతజగత్రయ దత్తేర్నీరాజయామిత్వాం కర్పూరప్రభయానయ ॥ ౩౮॥
పుష్పాఞ్జలిం ప్రదాస్యామి స్వర్ణపుష్పాక్షతైర్యుతం చత్రేణచామరేణాపి నృత్తగీతాదిభిర్గుహ ॥ ౩౯॥
రాజోపచారైఖిలైః సన్తుష్టోభవమత్ప్రభో ప్రదక్షిణం కరోమిత్వాం విశ్వాత్మకనమోఽస్తుతే ॥ ౪౦॥
సహస్రకృత్వో రచయే శిరసా తేభివాదనాం అపరాధసహస్రాణి సహస్వ కరుణాకర ॥ ౪౧॥
నమః సర్వాన్తరస్థాయ నమః కైవల్యహేతవే శ్రుతిశీర్షకగమ్యాయ నమః శక్తిధరాయతే ॥ ౪౨॥
మయూరవాహనస్యేదం మానసం చ ప్రపూజనం యః కరోతి సకృద్వాపి గుహస్తస్య ప్రసీదతి ॥ ౪౩॥ ॥

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మానస పూజ సమాప్తా ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!