శ్రీ హనుమాన్ కవచం (Sri Hanuman Kavacham)

శ్రీ రామచంద్ర ఉవాచ

హనుమాన్ పూర్వతః పాతు దక్షిణే పవనాత్మజః |
అధస్తు విష్ణు భక్తస్తు పాతు మధ్యం చ పావనిః ||
లంకా విదాహకః పాతు సర్వాపద్భ్యో నిరంతరం |
సుగ్రీవ సచివః పాతు మస్తకం వాయునన్దనః ||
భాలం పాతు మహావీరో భృవోర్మధ్యే నిరంతరం |
నేత్రే ఛాయాపహారీ చ పాతు నః ప్లవగేశ్వరః ||
కపోలే కర్ణమూలే చ పాతు శ్రీరామకింకరః |
నాసాగ్రం అంజనీసూనుః పాతు వక్త్రం హరీశ్వరః ||
వాచం రుద్రప్రియః పాతు జిహ్వాం పిఙ్గల లోచనః |
పాతు దేవః ఫాల్గునేష్టః చిబుకం దైత్యదర్పహా ||
పాతు కణ్ఠం చ దైత్యారిః స్కంధౌ పాతు సురార్చితః |
భుజౌ పాతు మహాతేజాః కరౌ చ చరణాయుధః ||
నగరన్ నఖాయుధః పాతు కుక్షౌ పాతు కపీశ్వరః |
వక్షో ముద్రాపహారీ చ పాతు పార్శ్వే భుజాయుధః ||
లంకా నిభంజన: పాతు పృష్ఠదేశే నిరంతరం |
నాభిం చ రామదూతస్తు కటిం పాత్వనిలాత్మజః ||
గుహ్యం పాతు మహాప్రాఙ్యో లింగం పాతు శివప్రియః |
ఊరూ చ జానునీ పాతు లంకాప్రసాద భంజనః ||
జంఘె పాతు కపిశ్రేష్ఠోః గుల్ఫౌ పాతు మహాబలః |
అచలోద్ధారకః పాతు పాదౌ భాస్కర సన్నిభః ||
అఙ్గాన్యమిత సత్వాఢ్యః పాతు పాదరఙ్గులీస్తథా |
సర్వాంగాని మహాశూరః పాతు రోమాణి చాక్మవిత్ ||
హనుమత్ కవచం యస్తు పఠేద్ విద్వాన్ విచక్షణః |
స ఏవ పురుషశ్రేష్ఠో భుక్తిం ముక్తిం చ విన్దతి ||
త్రికాలమేకకాలం వా పఠేన్ మాసత్రయం నరః |
సర్వాన్ రిపూన్ క్షణాన్ జిత్వా స పుమాన్ శ్రియమాప్నుయాత్ ||
ఇతి శ్రీ శతకోటిరామచరితాంతర్గత శ్రీమదానన్దరామాయణే వాల్మికీయే మనోహరకాణ్డే
శ్రీ హనుమత్కవచం సంపూర్ణం |

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!