Home » Stotras » Sri Sai Baba Mahima Stotram

Sri Sai Baba Mahima Stotram

శ్రీ సాయిబాబా మహిమ స్తోత్రం (Sri Sai Baba Mahima Stotram)

సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుం
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౧ ||

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీఢ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ధ్యాన గమ్యం
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౨ ||

భవాంభోధిమగ్నార్దితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం
సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౩ ||

సదా నింబవృక్షస్య మూలాధివాసాత్
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతం
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౪ ||

సదా కల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవాం
నృణాం కుర్వతాం భుక్తి ముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౫ ||

అనేకా శృతా తర్క్య లీలా విలాసైః
సమావిష్కృతేశాన భాస్వత్ప్రభావం
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౬ ||

సతాం విశ్రమారామమేవాభిరామం
సదాసజ్జనైః సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్త భద్రప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౭ ||

అజన్మాద్యమేకం పరబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణం
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోఽహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ || ౮ ||

Sri Bhairava Thandava Stotram

श्री भैरव तांण्डव स्तोत्रम् (Sri Bhairava Thandava Stotram) अथ भैरव तांण्डव स्तोत्र ॐ चण्डं प्रतिचण्डं करधृतदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरम् । लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरम् ।। डमरुध्वनिशंखं तरलवतंसं मधुरहसन्तं लोकभरम् ।...

Sri Shyamala Navaratna Malika Stotram

శ్రీ శ్యామల నవరత్న మాలికా (Sri Shyamala Navaratna malika Stotram) ధ్యానశ్లోకం కచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం కుశేశయనివేశినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీం | మదాలసగతిప్రియాం మనసిజారిరాజ్యశ్రియం మతంగకులకన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే || కుందముకులాగ్రదంతాం కుంకుమపంకేన లిప్తకుచభారాం | ఆనీలనీలదేహామంబామఖిలాండనాయికాం వందే || అథ స్తోత్రం ఓంకారపంజరశుకీముపనిషదుద్యానకేలికలకంఠీం...

Sri Anjaneya Swamy Stotram

శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రమ్ (Sri Anjaneya Swamy Stotram) రంరంరం రక్త వర్ణం దినకరవదనం తీక్షదంష్ట్రాకరాళం రంరంరం రమ్య తేజం గిరిచలనకరం కీర్తిపంచాది వక్త్రం రంరంరం రాజయోగం సకల శుభనిధిం సప్త భేతాళం భేద్యం రం రం రం రాక్షసాంతం సకల...

Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali

శ్రీ మహాలక్ష్మీ అక్షరమాలికా నామావళి (Sri Mahalakshmi Aksharamalika Namavali) అశేషజగదీశిత్రి అకించన మనోహరే అకారాదిక్షకారాంత నామభిః పూజయామ్యహం సర్వమంగలమాంగల్యే సర్వాభీష్టఫలప్రదే త్వయైవప్రేరితో దేవి అర్చనాం కరవాణ్యహం సర్వ మంగలసంస్కారసంభృతాం పరమాం శుభాం హరిద్రాచూర్ణ సంపన్నాం అర్చనాం స్వీకురు స్వయం ఓం...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!