శ్రీ కేతు కవచం (Sri Ketu Kavacham)

ధ్యానం

కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ |
ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ || 1 ||

చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః |
పాతు నేత్రే పింగలాక్షః శ్రుతీ మే రక్తలోచనః || 2 ||

ఘ్రాణం పాతు సువర్ణాభశ్చిబుకం సింహికాసుతః |
పాతు కంఠం చ మే కేతుః స్కంధౌ పాతు గ్రహాధిపః || 3 ||

హస్తౌ పాతు సురశ్రేష్ఠః కుక్షిం పాతు మహాగ్రహః |
సింహాసనః కటిం పాతు మధ్యం పాతు మహాసురః || 4 ||

ఊరూ పాతు మహాశీర్షో జానునీ మే‌உతికోపనః |
పాతు పాదౌ చ మే క్రూరః సర్వాంగం నరపింగలః || 5 ||

ఫలశ్రుతిః

య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వరోగవినాశనమ్ |
సర్వశత్రువినాశం చ ధారణాద్విజయీ భవేత్ || 6 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే కేతుకవచం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!