శ్రీ దుర్గాష్టకం (Sri Durgashtakam)

Sri Durga devi Ashtakamఉద్వపయతునశ్శక్తి – మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్‌
తత్వం యస్యమాహత్సూక్ష్మం – మానన్దోవేతి సంశయః || 1 ||

జ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం – స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా
యదిస్వ స్య స్వరూపేణ – వైశిష్య్యమనవస్దీతిః || 2 ||

దుర్గే భర్గ సంసర్గే – సర్వభూతాత్మవర్తనే
నిర్మమేనిర్మలేనిత్యే – నిత్యానందపదేశివా || 3 ||

శివాభవాని రుద్రాణి – జీవాత్మపరిశోధినీ!
అమ్బా అమ్బిక మాతంగీ – పాహిమాం పాహిమాం శివా || 4 ||

దృశ్యతేవిషయాకారా – గ్రహణే స్మరణే చధీః
ప్రజ్ఞావిషయ తాదాత్మ్య – మేవం సాక్షాత్‌ ప్రదృశ్యతే || 5 ||

పరిణామో యథా స్వప్నః – సూక్ష్మస్యస్థూలరూపతః
జాగ్రత్‌ ప్రపఞ్చ ఏషస్యా -త్తథేశ్వర మహాచితః || 6 ||

వికృతి స్సర్వ భూతాని – ప్రకృతిర్దుర్గదేవతా
సతః పాదస్తయోరాద్యా – త్రిపాదీణియతేపరా || 7 ||

భూతానామాత్మనస్సర్గే – సంహృతౌచతథాత్మని
ప్రభవే ద్దేవతా శ్రేష్ఠా – సఙ్కల్పానారా యథామతిః || 8 ||

ఫలశ్రుతి
యశ్చాష్టక మిదం పుణ్యం – పాత్రరుత్థాయ మానవః
పఠేదనన్యయా భక్త్యా – సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్‌

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!