శ్రీ రంగనాథా అష్టకం (Sri Ranganatha Ashtakam)

పద్మాదిరాజే గురుదౌదిరాజే విరచరాజే సుర రాజరాజే |
త్రైలోక్య రాజే అఖిల రాజరాజే శ్రీ రంగరాజే నమతా నమామి || 1 ||

శ్రీ చిత్తశాయీ భజగేంద్రశాయీ, నాదార్కశాయీ, ఫణిభోగశాయీ
అంబోదిశాయీ, వతత్రశాయీ, శ్రీ రంగరాజే నమతా నమామి || 2 ||

లక్ష్మీనివాసే జగతాంనివాసే హృద్పద్మవాసే రవిబింబవాసే |
శేషాద్రివాసే అఖిలలోకవాసే, శ్రీ రంగరాజే నమతా నమామి || 3 ||

నీలంబువార్నే భుజపూర్ణ కర్ణే కర్ణాంతనేత్రే కమలాకలత్రే
శ్రీ వల్లిరంగే జితమల్గరంగే శ్రీ రంగరంగే నమతా నమామి || 4 ||

బ్రహ్మాదివంద్యే జగదేక వంద్యే రంగే ముకుందే,ముదితారవిందే |
గోవిందదేవ అఖిలదేవదేవే శ్రీరంగ దేవే నమతా నమామి || 5 ||

అనంతరూపే నిజభోధరూపే భక్తిస్వరూపే శృతిమూర్తిరూపే |
శ్రీకాంతి రూపే రమణీయరూపే శ్రీ రంగ రూపేనమతా నమామి || 6 ||

కర్మప్రమాదే నరకప్రమాదే భక్తిప్రమాదే జగతాధిగాదే |
అనాధనాథే జగదేకనాథే శ్రీ రంగనాథే నమతా నమామి || 7 ||

అమోఘనిద్రే జగదేక నిద్రే విధాహ్యనిద్రే విషయా సముద్రే |
శ్రీ యోగనిద్రే శ్రీ రంగనిద్రే శ్రీ రంగనాధే నమతా నమామి || 8 ||

శ్రీ రంగనాథ అష్టకం మిదం పుణ్యం ప్రాతఃకాలే పఠేన్నరః కోటి జన్మకృతం పాపం తత్క్షణేన వినశ్యతి

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!