శ్రీ సదాశివాష్టకం (Sri Sadashiva Ashtakam)

సదా ఇందుమౌళిం సదా జ్ఞానగమ్యం
సదా చిత్ప్రకాశం సదా నిర్వికారం
సదానందరూపం సదా వేదవేద్యం
సదా భక్తమిత్రం సదా కాలకాలం
భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 1 ||

సదా నీలకంఠం సదా విశ్వవంద్యం
సదా శూలపాణిం సదా నిర్వికల్పం
సదా దుర్నిరీక్ష్యం సదా భస్మదిగ్ధం
సదా వాగ్విశుద్ధం సదా ధ్యానమగ్నం
భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 2 ||

సదా పంచవక్త్రం సదా లింగరూపం
సదా అష్టమూర్తిం సదాద్యంతరహితం
సదా పాపనాశం సదా శైలవాసం
సదార్ద్రచిత్తం సదా భూతనాధం
భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 3 ||

సదా శాంతమూర్తిం సదా నిరాభాసం
సదా మార్గబంధుం సదా నాదమధ్యం
సదా దీనపాలం సదా లోకరక్షం
సదా దేవదేవం సదా కామరాజం
భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 4 ||

సదా మోహధ్వాంతం సదా భవ్యతేజం
సదా వైద్యనాధం సదా జ్ఞానబీజం
సదా పరమహంసం సదా వజ్రహస్తం
సదా వేదమూలం సదా విశ్వనేత్రం
భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 5 ||

సదా ప్రాణబంధుం సదా నిశ్చయాత్మం
సదా నిర్విశేషం సదా నిర్విచారం
సదా దేవశ్రేష్ఠం సదా ప్రణవతత్త్వం
సదా వ్యోమకేశం సదా నిత్యతృప్తం
భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 6 ||

సదా సహస్రాక్షం సదా వహ్నిపాణిం
సదా ఆశుతోషం సదా యోగనిష్ఠం
సదా బోధరూపం సదా శుద్ధసత్త్వం
సదా స్థాణురూపం సదార్ధదేహం
భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 7 ||

సదా మోక్షద్వారం సదా నాట్యసారం
సదా ప్రజ్ఞధామం సదా నిర్వికల్పం
సదా స్వతస్సిద్ధం సదా అద్వితీయం
సదా నిరుపమానం సదా అక్షరాత్మం
భజే సంతతం శంకరం పార్వతీశం || 8 ||

సర్వం శ్రీ సదాశివ చరణారవిందార్పణమస్తు

ఇతి శ్రీ సదాశివ అష్టకం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!