శ్రీ యంత్రోద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం (Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram)

నమామి దూతం రామస్య, సుఖదం చ సురద్రుమం
పీనవృత్త మహాబాహుం, సర్వశత్రు నివారణం || 1 ||

నానారత్న సమాయుక్తం, కుండలాది విరాజితం
సర్వదాభీష్ట దాతారం, సతాం వై దృడమాహవే || 2 ||

వాసినం చక్రతీర్థస్య దక్షిణస్థ గిరౌ సదా
తుంగాంబోధి తరంగస్య, వాతేన పరిశోబితే || 3 ||

నానాదేశ గతైః సిధ్భిః సేవ్య మానం నృపోత్తమైః
దూపదీపాది నైవేద్యైః పంచఖాద్వైశ్చ శక్తితః || 4 ||

భజామి శ్రీహనుమంతం, హేమకాంతి సమప్రభం ౹
వ్యాసతీర్థ యతీంద్రాణాం, పూజితాం ప్రణిధానతః || 5 ||

త్రివారం య పఠేన్నిత్యం, స్తోత్రం భక్త్యాద్విజోత్తమః ౹
వాంఛితం లభతేఽభీష్టం, షణ్మాసాభ్యంత రఖులుం || 6 ||

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం, యశార్థీ లభతే యశః ౹
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం, ధనార్థీ లభతే ధనం || 7 ||

సర్వదా మంస్తు సందేహః, హరిః సాక్షీ జగత్పతిః ౹
యః కరోత్యత్ర సందేహం, స యాతి నరకం ధ్రువం || 8 ||

ఇతి శ్రీ వ్యాసరాజ విరచిత యంత్రోద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram in Sanskrit

नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं ।
पीन वृत्त महाबाहुं सर्वशत्रु निवारणं || 1 ||

नानारत्न समायुक्त कुंडलादि विराजितं।
सर्वदाभीष्ट दातारं सतां वै दृढमाहवे || 2 ||

वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थ गिरौ सदा।
तुंगांबोधि तरंगस्य वातेन परिशोभिते || 3 ||

नाना देशागतै: सध्भि: सेव्यमानं नृपोत्तमै:।
धूप दीपादि नैवेद्यै: पंच खाद्यैश्च शक्तित: || 4 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!