శౌనక మహర్షి విరచిత గర్భరక్షాంభికా స్తోత్రం (Garbha Rakshambika Stotram)

శౌనక మహర్షి విరచిత శ్రీ గర్భరక్షా స్తోత్రం 

ఏహ్యేహి భగవాన్ బ్రహ్మన్ ప్రజా కర్తా, ప్రజా పతే
ప్రగృహ్షీణివ బలిం చ ఇమం ఆపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 1 ||

అశ్వినీ దేవ దేవేసౌ ప్రగృహ్ణీతం బలిం ద్విమం
సాపత్యాం గర్భిణీం చ ఇమం చ రక్షతాం పూజ యనయా || 2||

రుద్రాశ్చ ఏకాదశ ప్రోక్తా ప్రగృహనంతు బలిం ద్విమం
యుష్మాకం ప్రీతయే వృతం నిత్యం రక్షతు గర్భిణీం || 3||

ఆదిత్య ద్వాదశ ప్రోక్తా ప్రగ్రహ్ణీత్వం బలిం ద్విమం
యుష్మాగం తేజసాం వృధ్య నిత్యం రక్షత గర్భిణీం || 4 ||

వినాయక గణాధ్యక్షా శివ పుత్రా మహా బల
ప్రగ్రహ్ణీష్వ బలిం చ ఇమం సపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 5||

స్కంద షణ్ముఖ దేవేశా పుత్ర ప్రీతి వివర్ధన
ప్రగ్రహ్ణీష్వ బలిం చ ఇమం సపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 6||

ప్రభాస, ప్రభవశ్శ్యామా ప్రత్యూషో మరుత నల దృవూ ధురా ధురశ్చైవ
వసవోష్టౌ ప్రకీర్తితా ప్రగ్రహ్ణీత్వం బలిం చ ఇమం నిత్యం రక్ష గర్భిణీం || 7 ||

పితుర్ దేవీ పితుశ్రేష్టే బహు పుత్రీ మహా బలే భూత శ్రేష్టే, నిశావాసే
నిర్వృతే, శౌనక ప్రియే ప్రగ్రహ్ణీష్వ బలించ ఇమం సపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 8||

రక్ష రక్ష మహాదేవ, భక్తానుగ్రహకారక
పక్షి వాహన గోవిందా సపత్యాం రక్ష గర్భిణీం || 9 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!