Home » Sri Shiva » Shiva Mahima Stotram

Shiva Mahima Stotram

శివ మహిమ స్తోత్రమ్ (Shiva Mahima Stotram)

మహేశానన్తాద్య త్రిగుణరహితామేయవిమల
స్వరాకారాపారామితగుణగణాకారినివృతే |
నిరాధారాధారామరవర నిరాకార పరమ
ప్రభాపూరాకారావర పర నమో వేద్య శివ తే ||౧||

నమో వేదావేద్యాఖిలజగదుపాదాన నియతం
స్వతన్త్రాసామాన్తానవధుతినిజాకారవిరతే |
నివర్తన్తే వాచః శివభజనమప్రాప్య మనసా
యతోఽశక్తాః స్తోతుం సకృదపి గుణాతీత శివ తే ||౨||

త్వదన్యద్వస్త్వేకం నహి భవ సమస్తత్రిభువనే
విభుస్త్వం విశ్వాత్మా న చ పరమమస్తీశ భవతః |
ధ్రువం మాయాతీతస్త్వమసి సతతం నాత్ర విషయో న తే
కృత్యం సత్యం క్వచిదపి విపర్యేతి శివ తే ||౩||

త్వయైవేమం లోకం నిఖిలమమలం వ్యాప్య సతతం
తథైవాన్యాం లోకస్థితిమనఘ దేవోత్తమ విభో |
త్వయైవైతత్సృష్టం జగదఖిలమీశాన భగవ-
న్విలాసోఽయం కశ్చిత్తవ శివ నమో వేద్య శివ తే ||౪||

జగత్సృష్టేః పూర్వం యదభవదుమాకాన్త సతతం
త్వయా లీలామాత్రం తదపి సకలం రక్షితమభూత్ ||
తదేవాగ్రే భాలప్రకటనయనాద్భుతకరా-
జ్జగద్దగ్ధ్వా స్థాస్యస్యజ హర నమో వేద్య శివ తే ||౫||

విభూతీనామన్తో భవ న భవతో భూతివిలస-
న్నిజాకార శ్రీమన్న గుణగణసీమాప్యవగతా |
అతద్వ్యావృత్యాఽద్ధా త్వయి సకలవేదాశ్చ చకితా
భవన్త్యేవాసామప్రకృతిక నమో ధర్ష శివ తే ||౬||

విరాడ్ర్రూపం యత్తే సకలనిగమాగోచరమభూ-
త్తదేవేదం రూపం భవతి కిమిదం భిన్నమథవా |
న జానే దేవేశ త్రినయన సురారాధ్యచరణ
త్వమోఙ్కారో వేదస్త్వమసి హి నమోఽఘోర శివ తే ||౭||

యదన్తస్తత్వజ్ఞా మునివరగణా రూపమనఘం
తవేదం సఞ్చిన్త్య స్వమనసి సదాసన్నవిహతాః |
యయుర్దివ్యానన్దం తదిదమథవా కిం తు న తథా
కిమేతజ్జానేఽహం శరణద నమః శర్వ శివ తే ||౮||

తథా శక్త్యా సృష్ట్వా జగదథ చ సంరక్ష్య బహుధా
తతః సంహౄత్యైతన్నివసతి తదాధారమథవా |
ఇదం తే కిం రూపం నిరుపమ న జానే హర విభో
విసర్గః కో వా తే తమపి హి నమో భవ్య శివ తే ||౯||

తవానన్తాన్యాహుః శుచిపరమరూపాణి నిగమా-
స్తదన్తర్భూతం సత్సదసదనిరుక్తం పదమపి |
నిరుక్తం ఛన్దోభిర్నిలయనమిదం వానిలయనం
న విజ్ఞాతం జ్ఞాతం సకృదపి నమో జ్యేష్ఠ శివ తే ||౧౦||

తవాభూత్సత్యం చానృతమపి చ సత్యం కృతమభూదృతం
సత్యం సత్యం తదపి చ యథా రూపమఖిలమ్ |
యతః సత్యం సత్యం శమమపి సమస్తం తవ విభో
కృతం సత్యం సత్యానృతమపి నమో రుద్ర శివ తే ||౧౧||

తవామేయం మేయం యదపి తదమేయం విరచితం
న వామేయం మేయం రచితమపి మేయం విరచితుమ్ |
న మేయం మేయం తే న ఖలు పరమేయం పరమయం
న మేయం న నామేయం వరమపి నమో దేవ శివ తే ||౧౨||

తవాహారం హారం విదితమవిహారం విరహసం
నవాహారం హారం హర హరసి హారం న హరసి |
న వాహారం హారం పరతరవిహారం పరతరం
పరం పారం జానే నహి ఖలు నమో విశ్వశివ తే ||౧౩||

యదేతత్తత్త్వం తే సకలమపి తత్త్వేన విదితమ్
న తే తత్త్వం తత్త్వం విదితమపి తత్త్వేన విదితమ్ |
న చైతత్తత్త్వం చేన్నియతమపి తత్త్వం కిము భవే
న తే తత్త్వం తత్త్వం తదపి చ నమో వేద్య శివ తే ||౧౪||

ఇదం రూపం రూపం సదసదమలం రూపమపి చే-
న్న జానే రూపం తే తరతమవిభిన్నం పరతరమ్ |
యతో నాన్యద్రూపం నియతమపి వేదైర్నిగదితం
న జానే సర్వాత్మన్ క్వచిదపి నమోఽనన్త శివ తే ||౧౫||

ంఅహద్భూతం భూతం యదపి న చ భూతం తవ విభో
సదా భూతం భూతం కిము న భవతో భూతవిషయే |
యదాభూతం భూతం భవతి హి న భవ్యం భగవతో
భవాభూతం భావ్యం భవతి న నమో జ్యేష్ఠ శివ తే ||౧౬||

వశీభూతా భూతా సతతమపి భూతాత్మకతయా
న తే భూతా భూతాస్తవ యదపి భూతా విభుతయా |
యతో భూతా భూతాస్తవ తు న హి భూతాత్మకతయా
న వా భూతా భూతాః క్వచిదపి నమో భూత శివ తే ||౧౭||

న తే మాయామాయా సతతమపి మాయామయతయా
ధ్రువం మాయామాయా త్వయి వర న మాయామయమపి |
యదా మాయామాయా త్వయి న ఖలు మాయామయతయా
న మాయామాయా వా పరమయ నమస్తే శివ నమః ||౧౮||

యతన్తః సంవేద్యం విదితమపి వేదైర్న విదితం
న వేద్యం వేద్యం చేన్నియతమపి వేద్యం న విదితమ్ |
తదేవేదం వేద్యం విదితమపి వేదాన్తనికరైః
కరావేద్యం వేద్యం జితమితి నమోఽతర్క్య శివ తే ||౧౯||

శివం సేవ్యం భావం శివమతిశివాకారమశివం
న సత్యం శైవం తచ్ఛివమితి శివం సేవ్యమనిశమ్ |
శివం శాన్తం మత్వా శివపరమతత్త్వం శివమయం
న జానే రూపత్వం శివమితి నమో వేద్య శివ తే ||౨౦||

యదజ్ఞాత్వా తత్త్వం సకలమపి సంసారపతితం
జగజ్జన్మావృత్తిం దహతి సతతం దుఃఖనిలయమ్ |
యదేతజ్జ్ఞాత్వైవావహతి చ నివృత్తిం పరతరాం
న జానే తత్తత్త్వం పరమితి నమో వేద్య శివ తే ||౨౧||

న వేదం యద్రూపం నిగమవిషయం మఙ్గళకరం
న దృష్టం కేనాపి ధ్రువమితి విజానే శివ విభో |
తతశ్చిత్తే శంభో నహి మమ విషాదో‍ఽఘవికౄత్తిః
ప్రయత్నల్లబ్ధేఽస్మిన్న కిమపి నమః పూర్ణ శివ తే ||౨౨||

తవాకర్ణ్యాగూఢం యదపి పరతత్త్వం శ్రుతిపరం
తదేవాతీతం సన్నయనపదవీం నాత్ర తనుతే |
కదాచిత్కిఞ్చిద్వా స్ఫురతి కతిధా చేతసి తవ
స్ఫురద్రూపం భవ్యం భవహర పరావేద్య శివ తే ||౨౩||

త్వమిన్దుర్భానుస్త్వం హుతభుగసి వాయుశ్చ సలిలం
త్వమేవాకాశోఽసి క్షితిరసి తథాఽఽత్మాఽసి భగవన్ |
తతః సర్వాకారస్త్వమసి భవతో భిన్నమనఘాన్న
తత్సత్యం సత్యం త్రినయన నమోఽనన్త శివ తే ||౨౪||

విధుం ధత్సే నిత్యం శిరసి మృదుకణ్ఠోఽపి గరళం
నవం నాగాహారం భసితమమలం భాసురతనుమ్ |
కరే శూలం భాలే జ్వలనమనిశం తత్కిమితి తే
న తత్త్వం జానేఽహం భవహర నమః కుర్ప శివ తే ||౨౫||

తవాపాఙ్గః శుద్ధో యది భవతి భవ్యే శుభకరః
కదాచిత్త్కస్మింశ్చిల్లధుతరనరే విప్రభవతి |
స ఏవైతాల్లోకాన్ రచయితుమలం సాపి చ మహాన్-
కృపాధారోఽయం సుకయతి నమోఽనన్త శివ తే ||౨౬||

భవన్తం దేవేశం శివమితరగీర్వాణసదృశం
ప్రమాదాద్యః కశ్చిద్యది యదపి చిత్తేఽపి మనుతే |
స దుఃఖం లబ్ధ్వాఽన్తే నరకమపి యాతి ధ్రువమిదం
ధ్రువం దేవారాధ్యామితగుణ నమోఽనన్త శివ తే ||౨౭||

ప్రదోషే రత్నాఢ్యే మృదులతరసింహాసనవరే
భవానీమారూఢామసకృదపి సంవీక్ష్య భవతా |
కృతం సమ్యఙ్నాఠ్యం ప్రథితమితి వేదోఽపి భవతి
ప్రభావః కో వాఽయం తవ హర నమో దీప శివ తే ||౨౮||

శ్మశానే సఞ్చారః కిము శివ న తే క్వాపి గమనం
యతో విశ్వం వ్యాప్యాఖిలమపి సదా తిష్ఠతి భవాన్ |
విభుం నిత్యం శుద్ధం శివముపహతం వ్యాపకమితి
శ్రుతిః సాక్షాద్వక్తి త్వయమపి నమః శుద్ధ శివ తే ||౨౯||

ధనుర్మేరుః శేషో ధనువరగుణో యానమవని-
స్తవైవేదం చక్రం నిగమనికరా వాజినికరాః |
పురోలక్ష్యం యన్తా విధిరిపుహరిశ్చేతి నిగమః
కిమేవం త్వన్వేష్యో నిగదతి నమః పూర్ణ శివ తే ||౩౦||

మృదుః సత్త్వం త్వేతద్భవమనఘయుక్తం చ రజసా
తమోయుక్తం శుద్ధం హరమపి శివం నిష్కళమితి |
వదత్యేకో వేదస్త్వమసి తదుపాస్యం ధ్రువమిదం
త్వమోఙ్కరాకారో ధ్రువమితి నమోఽనన్త శివ తే ||౩౧||

జగత్సుప్తిం బోధం వ్రజతి భవతో నిర్గతమపి
ప్రవృత్తిం వ్యాపరం పునరపి సుషుప్తిం చ సకలమ్ |
త్వదన్యం త్వత్ప్రేక్ష్యం వ్రజతి శరణం నేతి నిగమో
వదత్యద్ధా సర్వః శివ ఇతి నమః స్తుత్య శివ తే ||౩౨||

త్వమేవాలోకానామధిపతిరుమానాథ జగతాం శరణ్యః
ప్రాప్యస్త్వం జలనిధిరివానన్తపయసామ్ |
త్వదన్యో నిర్వాణం తట ఇతి చ నిర్వాణయతిరప్యతః
సర్వోత్కృష్టస్త్వమసి హి నమో నిత్య శివ తే ||౩౩||

తవైవాంశో భానుస్తపతి విధురప్యేతి పవనః
పవత్యేషోఽగ్నిశ్చ జ్వలతి సలిలం చ ప్రవహతి |
తవాజ్ఞాకారిత్వం సకలసురవర్గస్య సతతమ్
త్వమేక: స్వాతన్త్ర్యం వహసి హి నమోఽనన్త శివ తే ||౩౪||

స్వతన్త్రోఽయం సోమః సకలభువనైకప్రభురయం
నియన్తా దేవానామపి హర నియన్తాసి న పరః |
శివః శుద్ధా మాయారహిత ఇతి వేదోఽపి వదతి
స్వయం తామాశాస్య త్రయహర నమోఽనన్త శివ తే ||౩౫||

నమో రుద్రానన్తామరవర నమః శఙ్కర విభో
నమో గౌరీనాథ త్రినయన శరణ్యాఙ్ఘ్రికమల |
నమః శర్వః శ్రీమన్ననఘ మహదైశ్వర్యనిలయ
స్మరారే పాపారే జయ జయ నమః సేవ్య శివ తే || ౩౬||

మహాదేవామేయానఘగుణగణప్రామవసత-
న్నమో భూయో భూయః పునరపి నమస్తే పునరపి |
పురారాతే శంభో పునరపి నమస్తే శివ విభో
నమో భూయో భూయః శివ శివ నమోఽనన్త శివ తే ||౩౭||

కదాచిద్గణ్యన్తే నిబిడనియతవృష్టికణికాః
కదాచిత్తత్క్షేత్రాణ్యపి సికతలేశం కుశలినా |
అనన్తైరాకల్పం శివ గుణగణశ్చారురసనై-
ర్న శక్యం తే నూనం గణయితుముషిత్వాఽపి సతతమ్ ||౩౮||

మయా విజ్ఞాయైషాఽనిశమపి కృతా జేతుమనసా
సకామేనామేయా సతతమపరాధా బహువిధాః |
త్వయైతే క్షన్తవ్యాః క్వచిదపి శరీరేణ వచసా
కృతైర్నైతైర్నూనం శివ శివ కృపాసాగర విభో ||౩౯||

ప్రమాదాద్యే కేచిద్వితతమపరాధా విధిహతాః
కృతాః సర్వే తేఽపి ప్రశమముపయాన్తు స్ఫుటతరమ్ |
శివః శ్రీమచ్ఛమ్భో శివశివ మహేశేతి చ జపన్
క్వచిల్లిఙ్గాకారే శివ హర వసామి స్థిరతరమ్ ||౪౦||

ఇతి స్తుత్వా శివం విష్ణుః ప్రణమ్య చ ముహుర్ముహుః |
నిర్విణ్ణో న్యవసన్నూనం కృతాఞ్జలిపుటః స్థిరమ్ ||౪౧||

తదా శివః శివం రూపమాదాయోవాచ సర్వగః |
భీషయన్నఖిలాన్భూతాన్ ఘనగమ్భీరయా గిరా ||౪౨||

మదీయం రూపమమలం కథం జ్ఞేయం భవాదృశైః |
యత్తు వేదైరవిజ్ఞాతమిత్యుక్త్వాఽన్తర్దధే శివః ||౪౩||

తతః పునర్విధిస్తత్ర తపస్తప్తుం సమారభత్ |
విష్ణుశ్చ శివతత్త్వస్య జ్ఞానార్థమతియత్నతః ||౪౪||

తాదృశీ శివ మే వాచ్ఛా పూజాయిత్వా వదామ్యహమ్ |
నాన్యో మయాఽర్చ్యో దేవేషు వినా శంభుం సనాతనమ్ || ౪౫||

త్వయాపి శాఙ్కరం లిఙ్గం పూజనీయం ప్రయత్నతః |
విహాయైవాన్యదేవానాం పూజనం శేష సర్వదా ||౪౬||

ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే విష్ణువిరచితం శివమహిమస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!