శివ మహిమ స్తోత్రమ్ (Shiva Mahima Stotram)

మహేశానన్తాద్య త్రిగుణరహితామేయవిమల
స్వరాకారాపారామితగుణగణాకారినివృతే |
నిరాధారాధారామరవర నిరాకార పరమ
ప్రభాపూరాకారావర పర నమో వేద్య శివ తే ||౧||

నమో వేదావేద్యాఖిలజగదుపాదాన నియతం
స్వతన్త్రాసామాన్తానవధుతినిజాకారవిరతే |
నివర్తన్తే వాచః శివభజనమప్రాప్య మనసా
యతోఽశక్తాః స్తోతుం సకృదపి గుణాతీత శివ తే ||౨||

త్వదన్యద్వస్త్వేకం నహి భవ సమస్తత్రిభువనే
విభుస్త్వం విశ్వాత్మా న చ పరమమస్తీశ భవతః |
ధ్రువం మాయాతీతస్త్వమసి సతతం నాత్ర విషయో న తే
కృత్యం సత్యం క్వచిదపి విపర్యేతి శివ తే ||౩||

త్వయైవేమం లోకం నిఖిలమమలం వ్యాప్య సతతం
తథైవాన్యాం లోకస్థితిమనఘ దేవోత్తమ విభో |
త్వయైవైతత్సృష్టం జగదఖిలమీశాన భగవ-
న్విలాసోఽయం కశ్చిత్తవ శివ నమో వేద్య శివ తే ||౪||

జగత్సృష్టేః పూర్వం యదభవదుమాకాన్త సతతం
త్వయా లీలామాత్రం తదపి సకలం రక్షితమభూత్ ||
తదేవాగ్రే భాలప్రకటనయనాద్భుతకరా-
జ్జగద్దగ్ధ్వా స్థాస్యస్యజ హర నమో వేద్య శివ తే ||౫||

విభూతీనామన్తో భవ న భవతో భూతివిలస-
న్నిజాకార శ్రీమన్న గుణగణసీమాప్యవగతా |
అతద్వ్యావృత్యాఽద్ధా త్వయి సకలవేదాశ్చ చకితా
భవన్త్యేవాసామప్రకృతిక నమో ధర్ష శివ తే ||౬||

విరాడ్ర్రూపం యత్తే సకలనిగమాగోచరమభూ-
త్తదేవేదం రూపం భవతి కిమిదం భిన్నమథవా |
న జానే దేవేశ త్రినయన సురారాధ్యచరణ
త్వమోఙ్కారో వేదస్త్వమసి హి నమోఽఘోర శివ తే ||౭||

యదన్తస్తత్వజ్ఞా మునివరగణా రూపమనఘం
తవేదం సఞ్చిన్త్య స్వమనసి సదాసన్నవిహతాః |
యయుర్దివ్యానన్దం తదిదమథవా కిం తు న తథా
కిమేతజ్జానేఽహం శరణద నమః శర్వ శివ తే ||౮||

తథా శక్త్యా సృష్ట్వా జగదథ చ సంరక్ష్య బహుధా
తతః సంహౄత్యైతన్నివసతి తదాధారమథవా |
ఇదం తే కిం రూపం నిరుపమ న జానే హర విభో
విసర్గః కో వా తే తమపి హి నమో భవ్య శివ తే ||౯||

తవానన్తాన్యాహుః శుచిపరమరూపాణి నిగమా-
స్తదన్తర్భూతం సత్సదసదనిరుక్తం పదమపి |
నిరుక్తం ఛన్దోభిర్నిలయనమిదం వానిలయనం
న విజ్ఞాతం జ్ఞాతం సకృదపి నమో జ్యేష్ఠ శివ తే ||౧౦||

తవాభూత్సత్యం చానృతమపి చ సత్యం కృతమభూదృతం
సత్యం సత్యం తదపి చ యథా రూపమఖిలమ్ |
యతః సత్యం సత్యం శమమపి సమస్తం తవ విభో
కృతం సత్యం సత్యానృతమపి నమో రుద్ర శివ తే ||౧౧||

తవామేయం మేయం యదపి తదమేయం విరచితం
న వామేయం మేయం రచితమపి మేయం విరచితుమ్ |
న మేయం మేయం తే న ఖలు పరమేయం పరమయం
న మేయం న నామేయం వరమపి నమో దేవ శివ తే ||౧౨||

తవాహారం హారం విదితమవిహారం విరహసం
నవాహారం హారం హర హరసి హారం న హరసి |
న వాహారం హారం పరతరవిహారం పరతరం
పరం పారం జానే నహి ఖలు నమో విశ్వశివ తే ||౧౩||

యదేతత్తత్త్వం తే సకలమపి తత్త్వేన విదితమ్
న తే తత్త్వం తత్త్వం విదితమపి తత్త్వేన విదితమ్ |
న చైతత్తత్త్వం చేన్నియతమపి తత్త్వం కిము భవే
న తే తత్త్వం తత్త్వం తదపి చ నమో వేద్య శివ తే ||౧౪||

ఇదం రూపం రూపం సదసదమలం రూపమపి చే-
న్న జానే రూపం తే తరతమవిభిన్నం పరతరమ్ |
యతో నాన్యద్రూపం నియతమపి వేదైర్నిగదితం
న జానే సర్వాత్మన్ క్వచిదపి నమోఽనన్త శివ తే ||౧౫||

ంఅహద్భూతం భూతం యదపి న చ భూతం తవ విభో
సదా భూతం భూతం కిము న భవతో భూతవిషయే |
యదాభూతం భూతం భవతి హి న భవ్యం భగవతో
భవాభూతం భావ్యం భవతి న నమో జ్యేష్ఠ శివ తే ||౧౬||

వశీభూతా భూతా సతతమపి భూతాత్మకతయా
న తే భూతా భూతాస్తవ యదపి భూతా విభుతయా |
యతో భూతా భూతాస్తవ తు న హి భూతాత్మకతయా
న వా భూతా భూతాః క్వచిదపి నమో భూత శివ తే ||౧౭||

న తే మాయామాయా సతతమపి మాయామయతయా
ధ్రువం మాయామాయా త్వయి వర న మాయామయమపి |
యదా మాయామాయా త్వయి న ఖలు మాయామయతయా
న మాయామాయా వా పరమయ నమస్తే శివ నమః ||౧౮||

యతన్తః సంవేద్యం విదితమపి వేదైర్న విదితం
న వేద్యం వేద్యం చేన్నియతమపి వేద్యం న విదితమ్ |
తదేవేదం వేద్యం విదితమపి వేదాన్తనికరైః
కరావేద్యం వేద్యం జితమితి నమోఽతర్క్య శివ తే ||౧౯||

శివం సేవ్యం భావం శివమతిశివాకారమశివం
న సత్యం శైవం తచ్ఛివమితి శివం సేవ్యమనిశమ్ |
శివం శాన్తం మత్వా శివపరమతత్త్వం శివమయం
న జానే రూపత్వం శివమితి నమో వేద్య శివ తే ||౨౦||

యదజ్ఞాత్వా తత్త్వం సకలమపి సంసారపతితం
జగజ్జన్మావృత్తిం దహతి సతతం దుఃఖనిలయమ్ |
యదేతజ్జ్ఞాత్వైవావహతి చ నివృత్తిం పరతరాం
న జానే తత్తత్త్వం పరమితి నమో వేద్య శివ తే ||౨౧||

న వేదం యద్రూపం నిగమవిషయం మఙ్గళకరం
న దృష్టం కేనాపి ధ్రువమితి విజానే శివ విభో |
తతశ్చిత్తే శంభో నహి మమ విషాదో‍ఽఘవికౄత్తిః
ప్రయత్నల్లబ్ధేఽస్మిన్న కిమపి నమః పూర్ణ శివ తే ||౨౨||

తవాకర్ణ్యాగూఢం యదపి పరతత్త్వం శ్రుతిపరం
తదేవాతీతం సన్నయనపదవీం నాత్ర తనుతే |
కదాచిత్కిఞ్చిద్వా స్ఫురతి కతిధా చేతసి తవ
స్ఫురద్రూపం భవ్యం భవహర పరావేద్య శివ తే ||౨౩||

త్వమిన్దుర్భానుస్త్వం హుతభుగసి వాయుశ్చ సలిలం
త్వమేవాకాశోఽసి క్షితిరసి తథాఽఽత్మాఽసి భగవన్ |
తతః సర్వాకారస్త్వమసి భవతో భిన్నమనఘాన్న
తత్సత్యం సత్యం త్రినయన నమోఽనన్త శివ తే ||౨౪||

విధుం ధత్సే నిత్యం శిరసి మృదుకణ్ఠోఽపి గరళం
నవం నాగాహారం భసితమమలం భాసురతనుమ్ |
కరే శూలం భాలే జ్వలనమనిశం తత్కిమితి తే
న తత్త్వం జానేఽహం భవహర నమః కుర్ప శివ తే ||౨౫||

తవాపాఙ్గః శుద్ధో యది భవతి భవ్యే శుభకరః
కదాచిత్త్కస్మింశ్చిల్లధుతరనరే విప్రభవతి |
స ఏవైతాల్లోకాన్ రచయితుమలం సాపి చ మహాన్-
కృపాధారోఽయం సుకయతి నమోఽనన్త శివ తే ||౨౬||

భవన్తం దేవేశం శివమితరగీర్వాణసదృశం
ప్రమాదాద్యః కశ్చిద్యది యదపి చిత్తేఽపి మనుతే |
స దుఃఖం లబ్ధ్వాఽన్తే నరకమపి యాతి ధ్రువమిదం
ధ్రువం దేవారాధ్యామితగుణ నమోఽనన్త శివ తే ||౨౭||

ప్రదోషే రత్నాఢ్యే మృదులతరసింహాసనవరే
భవానీమారూఢామసకృదపి సంవీక్ష్య భవతా |
కృతం సమ్యఙ్నాఠ్యం ప్రథితమితి వేదోఽపి భవతి
ప్రభావః కో వాఽయం తవ హర నమో దీప శివ తే ||౨౮||

శ్మశానే సఞ్చారః కిము శివ న తే క్వాపి గమనం
యతో విశ్వం వ్యాప్యాఖిలమపి సదా తిష్ఠతి భవాన్ |
విభుం నిత్యం శుద్ధం శివముపహతం వ్యాపకమితి
శ్రుతిః సాక్షాద్వక్తి త్వయమపి నమః శుద్ధ శివ తే ||౨౯||

ధనుర్మేరుః శేషో ధనువరగుణో యానమవని-
స్తవైవేదం చక్రం నిగమనికరా వాజినికరాః |
పురోలక్ష్యం యన్తా విధిరిపుహరిశ్చేతి నిగమః
కిమేవం త్వన్వేష్యో నిగదతి నమః పూర్ణ శివ తే ||౩౦||

మృదుః సత్త్వం త్వేతద్భవమనఘయుక్తం చ రజసా
తమోయుక్తం శుద్ధం హరమపి శివం నిష్కళమితి |
వదత్యేకో వేదస్త్వమసి తదుపాస్యం ధ్రువమిదం
త్వమోఙ్కరాకారో ధ్రువమితి నమోఽనన్త శివ తే ||౩౧||

జగత్సుప్తిం బోధం వ్రజతి భవతో నిర్గతమపి
ప్రవృత్తిం వ్యాపరం పునరపి సుషుప్తిం చ సకలమ్ |
త్వదన్యం త్వత్ప్రేక్ష్యం వ్రజతి శరణం నేతి నిగమో
వదత్యద్ధా సర్వః శివ ఇతి నమః స్తుత్య శివ తే ||౩౨||

త్వమేవాలోకానామధిపతిరుమానాథ జగతాం శరణ్యః
ప్రాప్యస్త్వం జలనిధిరివానన్తపయసామ్ |
త్వదన్యో నిర్వాణం తట ఇతి చ నిర్వాణయతిరప్యతః
సర్వోత్కృష్టస్త్వమసి హి నమో నిత్య శివ తే ||౩౩||

తవైవాంశో భానుస్తపతి విధురప్యేతి పవనః
పవత్యేషోఽగ్నిశ్చ జ్వలతి సలిలం చ ప్రవహతి |
తవాజ్ఞాకారిత్వం సకలసురవర్గస్య సతతమ్
త్వమేక: స్వాతన్త్ర్యం వహసి హి నమోఽనన్త శివ తే ||౩౪||

స్వతన్త్రోఽయం సోమః సకలభువనైకప్రభురయం
నియన్తా దేవానామపి హర నియన్తాసి న పరః |
శివః శుద్ధా మాయారహిత ఇతి వేదోఽపి వదతి
స్వయం తామాశాస్య త్రయహర నమోఽనన్త శివ తే ||౩౫||

నమో రుద్రానన్తామరవర నమః శఙ్కర విభో
నమో గౌరీనాథ త్రినయన శరణ్యాఙ్ఘ్రికమల |
నమః శర్వః శ్రీమన్ననఘ మహదైశ్వర్యనిలయ
స్మరారే పాపారే జయ జయ నమః సేవ్య శివ తే || ౩౬||

మహాదేవామేయానఘగుణగణప్రామవసత-
న్నమో భూయో భూయః పునరపి నమస్తే పునరపి |
పురారాతే శంభో పునరపి నమస్తే శివ విభో
నమో భూయో భూయః శివ శివ నమోఽనన్త శివ తే ||౩౭||

కదాచిద్గణ్యన్తే నిబిడనియతవృష్టికణికాః
కదాచిత్తత్క్షేత్రాణ్యపి సికతలేశం కుశలినా |
అనన్తైరాకల్పం శివ గుణగణశ్చారురసనై-
ర్న శక్యం తే నూనం గణయితుముషిత్వాఽపి సతతమ్ ||౩౮||

మయా విజ్ఞాయైషాఽనిశమపి కృతా జేతుమనసా
సకామేనామేయా సతతమపరాధా బహువిధాః |
త్వయైతే క్షన్తవ్యాః క్వచిదపి శరీరేణ వచసా
కృతైర్నైతైర్నూనం శివ శివ కృపాసాగర విభో ||౩౯||

ప్రమాదాద్యే కేచిద్వితతమపరాధా విధిహతాః
కృతాః సర్వే తేఽపి ప్రశమముపయాన్తు స్ఫుటతరమ్ |
శివః శ్రీమచ్ఛమ్భో శివశివ మహేశేతి చ జపన్
క్వచిల్లిఙ్గాకారే శివ హర వసామి స్థిరతరమ్ ||౪౦||

ఇతి స్తుత్వా శివం విష్ణుః ప్రణమ్య చ ముహుర్ముహుః |
నిర్విణ్ణో న్యవసన్నూనం కృతాఞ్జలిపుటః స్థిరమ్ ||౪౧||

తదా శివః శివం రూపమాదాయోవాచ సర్వగః |
భీషయన్నఖిలాన్భూతాన్ ఘనగమ్భీరయా గిరా ||౪౨||

మదీయం రూపమమలం కథం జ్ఞేయం భవాదృశైః |
యత్తు వేదైరవిజ్ఞాతమిత్యుక్త్వాఽన్తర్దధే శివః ||౪౩||

తతః పునర్విధిస్తత్ర తపస్తప్తుం సమారభత్ |
విష్ణుశ్చ శివతత్త్వస్య జ్ఞానార్థమతియత్నతః ||౪౪||

తాదృశీ శివ మే వాచ్ఛా పూజాయిత్వా వదామ్యహమ్ |
నాన్యో మయాఽర్చ్యో దేవేషు వినా శంభుం సనాతనమ్ || ౪౫||

త్వయాపి శాఙ్కరం లిఙ్గం పూజనీయం ప్రయత్నతః |
విహాయైవాన్యదేవానాం పూజనం శేష సర్వదా ||౪౬||

ఇతి శ్రీస్కన్దపురాణే విష్ణువిరచితం శివమహిమస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!