శ్రీ వరాహ స్వామి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం (Sri Varahaswamy Dwadasanama stotram)

ప్రథమం వరాహదేవ నామ ద్వితీయం భూవల్లభం
తృతీయం మహారౌద్రంచ చతుర్ధం శాంతమానసం
పంచమం ఆదివ్యాధినాశనంశ్చ షష్ఠం హిరణ్యాక్షభంజనం
సప్తమం గదాధరంశ్చ అష్టమం క్రోడరూపిణం
నవమం గ్రహపీడానివారణంశ్చ దశమం యజ్ఞస్వరూపిణం
ఏకాదశం విప్రవంద్యంశ్చ ద్వాదశం విశ్వమంగళం ||

ఇతి శ్రీ వరాహస్వామి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Prathamaṁ varāhadēva nāma dvitīyaṁ bhūvallabhaṁ
tr̥tīyaṁ mahāraudran̄ca caturdhaṁ śāntamānasaṁ
pan̄camaṁ ādivyādhināśananśca ṣaṣṭhaṁ hiraṇyākṣabhan̄janaṁ
saptamaṁ gadādharanśca aṣṭamaṁ krōḍarūpiṇaṁ
navamaṁ grahapīḍānivāraṇanśca daśamaṁ yajñasvarūpiṇaṁ
ēkādaśaṁ vipravandyanśca dvādaśaṁ viśvamaṅgaḷaṁ ||

ithi srī varahaswami dwadasa nāma stōtraṁ sampoornam

Related Posts

2 Responses

  1. Padmini Padmanabhan

    A humble request to provide this slokam of Varaha Dwadasa Nama stotram in Sanskrit / Tamil script. Thanks.

    Reply
  2. y sunitha

    Sri Varahaswamy dwadasanama strotram is a very rare stotram. thanks for posting and felt happy for subscribing to this blog

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!