అష్టమూర్తి స్తోత్రం (Ashtamurti Stotram)

ఈశా వాస్యమిదం సర్వం చక్షోః సూర్యో అజాయత
ఇతి శ్రుతిరువాచాతో మహాదేవః పరావరః || 1 ||

అష్టమూర్తేరసౌ సూర్యౌ మూర్తిత్వం పరికల్పితః
నేత్రత్రిలోచనస్యైకమసౌ సూర్యస్తదాశ్రితః || 2 ||

యస్య భాసా సర్వమిదం విభాతీది శ్రుతేరిమే
తమేవ భాంతమీశానమనుభాంతి ఖగాదయః || 3 ||

ఈశానః సర్వవిద్యానాం భూతానాం చేతి చ శ్రుతేః
వేదాదీనామప్యధీశః స బ్రహ్మా కైర్న పూజ్యతే || 4 ||

యస్య సంహారకాలే తు న కించిదవశిష్యతే
సృష్టికాలే పునః సర్వం స ఏకః సృజతి ప్రభుః || 5 ||

సూర్యాచంద్ర మసౌ ధాతా యథాపూర్వమకల్పయత్
ఇతి శ్రుతేర్మహాదేవః శ్రేష్ఠోఽర్యః సకలాశ్రితః || 6 ||

విశ్వం భూతం భవద్భయం సర్వం రుద్రాత్మకం శ్రుతం
మృత్యుంజయస్తారకోఽతః స యజ్ఞస్య ప్రసాధనః || 7 ||

విషమాక్షోఽపి సమదృక్ సశివోఽపి శివః స చ
వృషసంస్థోఽధ్యతివృషో గుణాత్మాఽప్య గుగుణోఽమలః || 8 ||

యదాజ్ఞాముద్వహంత్యత్ర శిరసా సాసురాః సురాః
అభ్రం వాతో వర్షం ఇతీషవో యస్య స విశ్వపాః || 9 ||

భిషక్రమం త్వా భిషజాం శృణోమీతి శ్రుతేరవం
స్వభక్తసంసారమహారోగహర్తాఽపి శంకరః || 10 ||

ఇతి శ్రీ అష్టమూర్తి స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!