శ్రీ సుదర్శన నరసింహా మాలా మంత్రం (Sri Sudarshana Narasimha Mala Mantram)

ఓం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపింజన వల్లభాయ పరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్రం యంత్ర తంత్ర  ఔషధ అస్త్ర శస్త్రాని సంహార సంహార మృత్యోః మొచయ మొచయ శత్రూన్ నాశయ నాశయ ఆయుహ్ వర్ధయ వర్ధయ

ఓం నమో భగవతే మహా సుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలా పరీతాయ, సర్వ దిక్షోపణ హరాయ హుం ఫట్ పరాబ్రహ్మణే పరం జ్యోతిషే రం సహస్రార హుం ఫట్ స్వాహ ||

ఉగ్రం వీరం మహా విష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యు మృత్యుం నమామ్యహం

సుదర్శన మహాజ్వాలా కోటి సూర్య సమప్రభ అజ్ఞానాంధస్య మే దేవా విష్ణోః మార్ఘం ప్రదర్శయ

వనమాలీ గదీ శార్ఘీ శంఖీ చక్రీచ నందకీ శ్రీ మాన్నారాయణ విష్ణుః వాసుదేవోభి రక్షతు జలే రక్షతు వారాహః స్తలే రక్షతు వామనః ఆటవ్యాం నారసింహశ్చ సర్వతః పాతు కేశవః ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!