శ్రీ సుదర్శన షట్కకం (Sri Sudarshana Shatakam)

సహస్రా దిత్య సంకాశం సహస్రవదనం పరం|
సహస్రదో స్సహస్రారం ప్రపద్యేహం సుదర్శనం ||1||

హసన్తం హారకేయూర మకుటాంగద భూషణైః |
శోభనైర్భూహిత తనుం ప్రపద్యేహం సుదర్శనం || 2 ||

స్రాకార సహిత మంత్రం వదతాం శత్రునిగ్రహం
సర్వరోగ ప్రశమనం ప్రపద్యేహం సుదర్శనం || 3 ||

రణత్కింకిణిజాలేరు రాక్షసఘ్నం భయాపహం
వ్యాపకేశం విరూపాక్షం ప్రపద్యేహం సుదర్శనం || 4 ||

హుంకారభైరవం భీమం ప్రణతార్తిహరం ప్రియం |
సర్వదుష్ట ప్రశమనం ప్రపద్యేహం సుదర్శనం || 5 ||

ఫట్కారాంత మనిర్దేశ్యం దివ్య మంత్రేణ సంయుతం
శుభంప్రశన్నవదనం ప్రపద్యేహం సుదర్శనం || 6 ||

ఏతైషడ్బిస్తుతో దేవో భగవాన్ శ్రీ సుదర్శనః
రక్షాం కరోతు సర్వాత్మా సర్వత్ర విజయీభవేత్ || 7 ||

ఇతి శ్రీ సుదర్శన షట్కకం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!